Profijt-presentatie

Report
Opgericht 14 juli 2000
Ter verhoging van het aantal
onderwijsdeelnemers dat een opleiding
beroepsgekwalificeerd kan afronden
Deelnemende scholen:
2 MBO SCHOLEN
16 VMBO SCHOLEN
4 PRAKTIJKSCHOLEN
1 HBO
2 VSO SCHOLEN
Doelstelling Profijt:
1. Verbeteren doorlopende leerlijnen
2. Verbeteren loopbaanoriëntatie en –
begeleiding
3. Bewaken doorlopende zorglijnen
4. Versterken kennisinfrastructuur
5. Verbetering samenwerking onderwijs bedrijfsleven
Organisatie Profijt:
• Geen rechtsvorm
• Geen autoriteit
• Behoud autonomie deelnemende scholen
Wel:
• Overleg en afstemming over visie en beleid
Overlegstructuur Profijt
Directieberaad
Coördinatoren
Regiegroep LOB
Decanenkring Oost
Klankbordgroep
Zorgcoördinatoren
Decanenkring West
Onderwijssamenhang
Docentengroepen
Economie en
Ondernemen
Horeca, bakkerij en
Recreatie
Bouwen, Wonen en
Interieur
Produceren,
Installeren, Energie
Mobiliteit en
Transport
Zorg en Welzijn
Sport en Bewegen
Landbouw
Leerwerktrajecten
Regiegroep Taal en
Rekenen
Docentengroepen
Taal
Rekenen
Directieberaad Profijt
• Komt 5 maal per jaar bijeen om
ontwikkelingen te bespreken
• Besluitvorming op basis van consensus
• Stelt werkgroepen in
• Elk lid verantwoordelijk voor implementatie
binnen eigen school
Klankbordgroep Zorgcoördinatoren
• Verbetering doorlopende zorglijnen
• Zorgprotocollen: evaluatie en ontwikkeling
• Terugkoppeling gegevens leerlingen
• Actueel: Passend Onderwijs
Onderwijssamenhang
• Fundament van het samenwerkingsverband
• 10 docentengroepen
• Stimulering bottom-up-beleid: afstemming over
en uitvoering van besluiten binnen Profijt
• Onderwijskundige afstemming, vooral voor
doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
• LOB: ontwikkeling beroepsidentiteit
• Terugkoppeling ervaringen leerlingen op het MBO
Docentengroepen
Actuele thema’s:
• Taal en Rekenen
• Vernieuwing beroepsgerichte vmboprogramma’s
• Nieuwe kwalificatiestructuur MBO
• Toelatingsbeleid MBO
• LOB !
Regiegroep Taal en Rekenen
Klankbordgroep waarin elke school is
vertegenwoordigd met degene die de regie heeft
over de uitvoering van het taal- en rekenbeleid
i.h.k.v. de Wet Meijerink
•
•
•
•
afstemming beleid
Implementatie verbeterplannen
Doorlopende leerlijnen VO-MBO
organiseren trainingen en workshops
Regiegroep LOB
• Nieuw overlegorgaan, gaat 2013-2014 starten
• Doelstelling: realiseren loopbaanleerlijn op de
VO-scholen
• Ambitie: intakeloze doorstroom leerlingen
• Deelnemers: LOB-coördinatoren van de
scholen.
• In samenwerking met MBO ontwikkelen LOBbeleid, LOB-instrumenten, stageprojecten, etc.
LOB Functieverdeling
Schoolleider
Faciliteren
Draagvlak creëren
Visie en beleid
t.a.v. LOB
LOB-beleid implementeren
Activiteitenplan opstellen
LOBCoördinator
LOB-activiteiten uitvoeren
Decaan
2e lijns keuzebegeleiding
1e lijns keuzebegeleiding
Mentor /
Vakdocent
Afstemming en overleg t.a.v. LOB:
•
•
•
•
Schoolleiders
LOB-coördinatoren
Decanen
Mentor/vakdocent
=>
=>
=>
=>
Directieberaad
LOB Stuurgroep
Decanenkringen
Docentengroepen
Decanenkringen
• Zorg dragen voor doorlopende
loopbaanontwikkeling
• Afstemming keuzebegeleiding VO met
toelatingscriteria MBO
• Ervaringen uitwisselen over instrumenten
keuzebegeleidingstraject
• Doorstroomdossier: evaluatie en ontwikkeling
Coördinatoren Profijt
Twee coördinatoren: één vanuit MBO, en
één vanuit het VMBO. Taken:
•
•
•
•
•
•
Opstellen agenda’s en verslaglegging belangrijkste vergaderingen
Opstellen financieel verslag en begroting
Opstellen rapportages, leerlingtellingen en kengetallen
Monitoring overstap leerlingen van VMBO naar vervolgopleidingen
Onderhoud website: nieuwsbrieven, verslagen, formulieren
Initiatieven nemen in belang van continuïteit en ontwikkeling van het
samenwerkingsverband
Hoe doen we het?
Initiëren
Stimuleren
Evalueren
Wie heeft profijt van Profijt?
• Deelnemende MBO-scholen: soepele overgang leerlingen
• Deelnemende VO-scholen: kennis delen met andere VO- en
MBO-scholen
• Bedrijfsleven: via Profijt contact met alle scholen in regio.
Profijt is vertegenwoordigd in diverse organisaties.
• Leerlingen: doorlopende leer- en zorglijnen
Profijt is het gremium voor:
•
•
•
•
RMC
RPO
POA
W.v.t.t.k.
Voordeel van Profijt voor scholen:
Noodzakelijke, vaak door overheid opgelegde
maatregelen, met of zonder subsidie, kunnen
direct aangepakt worden in reeds bestaand
samenwerkingsverband
Is Profijt uniek?
• Nog wel!
• Deels vergelijkbare samenwerkingsverbanden
in andere regio’s hebben niet de structuur en
organisatiekracht van Profijt.
• De uitvoering van diverse wetten (Meijerink)
en subsidiemaatregelen maakt het steeds
vaker noodzakelijk dat samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten.
• Navolging mag!
Meer informatie:
www.profijtscholen.nl

similar documents