Document

Report
SVETOVÝ a SLOVENSKÝ
ROMANTIZMUS
Znaky
Predstavitelia a diela
Karel Hynek Mácha-Máj
Ján Botto-Smrť Jánošíkova
Porovnanie diel Smrť Jánošíkova a Máj
ZNAKY SVET. ROMANTIZMU
•
•
•
•
rozpor medzi snom (ideálom) a skutočnosťou (realitou)
rozpor medzi jednotlivcom a spoločnosťou
uplatňuje sa harmónia kontrastov
prevláda lyrika, ale aj epika, ktorá sa lyrizuje (v epike sa
objavujú úvahy, opis )
• silná citovosť,úzky vzťah k prírode (štúrovci),veľkú úlohu
zohráva fantázia, tajomnosť,
• záhadnosť, mysticizmus, osudovosť, exotické prostredie,
motívy smrti, popravy, pochmúrna
• atmosféra, prevláda často idealizácia, opisy prírody, úvahy
HLAVNÉ POSTAVY V SVET.
ROMANTIZME
• zo všetkých spoločenských vrstiev
• romant. hrdina: silná, výnimočná osobnosť, je
v konflikte s dobrou, ktorá mu nerozumie
• búri sa, ale vzbura je neúspešná, stáva sa
zbojníkom
• osamotený, nepochopený
• autor sa stotožňuje so svojimi hrdinami
(autoštylizácia)
ZNAKY SLOVENSKÉHO ROMANTIZMU:
• -odklon od antiky, návrat k slovanským žánrom
-ľudový hrdina (vidiecky pôvod)
-námety z minulosti (aj prítomnosti) na podporu
národnej hrdosti
-malá subjektivita (okrem Kráľa a Sládkoviča)
- kontrasty
- hlavne lyrika, balada, pieseň
- spojenie s prírodou
- sylabický verš (okrem Sládkoviča
• uprednostňoval city, nálady, obrazotvornosť,
idealizmus, intuíciu a fantáziu.
PREDSTAVITELIA SVET.ROMANTIZMU
•
•
•
•
Jean Jasques Rousseau- Emil alebo o výchove
Victor Hugo – Chrám Matky Božej v Paríži
Friedrich Schiller- William Tel
Johann Wolfgang Goethe-Óda
Prometeus, Ifigénia v Tauride
• Alexander Sergejevič Puškin-Kaukazský zajatec
a Cigáni
PREDSTAVITELIA SLOV. ROMANTIZMU
•
•
•
•
•
Karel Hynek Mácha- Máj
Jaromír Erben – Kytice
Božena Němcová-Slovenské pohádky a povesti
Samo Chalúpka - Mor ho!
Janko Kráľ- Zakliata panna vo Váhu a divný
Janko
• Andrej Sládkovič-Marína a Detvan
Karel Hynek Mácha-Máj
• Máj, lyricko-epická báseň, ktorá je vrcholným
dielom jeho tvorby a základným dielom modernej
českej poézie - sú to najmä filozofické úvahy o
zmysle života a ostrej kritike vtedajšej
spoločnosti, je vyznaním z vlastenectva;
vykresľuje rozpor medzi životom a smrťou,
nesmrteľnosťou a vedomím vlastnej smrteľnostije
• považovaná za vrcholné dielo českého
romantizmu,- začína vlasteneckým úvodom –
ódou na český národ; vlastná skladba sa skladá zo
štyroch spevov a dvoch intermezz
Ján Botto-Smrť Jánošíkova
• lyrickoepická skladba
• prvý raz vyšla v almanachu Lipa roku 1862, vznikala
v najťažšom období pre štúrovskú generáciu (Bachov
absolutizmus, policajný režim)
• pri jej tvorbe vychádzal z Piesne Jánošíkovej, ktorú napísal
počas štúdia na lýceu v Levoči
• Botto chcel Jánošíka zobraziť ako národného hrdinu podľa
ľudových povestí, on však viac stelesňuje Bottove žiale,
pochmúrne vízie, všetko sklamanie, ktoré štúrovci zažili po
revolúcii
• námetom nie je život a boj, ale smrť a predsmrtné vízie
• skladá sa z úvodu a deviatich spevov
Porovnanie diel Smrť
Jánošíkova a Máj
Spoločné znaky
• lyrickoepické skladby
• Jánošík i Vilém sú typickí romantickí hrdinovia
(búria sa proti spoločnosti, sú silní, výnimoční)
• Obaja sú zbojníci
• Oboch na túto cestu vyhnala nespravodlivá
spoločnosť
• Mali svoje milé
• Poslednú noc trávia vo väzení čakajúc na popravu,
zomierajú v rozkvete mladosti
• Rozdielne znaky
• Postava Jánošík je národný hrdina Vilém je „strašný lesů
pán“, ľud sa ho bojí Jánošík verí v posmrtný život Vilém
neverí v posmrtný život Milá: duša národa Jarmila –
konkrétna postava
• Poprava: Jánošíkova smrť sa priamo neopisuje Viléma
popravili v kolese deň popravy bol pochmúrny deň
popravy bol v kontraste (smrť – krásna májová príroda)
• Autor: Botto nezasahuje priamo do deja Mácha vystupuje
v 4. speve Vplyv rozprávky: rozprávkové prvky (číslo 12,
víly) žiadne rozprávkové prvky Idea: národná
otázka obžaloba spoločnosti Kontrast hrdinstvo –
tragédia láska, krásna príroda – smrť
• Kompozícia: úvod + 9 spevov vlastenecký úvod + 4 spevy
+ 2 intermezzá

similar documents