Bibliogarfická konferencia 2011_Perspektivy

Report
Vývoj, perspektívy a úlohy
slovenskej bibliografie
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., SNK a FHV
Žilina
Vývoj bibliografie
• Stará bibliografia (staroveká a stredoveká)
• Moderná bibliografia
• Postmoderná bibliografia (digitálna)
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
2
Moderná bibliografia
• Bibliografia patrí medzi najstaršie humanitné disciplíny
• Vyvíja sa viac evolučne ako revolučne
• Prispôsobuje sa vonkajším podmienkam, premenám
vo vedeckej a odbornej komunikácii, vede, literatúre a
knižnej kultúre
• Moderná bibliografia v období národného obrodenia a
rozvoja industriálnej spoločnosti, najmä v 19. a 20.
storočí
• Veľké bibliografické diela
• Začiatok využívania počítačov
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
3
Postmoderná bibliografia
• Informačné a komunikačné technológie
• Počítačové siete, internet na konci 20. st.
• Existuje rovnocenne s prejavmi postmodernizmu
vo filozofii, architektúre, umení, literatúre
• počítačový bibliografický záznam transformovaný
do deskriptívnych metadát
• Deskriptívne metadáta sú súčasťou digitálneho
dokumentu
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
4
Digitálna bibliografia
• Digitálna bibliografia - nová etapa vo vývoji bibliografie
• Využívanie revolučne nových technológií, ktoré v dobe
modernej bibliografie neexistovali
• Nové technológie umožňujú digitalizáciu, archivovanie
a sprístupnenie celého písomného dedičstva krajiny
v relatívne krátkom čase
• Digitálna bibliografia predstavuje pre knihovníctvo,
bibliografiu a komunikáciu poznatkov novú výzvu.
• Úlohy bibliografie sa v digitálnom veku menia.
• Tradičný modernistický model bibliografie a
bibliografického systému prechádza do novej vývojovej
fázy.
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin,
november 2011
5
Digitalizácia
• Digitalizácia je nová metóda efektívneho a širokého
demokratického sprístupnenia poznatkov a informácií
občanom.
• Digitalizácia znamená kvalitatívnu revolúciu v sociálnej
informatike, ako aj vo vedeckej a odbornej komunikácii
informácií a poznatkov pričom zasahuje do samotnej
podstaty bibliografie, knižničnej a informačnej vedy
a praxe
• Cieľom digitalizácie sa stáva uchovávanie,
sprístupňovanie a najmä využívanie digitálneho obsahu
v oblasti ekonomiky, vedy, inovácií, vzdelania a kultúry
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
6
Význam digitalizácie pre bibliografiu
• Napĺňa sa sen a dávna snaha bibliografov
o sprístupnenie dokumentov.
• Sprístupňujú sa nielen záznamy ale celé domkumenty
• Elektronické dokumenty už vznikajú v digitálnej forme
• Vzniká nevyhnutnosť zmeniť tradičné postupy
• Zamerať sa na poskytovanie digitálneho obsahu
• Klasifikovať digitálne dokumenty
• Navigovať používateľov vo svete digitálnych objektov
• Pridávať deskriptívne metadáta ku digitálnym
objektom
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
7
Historická premena bibliografie
• Bibliografia sa vracia po dvoch tisícročiach
ku svojej archetypálnej podstate.
• Od stredovekého prepisovania
dokumentov od 16. storočia,
– cez neskorostredoveké popisovanie kníh, ktoré
teraz doznieva,
– po súčasnú digitalizáciu
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
8
Historická vývojová línia
1.prepisovanie (rewriting) – stredovek
2.popis (description), 16.-20. storočie
3.digitalizácia (digitisation), 21. storočie
Digitalizácia je globálny trend, ktorý v sociálnej
informatike, knihovníctve, bibliografii a
sprístupňovaní poznatkov bude dominovať
v nasledujúcich desaťročiach 21. storočia
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
9
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin,
november 2011
10
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin,
november 2011
11
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin,
november 2011
12
Priority bibliografov v digitálnej bibliografii
• Práca s celým dokumentom, s primárnym dokumentom
• Práca s digitálnym obsahom
• Dôraz na
1.
2.
3.
klasifikáciu,
indexovanie
deskriptívne bibliografické metadáta
• Substitučná funkcia bibliografie sa stráca
• Deskriptívne bibliografické metadáta sú súčasťou
digitálneho dokumentu, ktorý vstupuje do komunikácie
poznatkov ako celok
• Substitučná funkcia bibliografie, (záznam nahrádzal
dokument) sa stráca
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
13
Nové odborné kompetencie bibliografov
• Mení sa povaha bibliografie a bibliografickej práce.
• Rastú požiadavky na odbornú kompetenciu bibliografov.
Treaba riešiť zložité teoretické, koncepčné, organizačné,
metodologické a metodické otázky bibliografie:
–
–
–
–
–
–
–
–
národné bibliografické služby,
zákonný deponát,
zvládnuť tok elektronických dokumentov,
riešiť medzisektorovú integráciu pamäťových systémov,
zvládnuť tvorbu deskriptívnych metadát,
prepracovať nástroje klasifikácie a indexovania digitálneho obsahu,
vyriešiť dlhodobú archiváciu digitálneho obsahu,
riešiť problém vyhľadávacích a navigačných bibliografických a
informačných nástrojov,
– rozpracovať nástroje podpory využívania poznatkov prostredníctvom
sprístupňovania digitálneho obsahu
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
14
IFLA UBCIM
• Národný bibliografický systém a národné bibliografické
služby
• Bibliografia sa nemôže rozvíjať bez kontaktov
s medzinárodným bibliografickým úsilím
• World Wide Web,
• Hľadajú sa nové smery pre pôsobenie národných
bibliografií v nových podmienkach.
• Po viacerých rokoch príprav pripravila Bibliografická sekcia
IFLA súbor pravidiel, ktoré by mali podporiť novú orientáciu
a reorganizáciu národných bibliografických služieb
• National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and
New Directions. Edited by the Maja Žumer. – München :
K.G. Saur, 2009. ISBN 978-3-598-24287-8
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
15
Vzdelávanie
•
•
•
•
predmet stredoškolskej výuky,
študiný predmet vysokoškolského štúdia
predmet viacerých výskumných projektov
odborná tlač, semináre, školenia a pod
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
16
Veda a výskum
•
•
•
Vo výskume bibliografie už nie sú prioritou „osudové“ a „základné systémové“
otázky zmyslu bibliografie a otázky, či je bibliografia „veda“ alebo nie
Historická bibliografia – pasportizácia a výskum dejín knižnej kultúry
Výskumy sa zameriavajú špecifické oblasti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11/5/11
údaje (metadáta),
klasifikácie,
indexovanie,
riadené slovníky,
tezaury, hesláre, autority,
súborné katalógy,
centralizácia,
nadnárodná integrácia,
povinný „výtlačok“,
copyright,
bibliografické služby,
nástroje vyhľadávania,
interoperabilita apod.
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
17
Zmena bibliografického textu
• Bibliografický text je základný prvok bibliografickej komunikácie
• Bibliografický text sa mení, stráca výlučnosť
• Vo vzťahu k bibliografickému textu a textu dokumentu sa rozvíjajú
dve hlavné konvergujúce tendencie:
• štrukturálna hypertextová
• Prvá - štrukturálna - je evolučná,
vnútrobibliografickázdokonaľovaný systém formátu MARC, najmä
formátu MARC 21,MARC 21 ešte nie je mŕtvy, ale postupne
odumiera
• Druhá - hypertextová - je mimobibliografickej proveniencie. Viaže
sa na informačné technológie, počítačovú lingvistiku a elektronické
publikovanie
• MARCXML:
http://www.loc.gov/standards/marcxml/Sandburg/sandburg.xml
• Bibliografia sa stáva disciplínou manažmentu znalostí
• Profesia bibliografa si vyžaduje zvládnutie informačnej technológie.
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
18
Koniec súbežnej papierovej bibliografie
• Produkovanie množstva čiastkových papierových
bibliografických súborov sa stalo neefektívnym
z ekonomického ako aj z informačného hľadiska
• Počítačové bibliografické záznamy sa uchovávajú
v moderných databázových systémoch a sú dostupné
cez globálne počítačové siete (World Wide Web).
• Technologická infraštruktúra Internetu a WWW otvára
pre moderné bibliografické služby úplne nové
horizonty.
• Bibliografia pred Internetom - bibliografia s Internetom
alebo o digitálnej bibliografii
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
19
Nové výzvy a úlohy bibliografie
• Utlmovať parciálne a fragmentované prístupy
• Hodnotiť vopred bibliografické diela z hľadiska
informačnej a ekonomickej efektívnosti
• Zákonný deponát – legislatíva sa musí zmeniť
• Rozvinúť teóriu, vedu a výskum – inak bibliografia
zanikne
• Neprodukovať nové duplicity na Slovensku
• Využívať a zdokonaľovať centrálny systém, centrálne
databázy Virtua
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
20
Nové výzvy a úlohy bibliografie
• Osvojiť si nové štandardy a nástroje súvisiace s digitalizáciou
• Vypracovat principy selekcie pre narodnu bibliografiu s osobitnym dorazom na
elektronicke zdroje
• Vyjasnit vztahy medzi narodnou bibliografiou a subornou databazou Virtua
• Aktualizovať MARC 21
• Osvojiť si štandard RDA (FRBR) a XML (SGML)
• Implementovat VIAF (virtual international authority file)
• Osvojiť si prácu so systémami pre digitalizáciu napr. digitalny web repozit FEZ
FEDORA
• Pouzivat NBN (national bibliography number) ako URN
• Rozvinut prakticku spolupracu s vydavatelskym a sektorom (ONIX)
• Adaptovať štandardy Europeana
– Europeana Data Model (EDM)
– Europeana Semantic Elements (ESE)
– Klasifikácie, kódovníky, autority pre digitalizáciu
11/5/11
Bibliografická konferencia, Martin, november 2011
21
Ďakujem za pozornosť
[email protected]
[email protected]

similar documents