Aktivizujúce metódy výučby a nové prístupy vo vzdelávaní

Report
Oddelenie pre predmety s prírodovedným zameraním
Oddelenie všeobecnej pedagogiky, didaktiky a psychológie
Aktivizujúce metódy výučby a nové
prístupy vo vzdelávaní prírodovedných
predmetov
3. decembra 2012
RNDr. Mária Siváková, PhD., PhDr. Ľubica Bagalová PhD.
PISA 2009
výrazné zaostávanie Slovenska (aj Česka) za
špičkovými krajinami v rámci OECD
žiaci majú osvojené veľké množstvo
prírodovedných poznatkov a teórií
PISA 2009
Problém žiakov
samostatné uvažovanie o prírodovedných javoch
a súvislostiach
 skúmanie na primeranej mentálnej úrovni
 vytváranie hypotéz
 hľadanie a navrhovanie ciest riešenia
 interpretácia zistených dát
 formulácia a argumentácia záverov
IBSE
Inquiry-based Science Education
Učenie prírodných vied
metód aktívneho bádania
prostredníctvom
Žiacke objavovanie umožňuje nielen osvojiť si
nové pojmy, ale žiaci sa zároveň oboznamujú sa
aj s výskumnými metódami.
Chápanie vyučovania
prírodovedných predmetov
 Je potrebné, aby žiaci pochopili aj význam,
zmysel a metódy vedeckej práce na príkladoch
poznávania prírodných objektov, javov a zákonitostí.
(voľne podľa Held In Koláriková, Púpala 2001).
Projekty IBSE
V SR
„ LA MAIN À LA PÂTE”,
- “VYHRŇME SI RUKÁVY”
FIBONACCI
ESTABLISH
Projekty experimentálneho
overovania ŠPÚ
V roku 2012 sa experimentálne overuje 14
projektov (metóda CLIL CJ na 1. stupni ZŠ)
Medzi overené projekty patrí projekt pod názvom „ La main à la pâte”, “Vyhrňme si rukávy”,
La main à la pâte
Zmluvní partneri medzištátnej dohody:
 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 Francúzske ministerstvo školstva
 Akadémia vied Francúzskeho inštitútu
 Slovenská akadémia vied
 Štátny pedagogický ústav v Bratislave
 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave
Mesto Trnava
 PSA Peugeot Citroën.
 Bližšie informácie o výsledkoch experimentálneho overovania - www.statpedu.sk
IBSE
ESTABLISCH
Zodpovedný riešiteľ v SR:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
skúsenosti a výsledky využívania bádateľských prístupov
v prírodovednom vzdelávaní v projekte ESTABLISH
praktické ukážky bádateľsky orientovaných vzdelávacích
aktivít v prírodovedných predmetoch na ZŠ a SŠ
výučbové materiály predmetov fyzika, chémia a biológia z
pohľadu rôznej úrovne samostatnosti žiackeho objavovania
Ďakujeme za pozornosť

similar documents