Odporúčania - Euractiv.sk

Report
P.A.V.E. – 5 oblastí dobrovoľníctva:
- infraštruktúra dobrovoľníctva (priaznivé prostredie pre rozvoj
dobrovoľníctva)
- právny rámec dobrovoľníctva
- kvalita dobrovoľníctva
- oceňovanie dobrovoľníctva (pozitívna verejná mienka
o dobrovoľníctve, vytváranie stimulov pre jednotlivcov, biznis
spoločnosti, dobrovoľnícke organizácie a centrá)
- hodnota a dôležitosť dobrovoľníctva ( zvyšovanie povedomia
o dobrovoľníctve, dobrovoľníctvo ako vyjadrenie solidarity, ako
príspevok k sociálnej inklúzii, k tvorbe soc. kapitálu, k inováciám
a novým riešeniam spoločenských otázok a príspevok
k ekonomickému rastu).
= odporúčania pre politiky a stratégie jednotlivých členských štátov
a aktérov na rôznych úrovniach
Odporúčania pre všetkých:
• Infraštruktúra:
– zabezpečiť možnosti financovania pre dobrovoľnícke organizácie
ideálne na základe zmlúv (viac ako len dotácie a granty, zahŕňať aj
náklady na mzdy, dobrovoľnícka činnosť v projektoch ako
kofinancovanie )
– vytvoriť Európsky osvetový inštitút dobrovoľníctva a v každom štáte
„Národný inštitút dobrovoľníctva“ (zber údajov o dobrovoľníctve,
analýza dopadu dobrovoľníctva, výskumy týkajúce sa dobrovoľníctva)
– vytvoriť manuál pre zapájanie dobrovoľníkov (príklady dobrej praxe
a definované úlohy pre platených zamestnancov a dobrovoľníkov)
– zabezpečiť rešpektovanie a informovanie o právach
a povinnostiach dobrovoľníkov (existuje Európska charta práv
a povinností dobrovoľníkov)
– podporovať rozvoj organizácii, ktoré vytvárajú medzisektorové
partnerstvá
Odporúčania pre všetkých:
• Kvalita:
– identifikovať princípy kvalitného dobrovoľníctva, dobré príklady praxe,
identifikovať ako merať a monitorovať kvalitu a dopad dobrovoľníctva
– vytvoriť princípy financovania dobrovoľníckych organizácií nezaložené
na počte dobrovoľníkov, ale na ich kvalite, dopade a udržateľnosti
• Oceňovanie a uznanie:
– vytvoriť a propagovať Európsky dobrovoľnícky preukaz
– podporovať výmenu skúseností oceňovania a uznania dobrovoľníckych
činností z rôznych krajín EÚ
• Hodnota dobrovoľníctva:
– snažiť sa o dosiahnutie spoločného merania dobrovoľníckej činnosti v
EÚ - (merať dopad, sociálnu a ekonomickú hodnotu dobrovoľníctva).
Odporúčania pre európske inštitúcie:
• Infraštruktúra:
– vytvoriť tzv. prodobrovoľnícku politiku (vnímať dobrovoľníctvo
ako prierezovú politickú tému a vytvoriť stále oddelenie
v Európskej komisii venujúce sa dobrovoľníctvu)
– vytvoriť väčší rozsah finančných programov a mechanizmov pre
dobrovoľníctvo
– zvýšiť informovanosť a prístup k informáciám o európskych
projektoch a finančných mechanizmoch týkajúcich sa
dobrovoľníctva,
– vytvoriť spoločný prístup k legislatíve dobrovoľníctva (rovnaké
zaobchádzanie s dobrovoľníkmi v EÚ, mobilita dobrovoľníkov)
– vytvoriť možnosti dobrovoľníctva pre ľudí z rozvojových krajín
v Európskej Únii a podporovať cezhraničnú mobilitu dobrovoľníkov
Odporúčania pre európske inštitúcie:
• Kvalita dobrovoľníctva:
– realizovať a financovať výskum o dobrovoľníctve
• Oceňovanie a uznávanie dobrovoľníctva:
– vnímať dobrovoľníctvo ako nástroj celoživotného vzdelávania
– odporúčať členským štátom zahrnúť dobrovoľníctvo do systému
vzdelávania
– podporovať oceňovanie zamestnancov – dobrovoľníkov a tak
propagovať firemné dobrovoľníctvo
• Hodnota a dôležitosť dobrovoľníctva:
– vyzvať EUROSTAT, aby použil vhodné nástroje merania a porovnateľné
kvalitatívne a kvantitatívne indikátory, tak ako je to navrhnuté
v Európskom projekte merania dobrovoľníctva (EVMP).
– pokladať čas venovaný dobrovoľníctvu za spolufinancovanie vo
všetkých finančných programoch Európskej Únie a vyzvať Európske
členské štáty, aby to rovnako umožnili v ich finančných mechanizmoch
Odporúčania pre členské štáty EÚ:
• Infraštruktúra:
– vytvoriť národnú stratégiu podpory dobrovoľníctva podľa odporúčaní
P.A.V.E.
– uznávať činnosť dobrovoľníkov ako pridanú hodnotu vo verejnom
obstarávaní najmä v zdravotných a sociálnych službách (dobrovoľníctvo
ako pridaná hodnota vo verejných tendroch)
– vytvoriť právne rámce, ktoré podporujú dobrovoľníctvo a upraviť tie,
ktoré vytvárajú bariéry
– každý má právo byť dobrovoľníkom - zabezpečiť prístup k dobrovoľníctvu
pre všetkých a zároveň nenútiť vykonávať dobrovoľnícku činnosť
– zabezpečiť prístup k adekvátnej ochrane dobrovoľníkov (zdravotné,
úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu)
– chrániť pred stratou sociálnych benefitov, ako napr. poistenie
v nezamestnanosti a sociálne poistenie
– podporovať dobrovoľníkov v pohotovostných situáciách, napr. vytvoriť
kompenzáciu pre zamestnávateľov, ktorí v pohotovostných situáciách
uvoľnia zamestnancov – dobrovoľníkov
Odporúčania pre členské štáty EÚ:
• Infraštruktúra:
– umožniť výpisy z registra trestov zdarma pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú
s citlivou cieľovou skupinou
– vytvoriť daňové úľavy, napr. umožniť dobrovoľníckym organizáciám
neplatiť DPH, motivovať firmy pre vytváranie schém firemného
dobrovoľníctva
• Kvalita:
– vytvoriť národný rámec základných princípov a zložiek kvalitného
dobrovoľníctva (štandardy práce s dobrovoľníkmi), aplikovať ho do
rozhodovacích procesov pri financovaní dobrovoľníckych organizácií
• Ocenenie a uznanie dobrovoľníctva:
– zahrnúť a propagovať dobrovoľníctvo vo vzdelávacom systéme
– vytvoriť národné štandardy merania zručností a schopností získaných
počas vykonávania dobrovoľníctva (akreditácia učenia v dobrovoľníctve)
• Hodnota a dôležitosť dobrovoľníctva:
– uznať prepojenie medzi dobrovoľníctvom a zamestnanosťou (nie
náhrada práce)
Zamestnávatelia a odbory:
• Infraštruktúra:
– viesť dialóg o firemnom dobrovoľníctve a o podpore
dobrovoľníctva zamestnancov (brať do úvahy želania
zamestnancov) , rozvíjať a posilňovať firemné dobrovoľníctvo
• Kvalita:
– propagovať CSR stratégie, ktoré vyúsťujú do zvýšenia kvality
dobrovoľníckych činností (v spolupráci s dobrovoľníckymi
organizáciami)
• Uznanie a oceňovanie dobrovoľníctva:
– zvyšovať povedomie o dopade dobrovoľníckych činností (pre
zamestnancov, pre dobrovoľnícku organizáciu)
– vytvoriť takú stratégiu na úrovni oddeleniach ľudských zdrojov,
ktorá vedie zamestnancov a potenciálnych zamestnancov k
prezentácií zručností a kompetencií získaných počas
dobrovoľníctva ako pracovných skúseností
Zamestnávatelia a odbory:
• Uznanie a oceňovanie dobrovoľníctva:
– pôsobiť ako ambasádori propagácie dobrovoľníctva – vnímať
dobrovoľníctvo zamestnancov ako dôležitú súčasť ich osobného života
a rozvoja zručností
– investovanie do komunity a mimovládnych organizácií je viac
ako filantropia - dobrovoľnícke aktivity zamestnancov napr.
ovplyvňujú ich pracovnú angažovanosť a postoj k
zamestnávateľovi
– vytvoriť „zoznam“ tých firiem, ktorí aktívne propagujú
dobrovoľníctvo zamestnancov
– vytvoriť „action days“ (Naše mesto) na lokálnej, národnej
a európskej úrovni
• Hodnota dobrovoľníctva:
– uvádzať dobrovoľníctvo zamestnancov ako súčasť CSR
stratégie organizácie
– prispieť k lepšiemu porozumeniu hodnoty firemného
dobrovoľníctva (správy, prípadové štúdie, monitoring)
Občianska spoločnosť:
• Infraštruktúra:
– vytvárať a posilňovať reprezentatívne platformy
dobrovoľníckych organizácií na všetkých úrovniach
– snažiť sa o redukciu a monitorovanie prípadných
napätí medzi potrebami komunity/cieľom a
požiadavkami donorov
• Kvalita:
– investovať zdroje do rozvoja lídrov a do manažmentu
dobrovoľníkov
– propagovať a podporovať uznanie, vzdelávanie
a rozvoj dobrovoľníkov
Občianska spoločnosť:
• Oceňovanie a uznanie:
– vytvoriť systém uznávania získaných vedomostí, zručností
a kompetencií získaných v dobrovoľníctve – využiť rôzne
nástroje ich uznávania
• Hodnota dobrovoľníctva
– pozývať médiá do propagácie dobrovoľníctva
– pozývať dobrovoľníkov do rozhodovacích procesov
v organizáciách na všetkých stupňoch
– poskytnúť vhodný a efektívny výber, vzdelávanie
a manažment dobrovoľníkov.
?

similar documents