Projekt s podporou EÚ

Report
PROJEKT
Inovácia obsahu a metód vzdelávania
na ZŠ P.O. Hviezdoslava
Prioritná os:
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Strategický cieľ
Zavádzanie inovatívnych foriem a metód do výučby,
rozvíjanie kľúčových kompetencií a ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
Špecifické
Inovovať obsah, formy a
metódy vo vzdelávacom
procese a zvýšiť kvalitu
vzdelávania
ciele
Realizovať ďalšie
vzdelávanie pedagogických
zamestnancov na zvyšovanie
ich kompetencií
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
AKTIVITA PROJEKTU Č.3:
ŠKOLENIE UČITEĽOV V RÁMCI
SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
NÁZOV SEMINÁRA:
Aplikovanie pokročilých interaktívnych technológii
vo vyučovacom procese.
Inovované predmety:





Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Mladý záchranár
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
CIEĽ ŠKOLENIA :
Vzdelávanie učiteľov školy na dosiahnutie kvalitatívnych
a kvantitatívnych zvýšení kľúčových zručností, vedomostí
a návykov žiakov ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina v nadväznosti na
aktuálne a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a
potreby trhu práce.
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
OBSAH ŠKOLENIA :





Projektové vyučovanie – inovatívna metóda
výučby.
Školenie na uplatnenie informačných technológii
vo vyučovacom procese.
Digitálna príprava na vyučovaciu hodinu.
Vzdelávanie učiteľov – Čítanie, písanie, počúvanie
s porozumením vo vyučovaní.
Vzdelávanie učiteľov – Ústny prejav vo vyučovaní.
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
CIEĽOVÁ SKUPINA ŠKOLENIA:
18 pedagogických zamestnancov ZŠ P.O.
Hviezdoslava Snina zabezpečujúci výučbu vybraných
predmetov inovatívnymi metódami.
Každý frekventant absolvoval
26 hodín vzdelávacieho kurzu.
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ŠKOLITELIA:
Lukáš Nagy a Tomáš Šimčák - lektori z Inštitútu
vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. Snina.
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
MIESTO KONANIA ŠKOLENIA:
Učebne Informatiky na ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina,
Ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLENIA:
16.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
23.11.2013
25.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
7,30 – 16,00 hod.
15,30 – 19,30 hod.
15,30 – 19,30 hod.
15,30 – 19,30 hod.
15,30 – 19,30 hod.
15,30 – 19,30 hod.
7,30 – 16,00 hod.
15,30 – 18,30 hod.
15,30 – 18,30 hod.
15,30 – 18,30 hod.
15,30 – 18,30 hod.
15,30 – 19,30 hod.
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
VÝSTUPY ŠKOLENIA:
Pedagogickí
zamestnanci
získali
vedomosti
na
posilnenie
čitateľskej
gramotnosti.
Sú
vyškolení v oblasti IKT a v ďalších témach
potrebných pre inováciu vzdelávacieho procesu.
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie
Ďakujem za pozornosŤ
Mgr. Monika Parihuzičová
manažér publicity
Projekt s podporou EÚ - Operačný program Vzdelávanie

similar documents