Doorstroomcijfers beschikbaar en dan?

Report
Doorstroomcijfers beschikbaar
en dan ???
Stefanie van Nes (Schoolinfo) &
Mike Jolink (project Stimulering LOB van de VO-raad)
6 november 2014
Inhoud infoshop
 Mike: belang LOB & doorstroomcijfers
 Stefanie: toelichting Vensters VO &
praktijkvoorbeelden
Waarom? Vragen uit de pilot
Inzicht in doorstroom & succes in het vervolgonderwijs
• Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? De feiten
• Zicht op doorstroom & lange termijn succes: betere aansluiting
• Gedeelde verantwoordelijkheid vo – vervolgonderwijs (juiste
match)
Beleid rond LOB
• LOB-maatregelen om knelpunten aan te pakken
• Inzicht in effect van LOB beleid (investering in LOB-activiteiten en
professionalisering)
Resultaat: handreiking & trainingen
doorstroomcijfers
Opbouw handreiking
- Wie worden betrokken?
- Welke vragen heb ik?
- Waar en hoe kom ik aan deze cijfers?
- Wat vertellen deze cijfers?
- Hoe kunnen de cijfers worden benut om LOB verder te
verstevigen?
Belang van goede LOB
LOB: het effect op studiesucces
•
Combinatie van LOB-activiteiten! Zelfreflectie tot toetsing van kwaliteiten aan
werkcontexten (loopbaancompetenties)
•
Begin vroeg! Begin al in de brugklas met LOB
•
Individuele gesprekken door de jaren heen
•
Betrek ouders
•
Nodig gastsprekers uit
•
Organiseer eindgesprek (leerling licht keuze toe)
•
Nadruk op vervolgactie om zelfstandig te oriënteren
LOB inzichten: elementen voor succes

Visie op LOB verbonden aan schoolvisie (lijn en rode draad)

Werken aan loopbaancompetenties (proces)
– Van informatie naar processtappen (reflectie, kwaliteiten, etc)
– Van kiezen van een opleiding naar aandacht voor de
loopbaan

LOB is overal (ook in vakken)

Samenwerking met de buitenwereld (vo en vervolgonderwijs,
bedrijfsleven)
LOB inzichten: randvoorwaarden
 Management/ directie moet betrokken zijn
 Aanwezigheid van faciliteiten, tijd (taakuren) en
voldoende implementatie ruimte (lange adem)
 Mindset LOB (intern en extern)
 (Externe) ondersteuning en begeleiding van VO-
school
 Continu verbeterproces (informatie)
Voorbeeld vanuit schoolperspectief
Waarom wordt LOB belangrijker?
LOB: hoog op de agenda
 Stimulering LOB 2009 – 2014: Kwaliteitsslag LOB
 Anno 2014: LOB als middel voor vernieuwing
– LOB binnen vernieuwing vmbo: in de kern
– Wet kwaliteit in verscheidenheid HO: matching (SKC)
– Werkagenda vmbo-mbo: versterking LOB om switch en
uitval te voorkomen (doorlopende leerlijn)
– Sociaal leenstelsel: noodzaak aandacht voor
loopbaanbegeleiding en studiesucces
– Onderdeel van kwaliteitsbevordering Onderwijsinspectie
Sectorakkoord VO (1)
Meer aandacht voor brede vorming

Aandacht voor persoonlijke vorming (dynamische omgeving)

Leerlingen goed toe te rusten en begeleiden richting een kansrijke
vervolgstap middels samenwerking met vervolgonderwijs en
bedrijfsleven

VO voegt meer tot dan alleen cijfers: Plus-document

Feiten & cijfers: studiesucces in het vervolgonderwijs/
doorstroomsucces (inspectiekader)
Sectorakkoord VO (2)
Verbinding met de omgeving versterken

Toekomstbestendig onderwijs vraagt om samenwerking (VO-VO en
VO – vervolg)

Meer ruimte voor bovensectorale samenwerking

Scharnierpunt VO: voorbereiding, overdracht en instroom.

Zicht op prestaties: doorstroommonitor en meting tevredenheid oudleerlingen over voorbereiding op het vervolgonderwijs
– Verantwoording richting omgeving: wat voeg je toe?
– Verbetering eigen beleid
Vensters VO
SchoolVenster en ManagementVenster
SCHOOLVENSTER
SCHOLENOPDEKAART.NL MANAGEMENTVENSTER
SCHOOLKOMPAS.NL
mijn.vensters.nl
scholen
DATA
TOELICHTINGEN
DUO
DOCUMENTEN
derden
SchoolVenster
• doel: horizontale
verantwoording
• openbaar: op de
website van de school
of
scholenopdekaart.nl
• doelgroep: externe
belanghebbenden
van de school
ManagementVenster
• doel: extra informatie
voor sturing en beleid
• gesloten: alleen
toegankelijk met
account
• doelgroep:
van bestuurder
tot docent en decaan
project doorstroommonitor
achtergrond en uitgangspunten
achtergrond project
• SION: Samenwerkingsplatform Informatie
Onderwijs
• stroomlijning informatievoorziening
onderwijsketen
• PO Raad, VO-raad, MBO raad, AOC raad, HBOraad en VSNU
• informatiebehoefte scholen: studiesucces van
oud-leerlingen
– aanscherping adviezen (PO)
– verbetering LOB beleid (VO)
doorstroommomenten
uitgangspunten doorstroommonitor
• gebruik 1Cijferbestanden DUO
• doorstroomrapportages zijn volledig gebaseerd op
inschrijvingen; een inschrijving start en eindigt altijd op
1 oktober
• er vindt doorstroming plaats als een inschrijving in een
eerste onderwijssector eindigt en een volgende start in
een tweede onderwijssector
uitgangspunten doorstroommonitor
• een deelnemer kan maar 1 keer worden
meegeteld in een rapport (hoofdinschrijving)
resultaat: één doorstroommoment per deelnemer
per schooljaar
ontsluiting in Vensters VO
overgang VO  vervolgonderwijs (VLG)
SchoolVenster
meer informatie
extra (optionele) informatie
ManagementVenster
Nabespreking
Vragen
 Wie werkt er al met doorstroomcijfers?
 Welke vragen heb je (nu gekregen)?
 Hoe ga je dit aanpakken?
 Waar heb je nog meer behoefte aan?
 Heb je tips voor anderen?
Contactgegevens & informatie
•
•
Mike Jolink: [email protected]
Stefanie van Nes: [email protected]
Websites: www.lob-vo.nl en www.venstersvo.nl

similar documents