Prínosy logistického auditu vo firme Empiria

Report
Prínosy logistického auditu vo firme
Pavol Maráček Empiria
Obsah prezentácie
• Predstavenie firmy Pavol Maráček Empiria
• Logistická situácia pred Logistickým auditom
(Nákup, Transfer, Sklad, Management)
• Priebeh logistického auditu
• Zistenia logistického auditu
• Situácia po Logistickom audite
Predstavenie firmy Pavol Maráček
Empiria
•
•
•
•
•
•
Rodinná , Obchodno-logistická firma
20 rokov
Cca. 200 zamestnancov
1 Centrála + 7 pobočiek
Vlastná doprava – 100 – 200 vývozov denne
60000 artiklov
Logistická situácia pred Logistickým
auditom - Nákup
•
•
•
•
•
•
•
Obchodný a Marketingový vzťah s dodávateľmi dobrý , Logistický - slabý
Centrálny nákup – Vedúci zaťažený nákupnými činnosťami
Žiadne kritéria pre výber
Neštandardizovaný vzťah s dodávateľmi
“Spontánna” optimalizácia skladov bez moderných metodických trendov
Žiadne hodnotenie dodávateľov – krátkodobé , dlhodobé
Bez meriania a hodnotenia nákupcov
Logistická situácia pred Logistickým
auditom - Sklad
•
•
•
•
•
•
•
•
Necentralizované riadenie skladu – bez vedúceho
Nedokončená implementácia “EANu”
Turbulentné a neprehľadné vzťahy v skladoch
Absencia meriania výkonnosti v sklade
Slabé tovaroznalectvo
Velké špičky počas dňa
Sezónnosť
Neochota niečo zmeniť
Logistická situácia pred Logistickým
auditom - Doprava
•
•
•
•
•
•
•
Necentralizovaná doprava
Slabé špedičné nástroje a málo informácií
Bez merania
Bez vyhodnocovania nákladovosti
Slabé logistické myslenie
Nesystematický vývoz – na každej pobočke iný štandard
Problémy so sezónnosťou
Logistická situácia pred Logistickým
auditom - Management
•
•
•
•
•
•
•
Vedenie – neochota predať zodpovednosť na Management
Slabá znalosť podnikových procesov Managementu
Porušovanie zodpovedností a kompetencií
Tendencia vytvárať neštandardné procesy (centrála, pobočky)
Rozhodovanie a riadenie na základe subjektívnych pocitov
Žiadna znalosť v Projektovom riadení
Žiadna oficiálna vízia
Priebeh logistického auditu
•
•
•
•
•
•
•
Uvedomenie si potreby externej profesionálnej pomoci
Podpora vedenia
Stretnutie a dohodnutie podmienok
Návštevy Centrály a pobočiek za účelom pohovorov so zamestnancami
Spracovanie dát
Výstup a prezentácia výsledkov logistického auditu
Čas – cca 1-2 mesiace
Zistenia logistického auditu
• Školenie nákupcov v moderných trendoch nákupu a hodnotenia dodávateľov
• Spracovať obchodné dodacie podmienky firmy EMPIRIA (štandardizácia)
• Zaviesť jednoznačné rozdelenie nakupovaného sortimentu do sortimentných
skupín (Logisticky videné – ABC/FMR)
• Spracovať metodiku na priebežné hodnotenie dodávateľov
• Zaviesť systém priebežného hodnotenia dodávateľov
• Zaviesť spôsob zvyšovania znalosti skladníkov o tovare
• Dokončiť identifikáciu čiarovými kódmi
• Zabezpečiť príjem tovaru od dodávateľov v termínových oknách
Zistenia logistického auditu
•
•
•
•
•
•
•
•
Vizuálne označenie skladových zón
Prediskutovanei hlavných podnikových procesov so zodpovednými osobami
Zoznámiť Management s maticou zodpovednosti
Štandardizovať procesy na centrále a na pobočkách
Určiť kľučových užívateľov IS
Zaviesť podporu Obchodu pomocou vhodného CRM produktu
Zaviesť Controlling
Preškoliť Management v problematike riadenia projektov
Situácia po Logistickom audite - Nákup
•
•
•
•
•
•
•
•
Zavedenie práce s ABC/FMR analýzou
Lepšia komunikácia s dodávateľmi – EAN kódy, rozmery, hmotnosti
Návrh požiadaviek pre SRM
Návrh štandardnej dodávateľskej zmluvy
Prvá testovacia EDI prevádzka
Vedúci Nákupu sa plne venuje riadiacej činnosti
Sledovanie a meranie rezervovaného tovaru
Príprava na centralizáciu logistiky
Situácia po Logistickom audite - Sklad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokončenie “EANu” + neustále vylepšovanie
Zlepšenie vzťahov a prístupu v rámci Skladu
Zavedenie funkcie Manažéra skladov
Vytvorený WMS systém na optimálizáciu práce
Zavedenie časových okien pre príjem tovaru
Naplánované školenie skladníkov na rok 2013
Zlepšenie komunikácie so skladom
Zrýchlenie niektorých skladových činností , spomalanie iných
Vyriešený problém so sezónnosťou
Situácia po Logistickom audite Doprava
•
•
•
•
•
•
•
•
Postupné centralizovanie dopravy – príprava
Postupné zjednotenie výkonu a štandardov na pobočkách
Pravidelná kontrola rozvozných parametrov
Optimalizácia Transferov v rámci firmy!
Zavedené pravidelné merania
Zlepšenie logistického zmýšlania
Návrhy Managementu na zefektívnenie dopravy
Vyriešený problém so sezónnosťou
Situácia po Logistickom audite Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odovzdanie zodpovedností a akceptácia riešení
Prijatie a podpora myšlienky nového IS
Prijatie a podpora myšlienky centralizácie dopravy
Prijatie a podpora myšlienky Crossdock skladov
Prijatie a podpora myšlienky externej dopravy
Vypracovaná oficiálna vízia
Kúpa nových 3,5 tonových áut na kratšie rozvozné smery
Absolvovanie školenie projektového riadenia
Výrazné zlepšenie komunikácie
Ďakujem za pozornosť

similar documents