Prednáška č.3

Report
1. Základné pojmy zo zlievarenstva
2. Technologický postup výroby odliatku
3. Modelové zariadenie, jadrovníky, šablóny
Prednáška č.3
ZLIEVÁRENSTVO
 Výrobný proces, ktorým sa zabezpečuje
výroba výrobkov na základe zlievateľnosti
kovov
ZLIEVÁRENSKÉ VLASTNOSTI
 Charakterizujú vhodnosť kovov a zliatin k
výrobe odliatkov
 Taviteľnosť, tekutosť, zabiehavosť,
odmiešavanie, zmrašťovanie a pod.
TEVITEĽNOSŤ
 Schopnosť kovu a ich zliatin
prechádzať s tuhého skupenstva do
kvapalného pri dodržaní predpísaného
chemického zloženia a stupňa čistoty
ZABIEHAVOSŤ
 schopnosť materiálu vyplniť v
rozstavenom stave dutiny formy
 závisí na vzájomnej pohyblivosti častíc
taveniny pri danej teplote, ne tekutosti
TEKUTOSŤ
 vplýva na kvalitu vyplňovania formy
 na odstránenie plynov z taveniny
 zmenšuje nebezpečne vzniku vád
ZMRAŠŤOVANIE
 je zmenšovanie objemu tekutej, tuhnúcej a
tuhej fázy kovu pri ochladzovaní a objemové
zmeny pri fázových premenách
 Spôsobuje, že rozmery odliatku v tuhom
stave sú menšie ako rozmery dutiny, ktoré
zhoršujú jeho kvalitu
Technologický postup výroby odliatku vychádza
zo základných údajov:
 Strojnícky výkres súčiastky (názov súčiastky,
materiál a požadovaná presnosť odliatku)
 Počet odliatkov
A) Stanovenie technológie výroby
- vychádza sa z určenia charakteru výroby
t.j. požadovaného počtu výrobkov a hmotnosti
odliatku
- na základe charakteru výroby sa volí
technológia výroby formy podľa požadovaného
stupňa presnosti odliatku
B) Návrh modelového zariadenia
a) voľba materiálu modelu
b) voľba deliacej plochy
c) stanovenie celkových prídavkov
- prídavok na zmraštenie
- prídavok na obrábanie
- technologických prídavkov
d) rozhodnutie o nutnosti predlievania
otvorov, stanovenie tvaru a počtu jadier
e) určenie rozmerov známok
C) Voľba spôsobu výroby foriem z
hľadiska
- voľby formovacích materiálov
- spôsobov používaných v zlievarní
- voľby formovacích rámov (veľkosť,
tvar...)
- sériovosti výroby (ručné, strojné)
D) Voľba spôsobu výroby jadier
E) Výpočet vtokovej sústavy
F) Určenie tepelných uzlov na odliatku,
stanovenie miest náliatkov a chladidiel,
výpočet veľkosti náliatkov
G) Určenie výrobných pomôcok
- druh a počet modelov, modelové dosky,
formovacie rámy, spotreba formovacej zmesi
a pod.
H) Určenie technologických údajov
- teplota liatia, doba liatia, zaťažovanie
foriem a pod.
I) Výpočet doby chladnutia vo forme
J) Stanovenie tepelného spracovania odliatku
K) Určenie kontroly a odovzdávajúcich
predpisov podľa STN, alebo podmienok
zákazníka
Voľba odliatku vo forme sa volí podľa zásad:
a) Usmerneného tuhnutia
b) Umiestnenia funkčných plôch
c) Spoľahlivého uloženia jadier
d) Uloženia tenkých stien odliatkov v dolnej
časti formy (pod určitým uhlom alebo zvisle)
Deliaca plocha sa volí podľa zásad:
a) Dosiahnutia najmenšieho počtu jadier
b) Dosiahnutia minimálnej výšky formy
c) Umiestnenia základných prvkov odliatku do
jednej polovice formy
d) Uloženia hlavných jadier v dolnej polovici
formy
e) Získania rovnej deliacej plochy
Pod pojmom modelové zariadenie rozumieme
vlastný model, jadrovník, model vtokovej
sústavy a náliatkov, ako aj modelové platne,
šablóny, resp. skladacie prípravky a pod.
ČINITELE OVPLYVŇUJÚCE DRUH MODELOVÉHO
ZARIADENIA:
 Životnosť modelu určujú vlastnosti použitého
materiálu na jeho výrobu, spôsob formovania
a použitá formovacia zmes
 Presnosť modelového zariadenia, ktorá
podmieňuje presnosť odliatku
 Hmotnosť odliatku musí byť čo najnižšia,
konštrukcia jednoduchá a optimálne hrúbky
stien
Sú prípravky slúžiace k vytvoreniu dutiny vo
forme
 Tvar a rozmery modelu vychádzajú z tvaru a
rozmerov súčastí, líšia sa však o prídavky
 Voľné časti modelu, ktoré by bránili jeho
vybratiu z formy, sú zhotovené tak, že pri
vyberaní modelu ostanú vo forme a vyberú sa
dodatočne

DREVO
Životnosť modelov pri ručnej výrobe je do
100, pri strojovej do 2000 foriem
 Výhodou je nízka hmotnosť a dobrá
obrábateľnosť
 Nevýhodou je deformácia dreva vplyvom
navlhnutia alebo vysušenia a slabá odolnosť
proti opotrebeniu
 Kvalitnejšie dreva sa používajú na výrobu
malých modelov a namáhaných čati

Funkčné plochy drevených modelov sa
chránia nátermi na zníženie
návlhovosti a zlepšenia odolnosti
modelu proti agresívnym látkam vo
formovacej zmesi
 Najodolnejšie proti agresívnym látkam
sú nátery na báze živím

KOVY
Najpoužívanejšie sú liatiny, hliníkové
zliatiny a mosadze
 Modely zo sivých liatin sú odolné voči
oteru a sú rozmerovo stále
 Používajú sa na veľkosériovú až
hromadnú výrobu, pretože ich životnosť
je až 150000 formovaní
 Nevýhodou je ich vysoká hmotnosť

Mosadze vyhovujú pre výrobu malých a
stredných modelov
 Dobrá odolnosť proti oteru a životnosť až
150000 formovaní
 Pre vysokú cenu sú ekonomicky nevýhodné a
používajú sa len v odôvodnených prípadoch

Zariadenia vyrobené z hliníkových
zliatin majú nižšiu hmotnosť ale aj
nižšiu odolnosť voči oteru a nižšiu
rozmerovú stálosť
 Životnosť dosahujú až 75000
formovaní

ŽIVICE
Živice ako materiál stále viac nahradzujú
drevo a kovy
 Hlavným predstaviteľom sú epoxidové živice
 Modely z nich majú prijateľnú hmotnosť,
vysokú odolnosť voči oteru a chemickým
vplyvom
 Modely sa vyrábajú odlievaním, veľmi
výhodne napr. metódou V-procesu
 Do živice sa pridáva plnivo (hliníkové,
liatinové), čím sa znižuje alebo úplne
zamedzuje objemové zmršťovanie


Povrch odliateho živicového modelu je
hladký a čistý, čiže model možno
použiť bez ďalšieho obrábania
Zvislé steny modelov, kolmé na deliacu
rovinu, musia mať úkosy aby sa model ľahko
vyberal s formy
 Podobné úkosy sa robia aj na stenách
jadrovníkov
 Úkosy na vnútorných povrchoch modelov sú
väčšie ako na vonkajších, pretože pri nich je
väčšia pravdepodobnosť poškodenia formy

Vnútorné dutiny a otvory v odliatku sa
vytvárajú pomocou zvláštnych častí foriem,
ktoré nazývame jadrá
 K zhotoveniu jadra sa používajú jadrovníky
 Tvar dutiny jadrovníka zodpovedá tvaru jadra


Jadra sú viac namáhané ako forma, z čoho
vyplýva požiadavka na vyššiu žiaruvzdornosť
jadrových zmesí, dôkladné odplynenie,
pretože čím väčšia plocha jadra je zaliata,
tým je väčší tlak plynov a pár a väčšie
nebezpečenstvo vzniku chýb odliatku
Formovanie podľa šablóny je ručné
formovanie, s tým rozdielom, že namiesto
modelu sa pritom používa šablóna
 Tento druh formovania sa využíva vtedy, keď
sa má vyrobiť malé množstvo odliatkov
veľkých rozmerov a pomerne jednoduchého
tvaru
 Patrí k najnáročnejšie, najprácnejšie a k
najmenej presným metódam


S výhodou sa používa pri formovaní rotačných
a pozdĺžnych tvarov, ktoré majú rovnomerný
priečny profil (vence, zvony...)
Zariadenie pre výrobu foriem a jadier,
pozostávajúce z vodiaceho zariadenia a
vlastnej šablóny
 Rozlišujeme šablónovanie:
- rotačné
- pozdĺžne
- priečne

[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa
s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia, zlievárenstva a
zvárania , Alfa. ,Bratislava 1988, 063-563-87 TTZ , 832s.
[3] Klempirstvy Prokop., Dostupný z WWW:
<http://www.modelymodes.sk/modelove_zariadenia.html>. [online]
[28.11.2012]
[4] Retro nábytek., Dostupný z WWW:
<http://dekorace.retro-nabytek.cz/dekorace-marinepomucky-lodni-prislusenstvi/lodni-zvon-retro-bronzovyzvon-p21cm-replika-1841-namornicke-lodnidekorace.html>. [online] [28.11.2012]
[5] Drevo Progres, Dostupný z WWW:
<http://drevoprogres.customers.delphi.sk/zlievarenskeformy [online] [8.12.2012]

similar documents