2014 06 24 presentatie gebruikersdag

Report
Gebruikersdag
- klaar voor de start 1
TUSSEN EXPERIMENT EN NIEUW STELSEL
PA S S E N D O N D E R W I J S , O M D AT … .
VA N D A A G
•Aanmelding
•Ondersteuning
•TLV
14.00-15.30/16.00-17.30/18.30-20.00
INHOUD MAP
HANDREIKINGEN EN AFSPRAKEN
DE SCHOOL CENTRAAL
blok 1
AANMELDING
2
S T R O O M S C H E M A’ S V O E N V S O
AANMELDPROCEDURE
WEL/GEEN ZORGPLICHT?
ONDERSTEUNINGSVRAAG
DOORGELEIDING ANDERE VO-SCHOOL
DOORGELEIDING NAAR VSO
BEZWAAR EN GESCHIL
DOCUMENTEN – DE MAP
Aanmelding
3
1. Op VO-school
2. Op VSO-school
Bij





Onder-instroom = 1e leerjaar
Zij-instroom
Ouder meldt schriftelijk aan
School bevestigt ontvangst; info procedure?
En dan? Wanneer? Wat? Hoe? Etc.
Schooladvies, OKR
4
Regionale afspraak: ouder meldt aan via basisschool
Directeur bao tekent schooladvies en OKR
Bestuur VO-school (be)oordeelt:
 School is niet vol (volgorde van aanmelding, loting)
 Ouders respecteren grondslag
 Lln kan het onderwijs vlgs inrichtingsbesluit volgen
Ja,ja,ja, dan start toelatingsprocedure
1. Heeft de leerling (extra) ondersteuning nodig?
Naar OSO en OKR?
5
Waarschijnlijk digitaal vanaf 2015
OKR-pilot breed vervolg; in OSO?
Genoeg informatie?
Regionale afspraken / BAVO
Extra informatie nodig en/of onderzoek? Ouders!
Termijn: 6 weken vanaf aanmelding, evt + 4 weken
Start 6 weken:
 zij-instroom meteen
 PO-VO: regionale afspraak, maar mag eerder
Professionele intake
6
 Kijk, weeg, handel professioneel
 Is er een ondersteuningsvraag? Ja = zorgplicht
 Globaal: hebben we, kunnen we, doen we, etc =
“basis”ondersteuning; Specifieke setting, organisatie,
hulpmiddelen, aanbod, etc = “extra”ondersteuning
 Stel vast wat de leerling nodig heeft (ortho-taak?)
 Stel vast hoe dat het beste geboden kan worden
 Daarbij van belang: SOP, OPP, TLV (blok 2 en 3)
 Bovenal: communiceer met ouders
2. Kunnen we de ondersteuning zelf bieden?
Doorgeleiding
7
A. Naar een andere VO-school
B. Naar het VSO
A. Na accoord van de ouders; welke school? SOP?
Indien andere school accoord: ouder schrijft in,
zorgplicht gaat over
B. Accoord van de ouders? TLV aanvragen;
Schooladvies; aanmelden VSO; VSO passend en
bereid toe te laten? Inschrijven; zorgplicht gaat
over
LWOO en PrO
8
Indicatiestelsel blijft voorlopig (2020?)
Aanvraag-procedure Eemland: basischool vraagt
i.o.m. ouder aan; SWV beoordeelt ahv landelijke
criteria; ouder zoekt daarna school.
LWOO: indien aanbod/vormgeving specifiek =
afwijkend van vmbo-inrichtingsbesluit, of leerlingspecifieke bijzondere ondersteuning: OPP
PrO: alle lln verplicht een OPP
Bezwaar en geschil
9
Binnen SWV V(S)O Eemland hanteren we bij ieder
geschil of bezwaar (met ouders, scholen etc.) altijd
deze volgorde:
1. Mediation
2. 2nd opinion
3. Bezwaarprocedure en/of geschillenprocedure
(landelijke)
NB
Gebruik terminologie zorgvuldig:
Ondersteuning, aanmelding, toelating, inschrijving, etc
Bezwaar en geschil
10
www.geschillenpassendonderwijs.nl:
 Schoolbestuur heeft geschil met ouders over toelating en verwijdering
 Schoolbestuur of ouder heeft geschil met SWV over toelaatbaarheid
 Schoolbestuur heeft geschil met ouders over ondersteuning
 Schoolbestuur heeft geschil met MR over schoolondersteuningsprofiel
 Schoolbestuur heeft geschil met het samenwerkingsverband
 Samenwerkingsverband heeft geschil met MR of OPR
 Samenwerkingsverband heeft geschil met gemeente(n) over OOGO
 Samenwerkingsverband heeft geschil met een samenwerkingsverband
Documenten
11
In de map:
Handreikingen en afspraken
Belangrijke bronnen:
SWV: www.swveemland.nl
OCW: www.passendonderwijs.nl
VO-raad: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
Regio: www.bavoeemland.nl
Geschillen: www.geschillenpassendonderwijs.nl
ondersteuning
12
W AT N O D I G I S
EXPERTISE AAN DE POORT
OPP
CLUSTER 1, 2, 3 EN 4
HANDELINGSGERICHT WERKEN
VERANTWOORDING
SAMENWERKING ZORG VOOR JEUGD
PM STRUCTUUR
INTENSIEVE TOELEIDING
Uitgangspunten
13
 Scholen zelf verantwoordelijk
 Geen bureaucratie
 Achteraf verantwoorden, in plaats van
 Vooraf aanvragen
Financieel evenwicht
14
• Het geld voor ondersteuning gaat naar de scholen.
• Wie nu veel rugzak-leerlingen heeft, krijgt straks een
groot ondersteuningsbudget.
• Er is geen loket met potjes.
• Als een school meer of minder extra ondersteuning
wil bieden, heeft dat effect op andere scholen.
• Er is een waterbed.
Wat nodig is
15
 Bij aanname:
 Onderwijskundig rapport
 Informatie intakeformulier
 Warme overdracht
 Tijdens schoolloopbaan:
 Signalering school
 Méér dan onvoldoendes tellen bij rapportbespreking
 Onderwijsinterventies door school
 Overleg met zorg voor jeugd
Experts
16
Orthopedagogische experts
• Opstellen van wat nodig is
• Proces in school, buiten school, met ouders
• Verantwoorden
• Ortho-kring
OPP
17
 Wat
 Deel I Wat de situatie is
 Deel II Wat de doelen zijn
 Deel III Handelingsdeel
 Wie
 Expert
 Ouders ondertekenen handelingsdeel
 Als nodig samen met Zorg voor jeugd
OPP
18
 In welk geval
 Moet: als ‘extra ondersteuning’ wordt geboden
 Mag: bij complexe individuele gevallen
 Proces
 Overleg met ouders
 Ouders ondertekenen handelingsdeel
 Stel evaluatiedatum vast
 Bepaal wat dit betekent voor vakdocenten
Deskundigheid van buiten
19
 Cluster 1 en 2
 Sociale kaart
 Cluster 3
 Ambulante Dienst Kleine Prins
 Cluster 4
 Integratie regulier
Doorgeleiding reguliere school
20
 OPP deel I en II : het kan niet
 Overleg ouders
 School zoekt andere school
 Overleg ouders
 Doorgeleiding
 Zorgplicht
 Nieuwe school maakt handelingsdeel OPP
HGW
21
 Ondersteuning veronderstelt planmatig differentiëren
in de klas
 Handelingsgericht (doelgericht, oplossingsgericht)
 Groepsplannen
Verantwoording
22
Monitorgegevens door experts
• Informatie over instroom en uitstroom
• Informatie over geschillen
• Informatie over tevredenheid
• Informatie over OPP
Samenwerking zorg voor jeugd:
van pilot naar wijkteams
23
Pilot gericht op :
Werkwijze ontwikkelen en uitvoeren

voor het bieden van ondersteuning aan een ingewikkelde ondersteuningsvraag,
 die verder gaat dan de handelingsbekwaamheid van de scholen reikt
6 scholen
 vroegtijdig en preventief signaleren van jeugd- en gezinsproblemen en
 voorkomen van schooluitval
 voorkomen van instroom in zwaardere 2e lijns zorg
Samenwerking zorg voor jeugd
hoe doen we dat?
24
 aanwezigheid en beschikbaarheid van een jeugdzorgwerker (SOVEE
en Youké): generalist en specialist
 inzet vanuit PM 0
 aansluitend op de interne zorgstructuur (PM denken)
 monitoring
bespreken met Gemeente van de uitkomsten ten behoeve van de
inrichting wijkteams
PM structuur en jeugdzorg
doorgeleiding
Preventieve
betrokkenheid en
inzet Jeugdzorg
PM 0 intake
zorgplicht
Professioneel
Moment I:
basisondersteuning
-inventarisatiegesprek lln
-collegiale consultatie
-2 eigen interventies
Professioneel
Moment 2:
-Inbreng hulpvraag
-Intersubjectieve
besluitvorming
-vervolgbegeleiding
-Inzet interne training
- hulpvraag intern
zorgteam
PM 1 KLAS
PM 2 kernteamoverleg
leerling-bespreking
Op afroep advisering
en evaluatie
preventieve inzet
Jeugdzorg
Professioneel
Moment 3: extra
ondersteuning
-Inbreng hulpvraag
-wiens vraag is dit?
-welke functie kan ZAT
innemen
- inzet specialisten
PM 3 intern Zorgteamoverleg
PM 4 ZAT
Bovenschools
Jeugdzorg
Regionaal
Zorgplatform
SWV
Intensieve toeleiding VO-MBO :
van pilot naar structureel
26
Pilot, gericht op :
Werkwijze ontwikkelen en uitvoeren tussen VMBO en MBO
 voor het bieden van begeleiding aan de leerling met zorgkenmerken bij overstap
MBO
 begeleiding op maat
 aanpak en monitor
vervolg vanaf schooljaar 2014-2015 en verder
 Passend Onderwijs betekent een extra opdracht (zorgplicht) voor het VO
 belang van het voorsorteren en goed begeleiden bij de overstap neemt toe
Intensieve toeleiding VO-MBO :
vervolg
27
Vervolg vanaf schooljaar 2014-2015 en verder

formeren van een werkgroep met leden vanuit
 het directieberaad,
 de taakgroepen in VSV verband

opdracht werkgroep
 ontwikkelt een logische structuur voor samenwerking, sturing en monitoring tot 1
januari 2016.
 zorgt voor doorontwikkeling van de werkwijze die geschikt is voor toepassing in de
breedte en die wordt geformaliseerd voor alle vmbo scholen en ROC MN en MBO
Amersfoort.
 het beleggen van een taak bij 1 zorgcoördinator per vo instelling en bij enkele
begeleiders van de mbo instellingen
Blok 2, Tabblad 3
28
1. vragenlijst warme overdracht
2. format ontwikkelingsperspectief
3. toelichting ontwikkelingsperspectief
4. route doorgeleiding
5. format schoolondersteuningsprofiel
6. pm structuur
7. pilot ZAT naar voren
8. pilot intensieve toeleiding
Toelaatbaarheidsverklaring
(TLV)
29
H O E WAS H E T ( I N H E T L AN D ) ?
H O E WAS H E T B I N N E N H E T R N P O E ?
HOE WORDT HET IN HET SWV EEMLAND?
* T O E PA S S I N G E N
*ROUTING
*FORMULIEREN
AANSLUITING BIJ HET VSO
Hoe was het?
30
Landelijk (tot aug. ‘14)
CvI’s via de REC’s (3/4)
Beschikkingen (vaste tijden)
Criteria/dossiervorming
“Open eind” financiering
Loketten/geoormerkt budget
Vaste afspraken AB
AB-deel /Schooldeel
Procedures/protocollen
Landelijk (centraal)
Handelingsverlegenheid
RNPOE (2009- aug. 2014)
Eigen toelating (3/4)
Arrangementen (flexibel)
Op maat, doen wat nodig is
Budgetfinanciering
Laagdrempelig/bundeling
Meer sturing op inzet AB
Bundeling waar mogelijk
Experimenteren/ ontdekken
Regionaal (decentraal)
Handelingsgericht
En nu vanaf 1 augustus ‘14
31
- De REC’s (CL3 en 4) en de Commissies van
Indicatiestelling komen te vervallen,
- De LGF/het ‘rugzakje’ (leerling-gebonden-financiering)
verdwijnt,
- Het aantal plekken (budget) in de regio voor het VSO (CL 3 en
4) staat vast en is bevroren op teldatum 1-10-11,
- De VSO-scholen krijgen rechtstreeks de basisbekostiging van
Cfi/Duo; de extra “zorg”bekostiging wordt aangevuld vanuit het
budget van het SWV,
- Bij overschrijding van het budget betalen alle aangesloten
scholen, vanuit de eigen lumpsum, bij,
- Er is sprake van een extra leerling-telling om mogelijke groei
binnen het VSO te financieren
En nu vanaf 1 augustus ‘14
32
- De toelaatbaarheid tot het VSO wordt geregeld vanuit
-
het SWV V(S)O,
Ook de toegang vanuit het SO naar het VSO wordt
geregeld van uit het SWV V(S)O,
De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door
de school van herkomst,
Er wordt een ToelaatbaarheidsCommissie ingericht op
het SWV,
De ToelaatbaarheidsCommissie bestaat uit minimaal 2
deskundigen (waarvan één specifiek gericht op de
aanvraag; bijvoorbeeld CL 3)
Uitgangspunten
33
 Snel
 Effectief
 Doelgericht
 Onafhankelijk
 Ondersteuning staat centraal
 Aansluiten bij wat de scholen aanleveren
(ortho a/d poort)
Stappenplan
34
 Aanvragen van een TLV gaat volgens het
Stappenplan (map 4.1)
- Invullen formulier Aanvraag TLV; via de website van
het SWV
- Digitaal of per post aanleveren bij SWV
- Het SWV bevestigt de ontvangst
- De TLV-commissie doet uitspraak en adviseert het
SWV
- Na de uitspraak
De TLV
35
 Ouders en aanvragende school worden schriftelijk van de
-




uitspraak op de hoogte gesteld,
De verklaring zelf wordt opgevraagd bij het SWV door de VSOschool waar de lln wordt ingeschreven
De VSO-school gebruikt de TLV voor aanmelding in BRON
Op de TLV staat in ieder geval:
Ingangsdatum
Bekostigingscategorie (laag-middel-hoog)
Beschikkingsnummer (17 tekens!)
VO2602-2014-00001
Einddatum (de TLV wordt voor minimaal 1 schooljaar afgegeven)
Belangrijk weetje
36
Toelaatbaarheid
(“gaat het SWV over”)
≠
Toelating
(“gaat de VSO-school over”)
Aansluiting bij het VSO
37
 Geen extra drempel na afgifte TLV en toelating tot
het VSO
 Aansluiting met dossiergegevens TLV en CCvB
(inspectie-eisen voor VSO)
 Doen wat nodig is en aansluiten bij waar SWV-en in
Eemland al jarenlang onderscheidend in zijn;
oplossend vermogen inzetten tbv de leerlingen

similar documents