Groep 8 naar het VO

Report
Groep 8 naar het VO
Infoavond
PCB Regenboog
3 december 2014
Opzet
 Veranderingen centrale eindtoets PO
 Routes Voortgezet Onderwijs
 Adviesgesprekken
 Aanmelding
 Vragenronde
1. Eindtoets PO
 Verplichte eindtoets voor alle leerlingen van groep 8.
 Verschillende eindtoetsen, CITO blijft.
 Afname in april. Hierdoor is het advies van de school doorslaggevend
voor de toelating voor het VO en wordt de totale onderwijstijd benut.
 De gegevens van de eindtoets worden nog wel naar het VO gestuurd,
maar mogen niet doorslaggevend zijn bij de toelating.
Eindtoets PO
Voor leerlingen met dyslexie is er een vergrote en/of gesproken versie beschikbaar.
Praktisch
• Goed uitgeruste en ontspannen leerlingen maken een betere toets.
• Vermijd examenvrees
• Maak het niet te belangrijk.
• Ziekte? Thuisblijven!
• Afname op 21, 22 en 23 april.
• Uitslag verwacht eind mei 2015.
2. Voortgezet Onderwijs: routes
VMBO
=
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
HAVO
=
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO
=
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
MBO
=
Middelbaar BeroepsOnderwijs
HBO
=
Hoger BeroepsOnderwijs
WO
=
Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit)
B a s is o n d e r w ijs
VM BO
H AV O
VW O
G y m n a s iu m
1
b a sisvo rm in g
1
b a s is v o rm in g
1
b a sisvo rm in g
1
b a s is v o rm in g
2
2
2
2
b a s is v o rm in g
b a s is v o rm in g
b a s is v o rm in g
b a s is v o rm in g
3
3
b a s is v o rm in g
3
b a sisvo rm in g
3
b a s is v o rm in g
4
MBO
4
4
4
tw e e d e fa s e
tw e e d e fa s e
tw e e d e fa s e
5
tw e e d e fa s e
5
tw e e d e fa s e
5
tw e e d e fa s e
HBO
6
6
tw e e d e fa s e
tw e e d e fa s e
WO
Het VMBO
VM BO
VM BO
VM BO
VM B O
1
b a sisvo rm in g
1
b a sisvo rm in g
1
1
basisvorm ing
basisvorm ing
2
b a sisvo rm in g
b a sisvo rm in g
2
basisvorm ing
2
basisvorm ing
3
T h e o re tisc h e le e rw e g
Z e s a lg e m e n e va k k e n
H o o g N ive a u
G e m e n g d e L e e rw e g
V ijf a lg e m e n e va k k e n
E é n b e ro e p sg e ric h t va k
3
K aderberoepsger. leerw .
Basisberoepsger. leerw .
V ier alg., tw ee beroepsger. vakken
K aderniveau
V ier alg, tw ee beroepger. vakken
Basisniveau
4
4
4
4
M B O 3 /4
M B O 3 /4
M B O 3/4
M B O 1/2
H a vo 4 ?
2
3
3
Praktijkonderwijs
• Opleiding binnen het VMBO die rechtstreeks opleidt voor een plek op
de arbeidsmarkt.
• 6 jaar
• Individueel ontwikkelingsplan om een leerling zo goed mogelijk op
het latere leven voor te bereiden. (wonen, werken en recreëren)
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
• LWOO is géén apart niveau.
• Voor die leerlingen die wat extra hulp nodig hebben om één van de
richtingen van het VMBO goed te kunnen doorlopen.
• Bijvoorbeeld kleinere klassen, minder docentwisselingen, meer
persoonlijke aandacht, eigen tempo.
• Verder hetzelfde programma als de reguliere leerwegen.
VMBO basisberoepsgerichte leerweg
 Bereidt uitsluitend voor op het MBO-niveau 1 + 2.
 De leerlingen krijgen 4 algemene vakken en 2 beroepsgerichte
vakken.
 Leerwegtraject: leerwijze met meer ruimte voor stage of werk.
 Keuze uit 4 sectoren:
o Techniek
o Zorg en Welzijn
o Economie
o Landbouw
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
 Voor leerlingen die het liefst/best kennis opdoen door met praktijk
bezig te zijn.
 Leerlingen zijn bezig met een opleiding die in zijn geheel gericht is op
een functie binnen het kader van de gekozen sector.
 Examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak
 Sluit aan op het MBO niveau 3 + 4
VMBO gemengde leerweg
 Leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook
al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen.
 ‘Gemengd’ betekent een vermenging van zowel theoretisch als praktisch
onderwijs.
 Qua niveau dicht bij de theoretische leerweg.
 Examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak.
 MBO niveau 3/4
VMBO theoretische leerweg
 Best te vergelijken met de oude “MAVO”.
 Examen in 6 theoretische vakken.
 Leerlingen kunnen met diploma doorstromen naar HAVO
 MBO niveau 3/4
HAVO
H AVO
1
b a s is v o r m in g
2
b a s is v o r m in g
3
b a s is v o r m in g
4
tw e e d e fa s e
5
tw e e d e fa s e
HBO
Keuze uit vier profielen:
 Cultuur en Maatschappij
 Economie en Maatschappij
 Natuur en Techniek
 Natuur en Gezondheid
VWO
Twee richtingen:
 Atheneum (Latijn als keuzevak)
 Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak)
Het zelfstandig gymnasium kent uiteraard
maar één richting.
VW O
G y m n a s iu m
1
b a sisvo rm in g
1
b a sisvo rm in g
2
2
b a sisvo rm in g
b a sisvo rm in g
3
3
b a sisvo rm in g
b a sisvo rm in g
4
tw e e d e fa se
4
tw e e d e fa se
5
5
tw e e d e fa se
tw e e d e fa se
6
6
tw e e d e fa se
tw e e d e fa se
WO
Visser ‘t Hooft
 Biedt alle richtingen, op verschillende locaties, bijvoorbeeld LWOO op de locatie
Boerhaavelaan en Vmbo-t, Havo/Vwo in Leiderdorp, Muzenlaan.
 Gymnasiumbrugklas, met Latijn
 Kunst en sport stream
 Tweetalig onderwijs
 Spaans i.p.v Frans (Leiderdorp)
 Chinees als keuzevak (Leiden)
 Na drie jaar: naar Leiden
Open avond 16 januari Leiderdorp
Open dag 24 januari Leiden
Open huis 17 januari VMBO Boerhaavelaan
Bonaventura
 Biedt alle richtingen, op verschillende locaties:
oBurggravenlaan (vmbo-t, havo, vwo-gym)
oBoerhaavelaan in samenwerking met ‘t Visser (vmbo, Mavo+, lwoo)
oMariënpoelstraat (gymnasium, atheneum en havo)
open dagen:
Burggravenlaan 17 januari
Mariënpoelstraat 10 januari
Boerhaavelaan 17 januari
Da Vinci
 Biedt alle richtingen op verschillende locaties.
 Kagerstraat: Kunstklas, Scienceklas en Technasium en mogelijkheid tot werken met je
eigen ipad (VWO, HAVO/VWO, VMBO T/HAVO, VMBO T)
 Leonardo: Sportklas, Dansklas, en de topsporttalentschool
( VWO, HAVO/VWO, VMBO/HAVO en VMBO T )
 Lammenschanspark: Sportklas, kunstklas en Bèta-Mavo
(VMBO T, VMBO K, VMBO B en LWOO)
 Sumatrastraat: VMBO B/K en LWOO
Open dagen:
Kagerstraat 29 januari
Noachstraat 17 januari
Lammenschans 24 januari
Stedelijk Gymnasium
 Leiden 2 vestigingen
 Eén richting, géén brugjaar
 Moet een VWO-advies van school zijn
 In de tweede fase verplicht 1 klassieke taal
open dagen:
Athena 24 januari
Socrates 31 januari
Wellantcollege
 Oegstgeest
 ‘groen’ VMBO
 eerste twee jaar krijg je PSO (praktische sector oriëntatie), waar je vakken krijgt als
dierhouderij, bloemsierkunst, verwerking agrarische producten (waaronder koken)
groenvoorziening en plantenteelt.
 Alle richtingen van het VMBO, ook LWOO
 VMBO G + examen in 6de vak
 Themaklassen (business, techniek, paarden, kunst)
Open dag: 21 januari
Infoavond ouders: 29 januari
Rijnlands Lyceum
 Oegstgeest
 Tweejarige brugperiode met heterogene klassen
 Internationaal georiënteerd
 Tweetalig onderwijs (met Vwo-plus advies en toelatingstest)
 Keuzevak Spaans, verschillende extra’s
 Alleen Havo en Vwo
Open dag 17 januari
Voorlichtingsavond 12 januari
Teylingen
 Locatie Duinzigt (Oegstgeest) : VMBO T/MAVO en HAVO
 IVO werkwijze met i-uur waarbij de stof in een klein groepje extra wordt
uitgelegd
 Skillz programma; sociale vaardigheden, ICT, studievaardigheden op twee
niveaus
 Duinzigt XL; ontwikkeling voor extra talent op sports, arts en discovery
Open dag 28 januari
Voorlichtingsavond 19 en 27 januari
Marecollege
 Locatie Surinamestraat in Leiden
 Vrijeschoolonderwijs
 VMBO TL, HAVO en VWO
 Veelzijdig lesprogramma met cognitieve, kunstzinnige en
ambachtelijke vakken
 Periodeonderwijs: een thema centraal
Open avond 15 januari
Open dag 17 januari
Vlietland College

Leiden Zuid-West

VMBO TL, HAVO en VWO

Lessen volgens Vlietlandmodel, met veel aandacht voor zelfstandig werken.

Alle vakken werken vanaf de brugklas met werkwijzers met overzicht periodestof.

Mogelijkheid Cambridge Engels

In gemengde klassen rapportcijfers op beide niveaus i.v.m. mogelijke doorstroom.
Open dag 10 januari
Informatieavond 13 januari
Aanmelding:
 Eerst: Bezoek de informatieavonden!
 Kinderen bezoeken de kijkdagen
 Kijk op internet : Toezichtkaart
 Voorlopige aanmelding doen
 met adviesblad van school
 Procedure m.b.t. aanmelding kan per school verschillen.
 Vóór 15 maart moet de aanmelding voltooid zijn.
Adviesgesprekken
• Dinsdagavond 13 januari
Woensdagmiddag 14 januari
vanaf 18.00u
vanaf 14.00u
• Elk gesprek: 10 min.
• Kinderen mogen erbij zijn
• Prognose CITO/entree (begin januari nog CITO)
• Prognose Parnassys
• Schooladvies
Vragen?
Handige websites
 www.minocw.nl/onderwijs
 www.onderwijsinspectie.nl
 http://www.scholenopdekaart.nl
 http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer
 www.cito.nl
 https://www.centraleeindtoetspo.nl
Veel wijsheid bij het maken van uw keuze!
Vergeet niet het informatiemateriaal mee te nemen en
u in te schrijven voor de adviesgesprekken.

similar documents