De kwetsbare cursist

Report
Focusgroep:
De kracht van kwetsbaarheid
“Kwetsbaarheid bij cursisten in het volwassenenonderwijs” (29/05/2013)
DE KWETSBARE CURSIST
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
2
TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
HELPEND/ONDERSTEUNEND
1. COMMUNICATIE: RESPECTVOL
EN GELIJKWAARDIG
 ondersteunen zonder betuttelen
 de leerkracht en de mens is zichtbaar
2. KRACHTGERICHTE ONDERSTEUNING:
“VERBINDEND EN NABIJ - LOSLATEN EN BEVESTIGEN”
 kijken naar wat cursist al kan
 inbouwen van succeservaringen
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
3
TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
HELPEND/ONDERSTEUNEND
3. DE KRACHT VAN DE GROEP
 oog voor groepsdynamiek
 maatwerk – differentiëren
4. EVALUEREN EN OPDRACHTEN
 toetsing/examen=stress
 verschillende vormen – leerstijlen
 geen grote testen
5. STATUUT VAN DE KWETSBARE CURSIST: ANDERS?
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
4
TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
BELEMMEREND
1. ONDUIDELIJKE COMMUNICATIE
 kloof wereld leerkrachten – cursisten
 uitgaan van veronderstellingen…
2. PROBLEEMGERICHTE ONDERSTEUNING
 een probleem?... hier is de oplossing
3. MODULAIR WERKEN
 grote groepen
 wisselende groepen
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
5
TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
BELEMMEREND
4. TAKEN EN OPDRACHTEN




afstemming
spreiding
onsamenhangend
feedback
5. MOEILIJKE THUISSITUATIE – ZWARE RUGZAK
 combinatie is zwaar
 balans draaglast – draagkracht
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
6
DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID: STELLINGEN
1. De verwachtingen t.o.v. kwetsbare cursisten zijn anders! Waar
trek je de grens (cfr. ‘pamperen’)?
2. Modulair onderwijs werkt belemmerend voor kwetsbare
cursisten.
3. Differentiëren: de oplossing om maatwerk te bieden.
(Speelt heterogene of homogene samenstelling van klasgroepen een rol?)
4. De leerkracht als coach en de leerkracht als evaluator? Een
onmogelijke combinatie voor kwetsbare cursisten?
5. Erkenning van cursisten met een moeilijke thuissituatie is van
belang. Hun balans draaglast en draagkracht moet meer bewaakt
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" worden.
7
Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
STELLING 1:
DE VERWACHTINGEN T.O.V. KWETSBARE CURSISTEN ZIJN
ANDERS! WAAR TREK JE DE GRENS (CFR. ‘PAMPEREN’)?
 Zijn deze verwachtingen voor iedereen gelijk? Dit checken
met verwachtingen van cursisten (gesprek)
 Rekening houden met de rugzak van cursisten  cursisten die
meer zorg nodig hebben, ook meer zorg geven!
 Begrip vragen aan anderen (medecursisten)
 Hoe ga je om met rechtvaardigheid?
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
8
STELLING 2:
MODULAIR ONDERWIJS WERKT BELEMMEREND VOOR
KWETSBARE CURSISTEN.
 Voornamelijk positieve ervaringen
 Voor cursisten wordt modulair onderwijs positief ervaren tov
lineair (niet voor alle cursisten)
 1 certificaat
 Succeservaring is sneller
 Valkuil: belastend voor leerkracht & cursist (administratie)
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
9
STELLING 3:
DIFFERENTIËREN: DE OPLOSSING OM MAATWERK TE BIEDEN.
(SPEELT HOMOGENE OF HETEROGENE SAMENSTELLING VAN KLASGROEPEN EEN ROL?)
 Leerplandoelstellingen kunnen eenvoudiger gehaald worden
(proces vs resultaat)
 Ruim interpreteerbaar
 Ervaringsgericht werken
 Loskomen van het handboek (thema’s van je lessen afstemmen op de
noden en interesses van de groep)
 Werken met ‘behaald & niet behaald’ ipv procenten (permanente
evaluatie)
 Cyclisch werken (herhaling inbouwen, kansen geven aan iedereen)
 Rekening houden met de mogelijkheden van de cursist
 Aandacht hebben voor het ‘waarom’ van het niet kunnen indienen
van een opdracht / afwezigheid (zo aandacht hebben voor
gemotiveerde mensen en nieuwe afspraken maken)
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
10
STELLING 4:
DE LEERKRACHT ALS COACH & DE LEERKRACHT ALS EVALUATOR.
EEN ONMOGELIJKE COMBINATIE VOOR KWETSBARE CURSISTEN?






Open & eerlijke feedback geven
Groei positief benoemen en erkennen = heel belangrijk
Gebruik van humor
Coach = gelijkwaardig
Evenwicht
Fouten maken mag, maar functionele feedback geven (leren
uit fouten)
 Oog op het doel houden (zorgen voor duidelijkheid)
 Oog voor individuele situatie maar toch voldoende afstand
houden (balans?)
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
11
STELLING 5:
ERKENNING VAN CURSISTEN MET EEN MOEILIJKE THUISSITUATIE IS
VAN BELANG. HUN BALANS DRAAGLAST – DRAAGKRACHT MOET
MEER BEWAAKT WORDEN.
 Luisteren naar de cursist + van grote berg kleine heuveltjes
maken (wat is haalbaar? Voor de cursist de draaglast meer
beheersbaar maken)
 Plannen




Cursisten voor elkaar laten zorgen
Zorgcoördinator = surplus
Geloven in & van cursisten
Methodiek: thema gecentreerde interactie – inkomronde (bij
aanvang … dan weet je hoe het met de cursist gesteld is en in
functie hiervan kijken welke begeleiding nodig is).
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
12
… EN WAT MET DE KWETSBARE LEERKRACHT?
"Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid
13

similar documents