Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky

Report
Výskum a vývoj
so štrukturálnou pomocou EÚ
BETAMONT s.r.o.
Ing. Anna Cerovská
Názov projektu:“Nové metódy merania fyzikálnych dynamických
parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a
vozovky.”
ITMS kód: 26220220089
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe.
Partner: Žilinská univerzita v Žiline
Celkové oprávnené výdavky: 2 402 819,38 Eur
Projekty s poskytnutím nenávratného
finančného príspevku
Cieľ projektu:
Uskutočniť výskum fyzikálnych a dopravných parametrov motorových
vozidiel v pohybe a nájsť nové metódy merania a riadenia cestnej
infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1:
Výskum merania motorových vozidiel v pohybe
Špecifický cieľ projektu 2:
Transfer novozískaných poznatkov a tvorba nových metód merania pre
prvky cestnej infraštruktúry a komponenty IDS
Špecifický cieľ projektu 3:
Vybudovanie a stabilizácia znalostného zázemia
Ciele projektu
Aktivita 1.1: Parametre a systémy (BETAMONT)
Cieľ aktivity: Zozbierať existujúce poznatky, stanovenie druhu a
vymedzenie rozsahu parametrov monitoringu vozidiel, navrhnúť a
zriadiť meracie stanovištia.
Aktivita 1.2: Metódy (BETAMONT)
Cieľ aktivity: Získanie nových metód merania a spracovania signálov s
ich následnou korekciou. Objasnenie kauzálnych závislostí sledovaných
parametrov a možnosťimplementácie získaných údajov do systému
prvkov IDS. Zvýšenie presnosti výsledkov merania na báze
matematických metód.
Aktivity projektu
Aktivita 2.1: Sofistikované meracie princípy a algoritmy
Cieľ aktivity: Overiť nové metódy merania vybraných statických a
dynamických fyzikálnych a dopravných veličín na rozhraní V2 a
následne algoritmizovať meracie postupy pre získavanie požadovaných
charakteristík s definovanou presnosťou.
Aktivita 2.2: Integrácia meracích subsystémov
Cieľ aktivity: Implementovať nové metódy merania vybraných
statických a dynamických veličín na rozhraní V2 a meracie postupy do
proprietárnej mobilnej meracej platformy.
Aktivity projektu
Aktivita 3.1: Znalostné zázemie
Cieľ aktivity: Vytvorenie testovacieho dispečerského a monitorovacieho
strediska s definovanou organizačnou štruktúrou a s využitím vhodných
ľudských zdrojov.
Aktivity projektu
Názov projektu: “Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky.”
ITMS kód: 26220220169
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe
Partner č. 1: Technická univerzita vo Zvolene
Partner č. 2: Žilinská univerzita v Žiline
Celkové oprávnené výdavky: 2 471 611,59 Eur
Projekty s poskytnutím nenávratného
finančného príspevku
Cieľ projektu:
Založenie a vybudovanie Výskumného centra telematických systémov
za účelom aplikovaného výskumu v danej oblasti.
Špecifický cieľ projektu 1:
Vybudovanie a stabilizácia znalostného zázemia
Špecifický cieľ projektu 2:
Transfer novozískaných poznatkov a realizácia projektov aplikovaného
výskumu.
Ciele projektu
Aktivita 1.1: Centrum dopravnej telematiky (BETAMONT)
Cieľ aktivity: Vybudovanie Centra dopravnej telematiky, integrácia
stredísk telematických systémov, vykonanie a prepojenie výskumu s
výskumom ostatných aktivít.
Aktivita 1.2: Stredisko akustických telematických systémov
(TUZVO)
Cieľ aktivity: Zriadenie a sprevádzkovanie výskumného Strediska
akustických telematických systémov regionálneho pracoviska VC SDT
na TU vo Zvolene. Vytvorenie optimálneho technického a personálneho
zázemia regionálneho pracoviska VC SDT na TU vo Zvolene vo forme
špecializovaných akustických a optických monitorovacích zariadení
relevantných pre začlenenie do komplexného riadiaceho systému VC
SDT.
Aktivity projektu
Aktivita 1.3: Stredisko telematických systémov ŽU
Cieľ aktivity: Zriadenie strediska telematických systémov ŽU s
využitím vhodných ľudských zdrojov a technického vybavenia v rámci:
- špecifického cieľa výzvy o NFP “Podpora existujúcich a budovania
nových spoločných špičkových pracovísk aplikovaného výskumu a
vývoja v podnikateľskej/odberateľskej sfére a akademickej sfére, t.j.
výskumno – vývojových centier
- A oprávnenej aktivity “3 podpora spolupráce podnikov (MSP aj
veľké podniky) s akademickou sférou.”
Aktivity projektu
Aktivita 2.1: Technologické zariadenie diaľnice (BETAMONT)
Cieľ aktivity: Vykonanie výskumu telematických dopravných systémov
technologického zariadenia diaľnice.
Aktivita 2.2: Diaľkové ovládanie a riadenie návestných rezov
(BETAMONT)
Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je výskum a analýza techn. a funkč.
požiadaviek na technologické zariadenie pre ovládanie a riadenie,
výskum a analýza technických a funkčných špecifík prvkov svetelnej
dopravnej signalizácie na báze LED technológií.
Aktivity projektu
Testovací polygón
Testovací polygón
Testovací polygón
Testovací polygón
Testovací polygón
Znalostné zázemie
Znalostné zázemie
Znalostné zázemie
Znalostné zázemie
Znalostné zázemie
• výskum merania vibrácií a akustických vĺn
• snímanie statického a dynamického obrazu vozidiel a dopravného
prúdu s funkciami rozpoznávania identifikačných znakov vozidla
• výskum laserového a radarového systému na rozpoznanie tvaru,
meranie rozmerov a klasifikáciu vozidla
• výskum simulácie signálov zo senzorov, skúmanie a analýza
správania sa systémov pre tvorbu simulátora
• dynamické riadenie dopravy
• aplikačná sieť prevádzkovateľa
• súvislosti javov zistených z monitoringu vozovky a javov zistených
pri meraní fyzikálnych dynamických parametrov vozidiel
• monitorovanie parametrov termoemisií statických a dynamických
javov
Oblasti aplikovaného výskumu
Ďakujem za pozornosť

similar documents