Zverenecký fond

Report
Inštitút zvereneckých fondov v právnej
úprave nového českého občianskeho
zákonníka ako zdroj inšpirácie pre
tvorcov nového slovenského
občianskeho zákonníka
10. október 2013
Pripravila: Mária Nemcová
1
Zverenecký fond – pojem
•
•
•
zakladateľ vyčlení zo svojho majetku určitú časť a zverí ju zverenckému správcovi
k určitému účelu zmluvou alebo ustanovením pre prípad smrti a zverenecký
správca sa zaviaže tento majetok držať a spravovať
vytvorenie
•
•
zmluvou
ustanovením pre prípad smrti
vznik
•
•
prijatím poverenia zvereneckým správcom; v prípade viacerých správcov,
stačí jedným z nich
smrťou poručiteľa
2
Zverenecký fond – charakteristické znaky
•
•
vznik oddeleného a nezávislého vlastníctva vyčleneného majetku
vlastnícke práva vykonáva vo vlastnom mene a na účet zvereneckého fondu
zverenecký správca
•
inštitút bez vlastníka – res nullius sui generis
•
účel:
•
•
•
•
•
verejnoprospešný - social trust
súkromný - personal trust, private trust
potreba vlastného označenia - „zverenecký fond“
blízkosť nadáciám X nedostatok právnej subjektivity, väčšia variabilita účelu a
absencia verejnoprávneho dohľadu
štatút – forma verejnej listiny
3
Zverenecký fond – zverenecký správca
•
•
zvereneckým správcom môže byť
•
•
•
•
právnická osoba v prípade, ak tak ustanoví zákon
zakladateľ a beneficient – potreba spolusprávcu (konajú spoločne)
ustanovenie zvereneckého správcu
•
•
•
•
každý fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony
vymenovaním zakladateľom
zakladateľ môže v štatúte určiť iný spôsob menovania alebo odvolania
správcu
súdom v prípade ak nie je správca vymenovaný alebo ho nie je možné určiť
označovanie vo verejnom zozname
•
ako vlastník majetku vo zvereneckom fonde s poznámkou „zverenecký
správca“
úloha zvereneckého správcu
•
výkon úplnej správy cudzieho majetku
4
Zverenecký fond – obmyšlený/beneficient
•
•
•
•
•
osoba, ktorej má byť zo zvereneckého fonde plnené – môže ňou byť aj samotný
zakladateľ
menovaný zakladateľom
ak zakladateľ nevymenuje, môže vymenovať aj zverenecký správca (v prípade
zvereneckého fondu zriadeného k súkromnému účelu, môže zverenecký správca
toto právo vykonať len v prípade, ak je v štatúte určený okruh osôb)
právo na plnenie zo zvereneckého fondu vzniká za podmienok určených štatútom
a beneficient má právo počas trvania zvereneckého fondu požadovať príslušné
plnenie: právo na plody alebo úžitky alebo právo na majetok zo
zvereneckého fondu, prípadne podiely na nich
beneficient zvereneckého fondu zriadeného za súkromným účelom sa môže
vzdať práva na plnenie vyhlásením vo forme verejnej listiny (právo prechádza
pomerne na ostatných beneficientov, ak nie je ustanovené inak)
5
Zverenecký fond – dohľad nad správou
•
•
dohľad vykonáva
•
•
•
•
zakladateľ
beneficient
ďalšie osoby určené štatútom
orgán verejnej moci (v prípadoch stanovených zákonom)
zakladateľ, beneficient alebo osoba s právnym záujmom
•
•
•
môže súdu navrhnúť, aby uložil povinnosť zvereneckému správcovi k
určitému konaniu alebo nejaké konanie zakázal
môže súdu navrhnúť, aby odvolal alebo menoval nového zvereneckého
správcu
sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu, ktorým zverenecký správca
poškodzuje zverenecký fond alebo právo beneficienta
6
Zverenecký fond – zmeny
a) zmena obsahu - do zvereneckého fondu môže po jeho vzniku ktokoľvek prispieť
– osoba zvyšujúca majetok zvereneckého fondu nie je jeho zakladateľom a
majetok podlieha správe podľa štatútu a zákona
b) zmena účelu - dosiahnutie účelu nemožné alebo ťažko dosiahnuteľné
•
•
zrušenie zvereneckého fondu rozhodnutím súdu na návrh
zmena účelu zvereneckého fondu súdom, ak ide o zverenecký fond zriadený
za verejnoprospešným účelom
c) zmena štatútu súdom
•
•
dosiahnutie účelu nemožné alebo ťažko dosiahnuteľné
účel zvereneckého fondu je možné dosiahnuť lepšie v súlade s pôvodným
úmyslom zakladateľa, ale je potrebná zmena štatútu
Ad b) a c) súd si pred rozhodovaním vyžiada stanovisko zakladateľa (právneho
nástupcu), zvereneckého správcu, beneficienta a toho, kto vykonáva dohľad nad
správou zvereneckého fondu (za predpokladu, že nie sú navrhovateľmi)
7
Zverenecký fond - zánik
•
•
•
dôvody zániku/ skončenia správy zvereneckého fondu
•
uplynutím doby / dosiahnutím účelu / rozhodnutím súdu / vzdaním sa práva
na plnenie všetkými beneficientmi (v prípade zvereneckého fondu so
súkromným účelom)
vydanie majetku tomu, kto má naň ho právo
•
•
•
beneficient
zakladateľ
štát – majetok rovno pripadá štátu
zverenecký fond zanikne potom čo zverenecký správca:
•
•
•
naloží s majetkom podľa štatútu
vydá majetok oprávnenej osobe
prevedie majetok do iného zvereneckého fondu alebo do vlastníctva
právnickej osoby, ktorá sleduje dosiahnutie účelu, ktorý je čo najbližší účelu
zvereneckého fondu, a to na základe rozhodnutia súdu ak zanikne správa
zvereneckého fondu s verejnoprospešným účelom z dôvodu, že tento účel nie
8
je možné naplniť
Zverenecký fond – úvahy na diskusiu
•
•
inštitút bez vlastníctva
•
•
•
•
právo každého privlastniť si vec, ktorá nikomu nepatrí
aspekty daňové a insolvenčného práva
kvázi vlastnícke práva – požívajú ústavnoprávnu ochranu ?
obmedzenie zodpovednosti – obchádzanie zásady „vlastníctvo zaväzuje“ ?
inštitút bez právnej subjektivity
•
•
•
•
nadobúda práva a povinnosti (zverenecký správca koná vo vlastnom mene na
účet zvereneckého fondu)
právo na plnenie beneficienta
práva iných veriteľov zvereneckého fondu
zodpovednosť zvereneckého správcu
9
Zverenecký fond – úvahy na diskusiu
•
•
formalistický inštitút s prvkami typickými pre obchodné spoločnosti
•
•
•
požiadavka štatútu – imperfektná norma ?
požiadavka označenia s uvedením „zverenecký fond“
právnická osoba ako zverenecký správca len v prípade ak tak ustanoví zákon
záväzková povaha fiduciárneho vzťahu
•
právna úprava zaradená medzi vecné práva
10
Ďakujem za pozornosť
11

similar documents