Informatie overgang 8e-jaars naar VO

Report
van
schooladvies
tot inschrijving
Informatieavond
9 oktober 2014
“De kinderen gaan straks
naar een middelbare
school die past bij hun
mogelijkheden en
wensen.”
Wie beslist of uw kind wordt
toegelaten op een VO-school?
• De VO-school beslist.
• Maar …. zij moet zich hierbij baseren op het advies
van de basisschool.
Advies basisschool moet wel
aan eisen voldoen
 Onderbouwen met toetsresultaten
 Leerprestaties
 Ontwikkeling gedurende de schooltijd
 Begrijpend lezen en rekenen (groep 6, 7 en 8)
 Onderbouwen met kindkenmerken -> concentratie,
motivatie, doorzettingsvermogen
 Overleg bij verschil tussen toetsresultaten en
advies
18 of 20 november
Ouders krijgen van
school een onderbouwd
voorlopig advies.
• Leerprestaties en
ontwikkeling
• Kindkenmerken
VO-scholen vragen een enkelvoudig
advies.
• Praktijkonderwijs
• VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)
•
•
Zonder LeerWegOndersteuning (LWoo)
Met LeerWegOndersteuning (LWoo)
• VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
•
•
Zonder LeerWegOndersteuning (LWoo)
Met LeerWegOndersteuning (LWoo)
• VMBO Theoretische Leerweg
• HAVO
• VWO (inclusief gymnasium)
Dakpanklassen – brugklassen met
twee niveaus
• Naast het enkelvoudige advies, kan school
een aanbeveling doen voor een type
brugklas
• Aanbeveling geeft echter geen recht op!
Januari/februari
Middelbare scholen
organiseren open dagen /
informatiebijeenkomsten
Website scholen /
Klavernieuws
Januari / februari
Kinderen maken Cito-toetsen
leerlingvolgsysteem
Wordt het beeld
bevestigd?
In week van 16 februari
Ouders krijgen een
onderbouwd definitief advies,
inclusief een onderwijskundig
rapport (OKR) ter
onderbouwing
• Eens -> Ondertekening
• Oneens -> bijlage
bijvoegen
Uiterlijk 6 maart
School meldt kinderen in
overleg met ouders aan bij
een middelbare school (1e
ronde)
Digitaal, via Onderwijs Transparant
• Schooladvies
• Onderwijskundig rapport (OKR)
Zo nodig mondelinge toelichting
Uiterlijk 1 april
VO-school neemt besluit over
plaatsing
• Afwijken van advies mag alleen
bij grote afwijkingen tussen
schooladvies en toetsresultaten!
• Uiterlijk 1 april hierover contact
met school en ouders
• Gesprek tussen leerkracht en VOschool
Uiterlijk 10 april
Ouders krijgen bericht van de
middelbare school of hun kind
wel/niet is geplaatst (1e ronde)
• Niet geplaatst of ingeloot? ->
school meldt kind aan bij andere
school (2e ronde), voor 16 april
• Uiterlijk 24 april bericht over
plaatsing
21, 22 en 23 april
Kinderen maken Centrale
Eindtoets
• Uitslag 11 mei –> doorgeven aan
VO-school
• Beter gemaakt dan schooladvies
-> advies heroverwegen -> evt.
nieuwe inschrijving, uiterlijk 28
mei
• Slechter gemaakt -> niets
Warme overdracht
3 juni
• Informatie die niet relevant is voor
plaatsingsbesluit, maar wel van
waarde is.

similar documents