PowerPoint-presentatie RSV Breda (PPT, 452 KB)

Report
Bovenschoolse voorzieningen
RSV Breda
Historie
Hete stenen RSV Breda
schuiven heen en weer …
Hete stenen
Opdracht voor onderwijs:
maak plaats om antwoord te vinden op de
vragen:
Wie kan naar regulier?
en anders….
Wat is het beste onderwijstraject?
Mogelijke plaatsen
•
•
•
•
•
•
Herstart en Op de Rails
Rebound
Plusvoorziening
Observatie GGz en onderwijs
Gedragsregulatie en onderwijs
Dagtraining
Historie
• Pilot plusvoorziening
– Observatieklas
– Met plaatsen
• Herstart
• Op de rails
Richtinggevers bij inrichting
•
•
•
•
Leerlingbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid
Betrokkenheid scholen
Betrokkenheid jeugdhulpverlening
Uitwerking
• Aanmelding
• Transparant beslissen en Handelingsgericht
Integraal Arrang(Indic)eren met één kind één
plan
• Eigen kracht genereren
• Passende snelle hulpverlening
• Nazorg bij plaatsing in regulier vo
Aanmelding
•
•
•
•
Overdrachtformulier vo-vo
CJG: intake anamnese ouders leerling
Deskundige: diagnostisch gesprek leerling
Transfercoach haalt leerling op
Transparant beslissen
• Checklist
– Kwantitatieve aspecten doen mee
– Kwalitatieve beoordeling van de situatie
– Dus subjectief, maar transparant
Handelingsgericht Integraal Indiceren
•
•
•
•
•
Mogelijkheden, wensen, verwachtingen
Stimulerende, belemmerende factoren
Smart doelen
Zorgbehoefte en zwaarteweging
Ondersteuningsbehoeften
• Onderwijs en zorgarrangement
Startgegevens HII
• Intakegesprek
– principes van handelingsgericht werken
– bij de jongere thuis
• Overdrachtformulier vo-vo
• Gesprek diagnosticus
• Dossieranalyse
Uitwerking HII
• Op 8 gebieden:
– Cognitie
– Leren
– Werkhouding
– Sociaal gedrag
– Emotionaliteit
– Motoriek
– Waarneming
– Lichamelijk functioneren
HII en transparant beslissen in
plaatsingsadviescommissie:
•
•
•
•
•
•
•
Voorzitter
Ervaren gedragsdeskundige
CJG medewerker
Jongere
Ouders
Belangrijke andere volwassene
Zorgcoördinator school van herkomst
Eigen kracht genereren
• Eigen netwerk gebruiken
• Belangrijke andere volwassene betrekken
• Deelname ouders en jongere en
belangrijke andere volwassene aan alle
besluitvormende gesprekken
Passende snelle hulpverlening
• Samenwerking met CJG:
– Intake
– Bijdrage aan HIA
– Organiseren hulp
• zo licht als kan
• zo zwaar als moet
– Hulpverlener volgt proces via ZAT
CJG contactpersonen
Danielle: even weg
BJZ:
T
076-5600400
Marleen: E
[email protected]
Gemma: E
[email protected]
Nazorg bij plaatsing in regulier vo
• Transfercoach
Door naar regulier?
RSV:
dan eerlijk delen
In de klas
• Afhankelijk van voorziening
• Iedere doelgroep eigen accenten
•
•
•
•
Lesprogramma / weekplanner
Pedagogische benadering
Waarderings- / beloningssysteem
Fasering
• ZAT
•
•
•
Rondom jongere geformeerd
Jongere en ouders aanwezig
Belangrijke andere volwassene aanwezig
Toekomst
• Voor hete stenen structurele en kwalitatief
goede oplossing in samenwerking met vo
• Samenwerkingsovereenkomsten voor snelle
jeugdhulpverlening
• Heldere procedure en transparante plaatsing
• Helder beeld van de leerling, uitvoerbaar plan
van aanpak en begeleiding bij terugplaatsing
• Eerlijk delen
• HIA: voorbereiding op 1 loket
Resultaatverplichting
• Alle leerlingen worden na onderzoek en
begeleiding naar een passende plaats op
een van de scholen voor VO in de regio
Breda e.o. geleid
• Als onderwijs niet op de voorgrond kan
komen, wordt toegeleid naar een
passende voorziening in de
jeugdhulpverlening
Cijfers 2010-2011
 Plusvoorziening observatieklas met 1
Herstart plaats, 5 Op de Rails plaatsen
Observatieklas 2010-2011
onderwijsniveau geplaatste leerlingen
6
5
4
3
2
1
0
po
bbl
kbl
tl
havo
vwo
Observatieklas 2010-2011
verblijf in observatieklas in weken
50
45
40
35
30
gem 27,35 weken
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bekostiging 2011 2012
•
•
•
•
•
Subsidie Plusvoorziening
Inschrijving
Uitbesteding
Budget Herstart
Budget Op de Rails
En straks?
Samen
een eigen wijze weg
Vinden

similar documents