Inledning och intervju

Report
Välkomna!
Vård- och omsorgscollege
17 Regionala college
70 Lokala college
145 Kommuner
19 regionala college representerade idag
Program
10:00 - 10:30
Välkommen och presentation
10:30 - 12:15
Roller och uppdrag regionalt
12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:15
Information från kansliet
- Riktlinjer för validering
- Handledarutbildning
- Yrkesintroduktionsavtal BUI och BAL
- Statistik och uppföljning
14:15 - 14:45
Kaffe och kaka
14:45 - 15:45
Erfarenhetsutbyte
15:45 - 16:00
Summering av dagen
Regionala styrgruppens roll och samordnarens roll
10.30 - 11.00
Intervju av regional ordförande och
samordnare
11.00 - 11.40
Gruppdiskussion om rollerna
11.40 - 12.15
Redovisning av gruppdiskussion
Diskussion i grupperna
• Hur skulle ni vilja beskriva regionala styrgruppens och ordförandens
roll? Skriv några punkter på blädderblock.
• Hur skulle ni vilja beskriva samordnarens roll? Skriv några punkter på
blädderblock.
• Lyfta frågor i storgrupp 30 min
Frågor till Regionala ordförande
Hur länge har du varit regional ordförande?
Hur kom det sig att du blev regional ordförande?
Hur tycker du att det är?
Följdfrågor. Ex. Vad är det som är spännande?
Kan du beskriva hur er regionala styrgrupp fungerar?
(Styrkor o svagheter) följdfråga
Beskriv vilka uppgifter som är viktiga att jobba med i regionala styrgruppen? Lägga in ev. följdfrågor
På vilket sätt har den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege ansvar för utvecklingen i
er region?
Hur ser du på din roll som ordförande för styrgruppen?
Vilken roll tänker du att samordnaren har?
(Nu går vi vidare till en samordnaren.)
Frågor till samordnare
•
•
•
•
Hur länge har du varit samordnare?
Hur kom det sig att du blev samordnare?
Kan du beskriva ditt arbete?
Hur tycker du att det är att vara samordnare?
Följdfrågor. Vad är det som är roligt, spännande. Vad är det som är svårt?
• Hur ser du på din roll som samordnare?
• På vilket sätt får du stöd och feedback för ditt arbete som samordnare?
• På vilket sätt fördelas uppgifter och ansvar mellan regionala styrgruppens
ledamöter och dig som samordnare?
Föreningen VO-College
Övergripande mål
VO-College är etablerat i alla kommuner och landsting/regioner och är
en effektiv samverkansform som bidrar till en god personal- och
kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
Föreningen VO-College
Mål och aktiviteter
- Förutsättningar för samverkan mellan arbetsgivare,
utbildningsanordnare och fackliga organisationer är skapade.
- Arbetsgivare är insatta i vad yrkesintroduktionsavtalen BUI och BAL
innebär.
- Nationella riktlinjer för handledarutbildning är framtagna och
förankrade.
- De nationella riktlinjerna för validering är implementerade.
Föreningen VO-College
Mål och aktiviteter
- Utbildare som verkar nationellt kan få en nationell förcertifiering.
- Gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram ingår i lokala och regionala
college.
- En samlad bild finns över elever och utbildningar inom VO-College.
- Kommunikationen med föreningens målgrupper är utvecklad.
- Beslut är taget om föreningen ska arrangera yrkestävlingar i vård och
omsorg.
Föreningen VO-College
Mål och aktiviteter
- Utrett möjligheten att bilda en yrkesnämnd inom vård och omsorg.
- Medverkat till att ta fram föreskrifter för Yrkeshögskoleutbildningar
som har ett nationellt likvärdigt innehåll.
- Fler av arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg ingår i
föreningen.

similar documents