Prezentácia programu PowerPoint - Stredná zdravotnícka škola

Report
ČISTÝ DEŇ
JÚN 2013
SKALICA – ZLATNÍCKA DOLINA
Realizátor projektu:
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SKALICA
Finančné zabezpečenie
projektu:
Trnavský samosprávny kraj
Neinvestičný fond mesta Skalica
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK
Autor: Bc. Elena Marková
OBSAH
• Ciele projektu
• Charakteristika projektu a cieľová
skupina
• Rozpočet, graf výdavkov
• Praktická časť
Ciele projektu
• Prezentácia zdravého životného štýlu,
predchádzanie závislostiam a iným sociálnopatologickým javom spoločnosti
• Zhodnotenie prevenčnej práce žiakov
na stredných školách
• Výmena skúseností a zručností medzi žiakmi
• Rozvoj morálky a charakteru žiakov
• Relaxácia
Charakteristika a cieľová
skupina projektu
Jednodňový výjazd, ktorý je
zameraný na primárnu
prevenciu pre žiakov, pedagógov
stredných škôl regiónov Skalica,
Holíč, Senica
ROZPOČET PROJEKTU
Bežné výdavky
Výdavky
Cestovné
200,00 €
Stravovanie
650,00 €
Prenájom kúpaliska
180,00 €
Športové potreby
350,00 €
Ozvučenie, hudba
100,00 €
Celková hodnota
1 480,00 €
GRAF VÝDAVKOV
700.00 €
600.00 €
500.00 €
400.00 €
300.00 €
200.00 €
100.00 €
- €
Cestovné
Stravovanie
Prenájom
kúpaliska
Športové
potreby
Ozvučenie,
hudba
PRAKTICKÁ ČASŤ:
ÚLOHY VO VODE
1. PREVOZNÍK
2. KRESLÁ
Ja budem prvá...
Hurá do cieľa!
ÚLOHY VO VODE
3. SKOKY Z MOSTÍKA
4. LOVENIE PREDMETOV
ÚLOHY VO VODE
5. VODNÁ ŠTAFETA
6. ZBIERANIE LOPTIČIEK
ÚLOHY VO VODE
7. ŠPONGIE
8. KRUHY
ÚLOHY VO VODE
9. TOBOGÁN
10. PREKVAPENIE
ÚLOHY NA PEVNINE
1. ŽIVÝ TERČ
2. VODNÉ PIŠTOLE
ÚLOHY NA PEVNINE
3. BÁBOVKY
4. HLAVOLAMY
ÚLOHY NA PEVNINE
5. LIETAJÚCE TANIERE
6. KUŽELKY
ÚLOHY NA PEVNINE
7. PUZZLE
8. PLACHTAHOD
ÚLOHY NA PEVNINE
9. ŠTAFETA
10. POTÁPAČI
VÍŤAZNÉ DRUŽSTVÁ
Zdroje
• Preventívny program ČISTÝ DEŇ SZŠ Skalica
(interný predpis)
• Fotodokumentácia: archív SZŠ, Lichardova 1,
Skalica

similar documents