Postupy a formy logického myslenia vo výkladovom

Report
Postupy a formy logického myslenia
vo výkladovom slohovom postupe
Bibiána Ižarová, Katarína Pavuková,
Ema Kalenská III.B
Postupy a formy logického myslenia vo výkladovom
slohovom postupe
•
•
•
•
•
triedenie, klasifikácia
analógia
objasňovanie príkladmi
interpretácia
argumentácia
Logické myslenie :
• Zákony - výrok musí byť overiteľný
– napr.: politické hádky
– Španielsko je 10. najvýznamnejšia ekonomika na svete...
•
/R. Fico , O 5 minút 12, 10. jún 2012/
• Postupy - induktívne
- deduktívne
• Formy - analýza/rozbor
syntéza
Sú navzájom prepojené:
nemôžeme analyzovať jav bez porovnávania jeho znakov
nemôžeme zovšeobecňovať bez opisu/kvalifikácie znakov
Indukcia
• myšlienkový postup, pri ktorom postupujeme od:
- jednotlivostí k zovšeobecneniu
- známych vecí k neznámym
- konkrétnych javov k abstrakcii
• zakončením môže byť syntéza alebo zovšeobecnenie
(závery nebývajú vždy presné a jednoznačné)
• činnosti: spájať, zovšeobecňovať, usporiadať,
zostavovať, vytvárať reťazce, vyvodiť závery
pokynové slovesá
Dedukcia
• myšlienkový postup pri ktorom postupujeme od:
- všeobecného k jednotlivému
- abstraktného ku konkrétnemu
- od neznámeho k známemu
• zakončením môže byť analýza alebo vyslovenie
predpokladov či premís (závery sú presnejšie ako
závery indukcie)
• činnosti: odvodzovať, vyvodzovať, rozčleňovať,
analyzovať, rozlišovať, vyvodiť závery
Scénka
Zovšeobecnenie (generalizácia)
• myšlienkový postup, pri ktorom na základe
opakujúcich sa znakov a vlastností predmetov
vytvárame pojmy, ale aj formulujeme výrok
• činnosti: zovšeobecňovať a definovať
FOTOSYNTÉZA
KOMPARÁCIA (POROVNANIE)
•
•
•
•
klasifikuje jednotlivé javy
zisťuje zhody a potom rozdiely medzi javmi
využíva analýzu a syntézu
činnosti: porovnávať, rozlišovať, rozoznávať,
skontrolovať, dať do protikladu
Konkretizácia (uvedenie príkladu)
• prechádza od všeobecného pojmu k príkladu
tvrdenie aplikuje na konkrétny príklad
• činnosti: konkretizovať, aplikovať, uviesť
príklad, demonštrovať na príklade
Pesimista
INDUKCIA!
Optimista
DEDUKCIA !
Aký je rozdiel medzi indukciou a
dedukciou?
• indukcia vytvára z tvrdení o konkrétnych
faktoch všeobecné tvrdenia, dedukcia vytvára
zo všeobecných poznatkov tvrdenia o
konkrétnych skutočnostiach
• indukciou vynikajú tvrdenia ktoré majú určitú
pravdepodobnosť, dedukciou vznikajú isté a
pravdivé tvrdenia
Zdroje:
•
•
•
•
http://rozdiely.sk/rozdiel-medzi-indukciou-a-dedukciou/
http://www.demagog.sk/politici/21/robert-fico/?ph=2&page=2
http://naucnystyl.blogspot.sk/
CALTÍKOVÁ, M., LAUKOVÁ, Z., POLAKOVIČOVÁ, A., ŠTARKOVÁ, Ľ. : Učebnica Slovenský jazyk pre
stredné školy 3. Bratislava: Orbis Pictus, 2010.
Zdroje obrázkov:
•
•
•
•
•
•
•
http://i71.photobucket.com/albums/i130/Ancient_Kings/FunnyBushThinking.jpg?t=1227237913
http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/August/Ekol%C3%B3gia/Fotosynt%C3%A9za%20II,%20
3_%20ro%C4%8Dn%C3%ADk,%20S%C5%A0_html_m5849b090.png
http://kfrserver.natur.cuni.cz/globe/image_files/materialy/fotosynteza_natr.jpg
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/devnet/flash/articles/design_character_pt2/_jcr_cont
ent/articlecontentAdobe/image.adimg.mw.290.jpg/1279866867470.jpg
http://web.tradekorea.com/upload_file2/sell/53/S00030053/KSD_113_ABS_DOOR__INTERIOR_DO
OR_.JPG
http://www.animatedgif.net/animals/horses/Horse-2_e0.gif
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpKUSy5592efgMdIE-WEZtTxma_o_W5jvvapXHBnQ9_YUPD16l1Ps139yVA
Ďakujeme za pozornosť
Bibiána Ižarová, Katarína Pavuková, Ema
Kalenská III.B

similar documents