PowerPoint-presentatie - SWV Midden Limburg VO

Report
OPDC
Aandachtsfunctionaris KEC
schooljaar 2014-2015
SAMEN STERK
OPDC
- 23-10-2013: Bijeenkomst met de Zorgcoördinatoren VO; Kick off ‘Aandachtsfunctionaris KEC’
- Schooljaar 2013-2014: Werkgroep Aandachtsfunctionaris KEC, bestaande uit:
- vertegenwoordigers VO
- vertegenwoordigers KEC
- vertegenwoordigers AD TRIADE
- 11-09-2014: Voorlichting Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar 2014-2015
OPDC
Wanneer kan een VO-school gebruik maken van een aandachtsfunctionaris?
1. De AF-er wordt ingezet voor een consultatie gesprek.
Een consultatie gesprek is een eenmalig gesprek. In hoge uitzondering kan er een tweede consulatie
afgesproken worden. Indien er meer ondersteuning nodig is, zal de hulpvraag van de VO school elders
neergelegd moeten worden.
2. De AF-er wordt ingezet wanneer een VO-leerling (mogelijk) gaat schakelen naar het KEC.
De AF-er sluit aan bij het ZAT om de leerling te bespreken. De AF-er ondersteunt de VO school bij het
invullen van aanmeldformulier A en B. Op deze manier wordt er gezamenlijk een plan van aanpak
opgesteld.
OPDC
Procedure en interne werkwijze KEC (1)
1. De VO school belt Ron Mennen: 06-20888247 / 0475-315217.
De VO school geeft aan welke hulpvraag ze hebben en er vindt een korte telefonische intake plaats.
Belangrijke aandachtspunten voor de VO school:
• Wanneer het verzoek is om een AF-er deel te laten nemen binnen een ZAT, moet dit minimaal 1
week van tevoren worden aangegeven door de VO-school.
• De VO school zorgt voor het verstrekken van informatie over de leerling. Ron Mennen maakt tijdens
de telefonische intake hier afspraken over.
2. Ron brengt binnen twee werkdagen na telefonische intake de hulpvraag van de VO school in bij het
AF-team en er wordt besloten wie de hulpvraag gaat oppakken.
OPDC
Procedure en interne werkwijze KEC (2)
3. Binnen drie werkdagen na de telefonische intake, neemt de toegewezen AF-er contact op met de VO
school en wordt er een afspraak gemaakt of bevestigd.
Wanneer de AF-er wordt ingezet om het aanvraagdossier mede op te stellen met de VO-school,
ouders/verzorgers, hulpverlening en AB-er, zijn de volgende afspraken intern gemaakt:
• AF-er adviseert en geeft aan wat mogelijk is binnen het KEC;
• VO school vult de aanvraagformulieren in en is verantwoordelijk voor het OPP, de AF-er ondersteunt
en adviseert hierin;
• De VO school meldt de leerling officieel aan bij het BTO.
OPDC
Procedure en interne werkwijze KEC (3)
4. De VO leerling wordt door de ouders/verzorgers, ondersteund door de VO school, volledig aangemeld
bij het KEC. Deze aanmelding wordt binnen het CVB KEC besproken (volledig aanvraagdossier);
5. De VO leerling en ouders/verzorgers worden door de AF-er en de bouwcoördinator van het KEC
uitgenodigd voor een intake gesprek. Indien wenselijk met de VO-school, de hulpverlening en de AB-er;
6. Na de intake wordt de leerling wederom besproken binnen de CvB en wordt de meest passende
groep binnen het KEC voor de leerling gekozen;
7. De bouwcoördinator licht de mentor van deze groep in en geeft alle inhoudelijk informatie door;
8. De mentor van de betreffende groep nodigt de ouders/verzorgers en de leerling uit voor een
startgesprek. Indien wenselijk ook de VO school, de hulpverlening en de AB-er. En het is eventueel
mogelijk om de AF-er aan te laten sluiten. De startgesprekken zijn gekoppeld aan de instroomdagen.
OPDC
Vragen tot nu toe?
OPDC
Periodieke instroom KEC
schooljaar 2014-2015
SAMEN STERK
OPDC
Waarom werken met periodieke instroom?
Binnen het SWV VO/VSO 31.02 is afgesproken dat vanaf schooljaar 2014/2015 leerlingen van het VO op
vijf vastgestelde momenten kunnen instromen naar het KEC. Hier is voor gekozen om zowel de schoolals groepsdynamiek binnen het KEC zo min mogelijk te verstoren. Daarnaast kan instroom op deze vijf
momenten gegarandeerd worden, mits de procedure adequaat en tijdig wordt gevolgd.
Enige uitzonderingen zijn:
Crisisleerlingen: dit zijn leerlingen die doordat de veiligheid in het geding komt niet meer naar de VO
school kunnen en ook niet tijdelijk thuis kunnen vertoeven met schoolopdrachten.
Het BTO bepaalt of er sprake is van een crisisleerling.
De aanmeldprocedure blijft gelijk aan de niet-crisisleerlingen, maar in de tussentijd kan de leerling
worden opgevangen binnen het KEC.
Residentiële leerlingen / convenant leerlingen: dit zijn leerlingen die woonachtig zijn binnen een
instelling en ‘recht’ hebben op direct onderwijs binnen het KEC. Deze leerlingen moet het KEC ten aller
tijden in laten stromen. Wel moeten deze leerlingen dezelfde aanmeldingsprocedure doorlopen. Pas als
voldaan wordt aan de aanmeldprocedure kan de leerling instromen.
OPDC
Instroom
momenten
Uiterlijke datum
Uiterlijke datum
inleveren volledige intake gesprek
aanmelding
binnen KEC
Uiterlijke datum Week van de startgesprekken
CvB bespreken
Instroomdag
Instroommoment 1
27-06-2014
09-07-2014
10-07-2014
25-08-2014 t/m 27-08-2014
28-08-2014
Instroommoment 2
03-10-2014
07-10-2014
09-10-2014
13-10-2014 t/m 17-10-2014
27-10-2014
Instroommoment 3
05-12-2014
10-12-2014
11-12-2014
15-12-2014 t/m 19-12-2014
05-01-2015
Instroommoment 4
30-01-2015
04-02-2015
05-02-2015
09-02-2015 t/m 13-02-2015
23-02-2015
Instroommoment 5
10-04-2015
15-04-2015
16-04-2015
20-04-2015 t/m 24-04-2015
11-05-2015
Instroommoment 1
10-07-2015
(schooljaar 2015/16)
15-07-2015
16-07-2015
Eerste week direct na
zomervakantie
Eerste donderdag
in het nieuwe
schooljaar
OPDC
Wat is een volledige aanmelding?
Ouders/verzorgers nemen telefonisch contact op met de leerlingadministratie (0475‐315217) en vervolgens
ontvangen zij een tweetal formulieren (aanmeldformulier en toestemmingsverklaring) die ze moeten
invullen.
Naast deze twee formulieren moeten ouders/verzorgers ook een aantal documenten toevoegen, te weten:
 Een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de leerling of zorgpas waarop het BSN nummer staat
vermeld (ouders/verzorgers)
 Volledig aanvraagdossier BTO: deel A/B en een OPP (VO-school)
 Overzicht leerresultaten (VO-school)
 Indien aanwezig een diagnose (ouders/verzorgers en/of VO-school)
 Het toestemmingsformulier van het BTO (VO-school)
OPDC
Contactgegevens:
Ron Mennen (Stroomcoördinator / Zorgcoördinator KEC)
[email protected]
06-20888247 / 0475-315217
Administratie KEC Ron Joosten
[email protected]
Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond
OPDC
Vragen?

similar documents