Environmentálna výchova vo vyu*ovacom procese

Report
Environmentálna výchova
vo vyučovacom procese
Aktivity:
1. Tried, znova použi
2. Konaj šetrne, ži zdravšie
3. Pre každé dieťa jeden strom
1. Tried, znova použi
Názov environmentálnej aktivity:
Trieď, znova použi
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Predmet/Ročník: Zemepis 9.ročník
Tematický celok: Premeny sveta
Tematický okruh / podtéma prierezovej témy „EnV“: Globálne ekologické problémy /
problémy pevných odpadov
Cieľ: Viezť žiakov k udržiavaniu čistoty, k správnemu triedeniu odpadov a pozerať sa na
odpad ako na zdroj surovín
Kľúčové slová: skládka, spaľovňa, zberné nádoby, triedenie, recyklácia
Časový rozsah: 20 minút
Organizačná forma: vyučovacia hodina
Vyučovacie metódy: motivačné rozprávanie, didaktická hra, diskusia
Vyučovacie pomôcky: guľky z papiera, kôš na smeti
Motivačné príklady:




Na Slovensku každý občan ročne zaťaží
svoje okolie v priemere 300 kg komunálneho
odpadu.
Viac ako tretina z povaľujúcich sa odpadkov
na uliciach či v prírode tvoria nápojové obaly.
600 recyklovaných plechových konzerv sa
rovná množstvu kovu na jeden bicykel.
Keby sa recykloval iba náklad nedeľného
vydania The New York Times, ušetrilo by sa
každý týždeň 75 000 stromov.

Keby sme všetci žili na materiálnej úrovni
priemerného Američana, tak by podľa vedca
M. Wackernagela nestačilo súčasnej populácii
ani 6 takých planét ako je Zem.

Obrovská londýnska spaľovňa v Edmontone
spáli okolo 400 000 t odpadu za rok. Takto
získané teplo sa využíva na výrobu pary,
ktorá poháňa elektrické generátory.
Za desať rokov prevádzky ušetrili 1 mil. ton
uhlia.
Cez tie motivačné príklady si žiaci
uvedomia, že aj s odpadmi treba
hospodáriť, pretože sú zdrojom
druhotných surovín, ktoré možno
využiť v priemysle a takto sa navrátia
do výroby - čo je vlastne recyklácia.
Podmienkou recyklácie odpadov je ich
triedenie.
Hra:
Miestom hry je telocvičňa.
V strede necháme len kôš na smeti,
smeti budú predstavovať deťmi
zhotovené papierové guľky.
Žiaci sa rozdelia na dve skupiny:
- na znečisťovateľov (rozhadzovačov
papierových guliek)
- na poriadkumilovných.
Každý z rozhadzovačov má
na začiatku k dispozícii po dve
papierové guľky. Ich úlohou bude
rozhádzať svoje guľky, čím vytvoria
v telocvični neporiadok.
Úlohou poriadkumilovných je tento
neporiadok upratať.
Znečisťovatelia rýchlo vyberajú guľky
a porozhadzujú ich v hracej zóne
(viď obrázok). Poriadkumilovní sa ich
snažia dostať do koša. Táto činnosť
(hra) trvá dve minúty pri každom
rozdelení.
Zóna na rozhadzovanie smetí
Rozdelenie rozhadzovačov a
poriadkumilovných v % bude nasledovné:
 50 : 50
 60 : 40
 70 : 30
 80 : 20 (t. j. na jedného rozhadzovača
pripadajú 4 poriadkumilovní)
Podstatou tejto didaktickej hry bolo zistiť,
pri ktorom pomere rozdelenia je stav
poriadku už zvládnuteľný.
Žiaci podľa vynaloženej námahy (fyzická
únava) došli k záveru, že optimálny pomer
rozdelenia je, keď poriadkumilovní tvoria
aspoň 80 % zo všetkých.
Čistá trieda
Neporiadok
Reflexia/prepojenie so životom:
Vo vyhodnotení vyzdvihnúť, že poriadok a čisté
prostredie pôsobia na človeka zdravo a sú
základom kultúry nášho okolia. Neporiadok
naopak pôsobí neesteticky a nezdravo.
Zdroje:

Zemepis 9. - učebnica

My a modrá planéta, publikácia pre
2. stupeň základných škôl
2. Konaj šetrne, ži zdravšie
Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s infomáciami
Predmet/Ročník: matematika 7.ročník
Tematický celok: pomer, priama a nepriama úmernosť
Tematická oblasť/podtéma prierezovej témy „EnV“: priama úmernosť / eko matematické úlohy
Cieľ: Význam energie a prírodných zdrojov pre človeka, spôsob a potreba jej šetrenia
Kľúčové slová:
Časový rozsah: 30 minút
Organizačná forma: vyučovacia hodina
Vyučovacie metódy: skupinová - práca po dvojiciach
Vyučovacie pomôcky: papier, pero, tabuľa, krieda
Postup:
Motivácia:
potreba šetrenia nie len pre úsporu financií,
ale aj pre úsporu životného prostredia.
Znížiť
Používať
Slovné úlohy z praxe s ekologickou
tematikou:
1. Kvapkajúci kohútik – 10 kvapiek vody za
minútu – znamená stratu
asi 170 litrov za mesiac .
Koľko je to litrov za jeden deň a koľko
za rok ?
Riešenie: (spoločne)
10 kvapiek vody za minútu ===170 litrov za mesiac
1 mesiac má v priemere 30 dní
30dní....................170 litrov
1 deň ...................x litrov
(priama úmernosť)
1 : 30 = x : 170
30x = 1.170
x = 170 : 30
x = 5,7
Takže strata vody za deň predstavuje 5,7litra
Potom za 1 rok strata vody predstavuje 2068litrov (365.5,7), čo
znamená viac ako 2 m3.
Riešte vo dvojiciach:
1. Každý priemerný strom pohltí každý
rok až 4 kg oxidu uhličitého
a premení ich na kyslík.
Koľko kg oxidu uhličitého pohltí les, ak
má 12 000 stromov ?
2. Aby mohla 60 W žiarovka svietiť 8
hodín denne počas 1 roku,
treba spáliť asi 180 kg uhlia. Pritom
vznikne 420 kg oxidu uhličitého
a 4 kg oxidu siričitého.
a.) Koľko kg uhlia treba spáliť, aby
mohlo za daných podmienok
svietiť 120 žiaroviek ?
b.) Koľko kg oxidov týmto vznikne ?
3. Recyklovaním 1 tony triedeného
papiera sa ušetrí 17 stromov
a 27 kg plynných emisií sa nevypustí do
ovzdušia.V roku 1994 sa
v
okrese Trebišov nazbieralo 3 091 ton
recyklovaného papiera.
Koľko stromov sa týmto ušetrilo
a koľko plynných emisií sa
nevypustilo do ovzdušia ?
4. Bavorská automobilka BMW recykluje
použité staré automobily. Denne je
schopná rozmontovať 25 áut a 4/5 z nich
opätovne použiť. Koľko áut za rok
vyrobí z takýchto recyklovateľných
použitých áut?
Reflexia/prepojenie so životom:
Na záver rozvinieme diskusiu ako šetriť
energiami a čo to bude znamenať pre
prírodu.
V čistom prostredí dlhší a zdravší život.
Zdroje:

RNDr. Miroslav Telepovský : Eko –
matematika

Internet
3. Pre každé dieťa jeden strom

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce

Predmet/Ročník:
Svet práce 8. ročník

Tematický celok:
Okrasné rastliny

Tematická oblasť/podtéma prierezovej témy „EnV“:
Starostlivosť o okrasné rastliny/výsadba okrasných drevín

Cieľ: získavanie pracovných zručností a návykov pri pestovaní vonkajších
okrasných rastlín

Kľúčové slová: pôda, okrasné dreviny, voda,

Časový rozsah: 2 x 45 minút

Organizačná forma: praktická činnosť

Vyučovacie metódy: skupinové

Vyučovacie pomôcky: rýľ, motyka, hrable, krhla
Motivácia – motto: Pre každé
dieťa jeden strom

Rozdelíme žiakov do skupín tak,
aby v každej skupine bol aspoň jeden
chlapec. Úlohou chlapcov je vykopať jamy
pre stromček, ktoré dievčatá zalejú vodou.
Do vykopaných jamiek sa povysádzajú
dreviny. Povrch okolo vysadených drevín
prikryjeme pilinami proti prípadnému
silnému mrazu. Sadenice v prvých
týždňoch po výsadbe podľa potreby
polejeme.
1. krok - ukážka výsadby učiteľom
2. krok – samotná výsadba žiakmi
Reflexia/prepojenie so životom:
uvedomiť si význam tvorby a ochrany
životného prostredia,
 rozvíjať kladný vzťah k práci a ochrane
toho, čo vytvorili,
 smerovať k estetickému vnímaniu
bezprostredného okolia žiaka;

Zdroje:
- Časovo-tematický plán – Svet práce pre
8. ročník základných škôl
Ďakujem za pozornosť

similar documents