pozitiva

Report
MAPA NEGATÍVNYCH FAKTOROV
Zraniteľnosť krajiny:
A/ Abiotická
- Erózne ohrozenie
- Bleskové povodne
- Zosuvy
B/ Biotická (mapovanie v teréne)!
- Nepôvodné alebo invázne druhy
- Intenzívne formy využitia krajiny
C/ Socio-ekonomická
- Primárne stresové faktory + OP resp. PHO
LEGENDA:
Erózne ohrozenie
Integrály povodní
Zosuvy
Nepôvodné, invázne druhy
Intenzívne využívanie TTP
Veľkoblokové využívanie OP
Intravilán
Cestná komunikácia
OP cestných komunikácií
Priemyselný areál
PHO priemyselného areálu
Poľnohospodársky areál
PHO poľnohospodárského areálu
Skládka odpadu
PHO skládky odpadu
Primárne stresové faktory
a ich pásma hygienickej ochrany (resp. ochranné pásma)
Metodika ÚSES (Izakovičová, 1996, 1997, 2000)
Na území pôsobia nasledovné primárne stresové faktory:
- Intravilán
- Cestná komunikácia
- Priemyselný areál
- Poľnohospodársky areál
- Skládka odpadu
- ...
 pásma hygienickej ochrany (PHO) resp. ochranné pásma (OP) sa vyčleňujú zvyčajne v
okolí technických prvkov s cieľom ochrany okolia pred ich nepriaznivými účinkami. Možno
ich považovať za zóny negatívneho vplyvu daných objektov na okolité prostredie.
V zmysle metodiky ÚSES boli v území vymedzené nasledovné PHO resp. OP primárnych
stresových faktorov:
- PHO priemyselných areálov
- PHO poľnohospodárskych areálov
- PHO skládok odpadov
- Ochranné pásma líniových technických prvkov
- Ochranné pásma cestných komunikácií
PHO resp. OP primárnych stresových faktorov
Pásma hygienickej ochrany (PHO) sa vyčleňujú zvyčajne v okolí technických prvkov s cieľom ochrany okolia pred ich
nepriaznivými účinkami. Možno ich považovať za zóny negatívneho vplyvu daných objektov na okolité prostredie. Patria sem
(Izakovičová, Miklós, Drdoš, 1997):
•PHO priemyselných areálov - vyčlenené sú podľa potreby v okolí jednotlivých prevádzok v rôznych veľkostiach na
základe ich negatívneho pôsobenia na okolie. Ich negatívne pôsobenie sa prejavuje okrem plošného záberu prirodzených
ekosystémov, tiež produciou emisií, produkciou odpadov tuhého, kvapalného a plynného charakteru, zvýšenou hlučnosťou,
prašnosťou a pod. Charakter negatívneho vplyvu závisí od charakteru výroby. Tieto ochranné pásma veľmi výrazne narušujú
záujmy rozvoja ostatných výrobných i nevýrobných odvetví, nakoľko v ich priestoroch vylučujú prípadne obmedzujú rozvoj
niektorých socioekonomických aktivít. Negatívne ovplyvnujú prvky ÚSES lokalizované v ich okolí. Okolo závodov a ostatných
priemyselných zariadení sa podľa potreby zriaďujú pásma hygienickej ochrany o nasledujúcich šírkach :
•pásma I.triedy (nad 500 m) - ťažko obťažujúce a ohrozujúce výrobné procesy,
•pásmo II. triedy (100 - 500 m) - stredne obťažujúce a mierne ohrozujúce výrobne procesy,
•pásmo III. triedy ( do 100 m) - mierne ohrozujúce výrobné procesy,
•PHO skládok odpadov sa rozprestiera v okolí skládok vo veľkosti od 300 do 500 m. Ich cieľom je ochrana okolia pred
negatívnymi vplyvmi skladovania odpadov, ako sú prašnosť, bakteriologické zdroje nákaz, zdroje emisií, pach a pod. Podobne
ako u predchádzajúcich PHO je v týchto priestoroch zákaz realizácie vybraných socioekonomických aktivít. Z hľadiska
zdravotno-hygienického a krajinárskeho je vhodné okolie skládky vysadiť pásom izolačnej vegetácie, zmierňujúcej negatívne
pôsobenie na prostredie,
•PHO poľnohospodárskych areálov sa vyčleňujú v okolí týchto objektov vo veľkosti od 300 do 1000 m za účelom ochrany
pred nepriaznivými vplyvmi ako je hlučnosť, prašnosť, zápach a pod. Za hlavné kritéria ich vyčleňovania sa považuje druh a
početnosť hospodárskych zvierat, ako i spôsob zhromažďovania, odstraňovania a využívania výkalových hmôt.
•ochranné pásma líniových technických prvkov sú vyčlenené za účelom ich ochrany, ako aj ich okolia so špeciálnym
režimom hospodárenia vylučujúcim rozvoj určitých aktivít. Ide o nasledovné ochranné pásma:
•ochranné pásma cestných komunikácií - slúžia na ochranu ciest a prevádzky na nich. Tomuto cieľu sa musí prispôsobiť
aj využitie parciel ležiacich v nich. Hranica cestných ochranných pásiem je určená zvislými plochami, ktoré sú vedené po
oboch stranách komunikácie vo veľkosti od 15 do 100 m. Tieto pásma predstavujú zóny negatívneho vplyvu cestnej dopravy
na okolie. K najvýznamnejším negatívnym vplyvom vyplývajúcim z rozvoja dopravy sú hlučnosť, produkcia dopravných
exhalácií, prašnosť, bariérny efekt voči migrácii bioty, svetelné efekty apod.
MAPA POZITÍVNYCH FAKTOROV
Ekologická (a kultúrna)
významnosť krajiny:
A/ LCHÚ (európske, národné)
- Lúčne biotopy
- Lesné biotopy
B/ GÚSES
- Nadregionálne BC
- Nadregionálny BK
C/ Ochrana prírodných zdrojov
- Lesné
- Vodné
- Pôdne
C/ Ochrana významných prvkov SKŠ
- NSKV
- ekotón
- Extenzívne formy využitia krajiny
(mapovanie v teréne)!
LEGENDA:
Ovsíkové lúky (EV)
Psinčekové pasienky a kosienky (NV)
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (EV)
Kyslomilné bukové lesy (EV)
Dubovo-hrabové lesy (NV)
Nadregionálne biocentrum
Nadregionálny biokoridor
Ochrana lesných zdrojov (H, U, O)
Ochrana vodných zdrojov (vodný tok)
Ochrana pôdnych zdrojov (bonitné triedy 1.-4.)
NSKV
Ekotón
Extenzívne využívanie TTP
Maloblokové využívanie OP

similar documents