Modernizácia výtvarnej výchovy v predprimárnej edukácii

Report
Free Powerpoint Templates
 Body – art - je časť akčného umenia
a v preklade znamená telové umenie, alebo
umenie tela využíva ako vyjadrovací
prostriedok živé ľudské telo, výtvory vznikajú
otlačkom tela alebo jeho časti.
 Artefiletika – reflektívne, tvorivé a zážitkové
poňatie vzdelávania, ktoré vychádza z umenia
a expresívnych kultúrnych prejavov (výtvarných,
dramatických, hudobných a pod.) a smeruje
k poznávaniu a sebapoznávaniu prostredníctvom
reflektívneho dialógu o zážitkoch z expresívnej
tvorby alebo vnímania umenia (J. SLAVÍKOVÁ,
2007 ).
Detské práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Máš právo na svoj domov
Máš právo na svoje meno a svoju vlasť
Máš právo na život
Máš právo na šport
Máš právo na život aj s handicapom
Máš rovnaké práva ako všetky deti na svete
Máš právo na zdravý telesný a duševný vývin
Máš právo na lásku, na svoju rodinu
POUŽITÁ LITERATÚRA:
SLAVÍKOVÁ, J., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř
a povídej. Praha : Portál, 2007.ISBN 978-80-7367-322-2
VONDROVÁ, P. Výtvarné techniky pro děti. Praha : Portál,
2007. ISBN 978-80-7367-329-1
VALACHOVÁ, D. Výtvarná edukácia v predprimárnom
vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. UK Bratislava, 2010.
ISBN 978-80-223-2778-7
UŽDIL, J. Výtvarná výchova v predškolskom veku.
Bratislava : SPN, 1984.
ZELINA, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti
dieťaťa. Bratislava : Iris, 1996.ISBN 80-967013-4-7
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ V. Rozvoj grafomotoriky.
Brno : CP, 2006. ISBN 80-251-0977-1
HAUSER, J. Štátny vzdelávací program ISCED0 –
predprimárne vzdelávanie. Prievidza : Patria, 2008. ISBN
978-80-969407-5-2
ŠIMOVÁ, G., DARGOVÁ, J. Tvorivé dieťa predškolského
veku. Prešov : Rokus, 2001. ISBN 80-89055-11-7

similar documents