106, 206 en 309 Steunpunt rekenen

Report
Ontwikkelingen rekenbeleid in vo en mbo
Noordhoff Uitgevers
Rekencongres 2014
Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo
Johan van den Berg, Steunpunt taal en rekenen vo
Onderwerpen
•
•
•
•
•
OCW beleid rekenen
Rekentoets vo en pilotexamens rekenen
Handreikingen rekenen CvE
Dyscalculie
Intensiveringstraject rekenen
OCW-beleid rekenen
vo
Planning centraal examen Nederlands en de
rekentoets in het vo:
• 2013-2014 Rekentoets verplicht onderdeel van
eindexamen vo, cijfer op bijlage
• 2014-2015 Centrale Examens Nederlands zijn geijkt aan
referentieniveau 2F, 3F of 4F
• 2015-2016 cijfer rekentoets op cijferlijst en telt mee in
slaag- zakbepaling
OCW-beleid rekenen
mbo
• Invoering centrale examinering Nederlands en
rekenen in het mbo:
OCW-beleid rekenen
mbo
• Voorafgaand aan invoering COE
•
•
•
•
Verplicht onderwijs rekenen op basis van referentieniveaus
Verplichte instellingsexamens
Pilotexamens kunnen dienen als instellingsexamens
Alle bekostigde instellingen nemen al met veel studenten deel
aan de pilotexamens
• Vanaf komend schooljaar verplicht bewijs pilotexamens
• Voor meer informatie over de wet- en
regelgeving zie de examenbesluiten WEB en alle
wijzigingen hierop
• Slaag-/zakbeslissing
• Vrijstellingen, herkansingen, moment van afname etc.
OCW-beleid rekenen
vo en mbo
Voortgangsrapportage taal en rekenen 2013
• Invoering referentieniveaus op schema
• Rekenprestaties reden tot zorg (op grond van pilotexamens)
• Maatregelen
• Meer tijd door uitstel slaag-/zakbeslissing
• Extra ondersteuning:
• Intensiveringstraject Steunpunt vo en mbo
• Voorbeeldexamens CvE
• Terugkoppeling resultaten op domeinen
• Gesprekken inspectie met scholen
• Aanpassingen in de toetsen
• Aanpassingen in verband met dyscalculie
• Opleiding tot rekendocent
OCW-beleid rekenen
vo en mbo
• Diverse overleggen in Tweede Kamer n.a.v.
voortgangsrapportage
• Hoorzitting
• Instelling commissie Bosker
• Instelling stuurgroep onderzoek
haalbaarheid
• Opdracht tot ontwikkeling raamwerk
opleiding rekendocent
Pilotrekentoets vo
• Bijna alle 1.200 vo scholen hebben meegedaan
• Van zo’n 222.000 kandidaten data retour ontvangen
bb
Aantal
voorlaatste
jaars
kb
gl/tl
havo
24.000
34.000
60.000
63.000
68%
69%
75%
87%
• Resultaten maart 2013
Schooltype
vwo
havo
vmbo-gl/tl *)
vmbo-kb
vmbo-bb *)
vwo
Percentage voldoende
78%
28%
32%
24%
23%
Totaal
41.000
222.000
89%
79%
Rekentoets vo
• 2013-2014: Verplicht onderdeel eindexamen vo
• Cijfer op bijlage bij de cijferlijst
• 1e afnameperiode 2014-2015:
- 2F van 4 maart t/m 17 maart
- 3F van 11 maart t/m 24 maart
• 2e afnameperiode 2014-2015:
- 2F en 3F van 28 mei t/m 9 juni
• Aparte toets voor vmbo-bb
• Geleidelijke overgang naar nieuwe examensoftware:
Facet
Foutenanalyse Cito
• Uitgebreide analyse van fouten die gemaakt zijn bij de
rekentoets vo 2F en 3F + mogelijke oorzaken.
• Informatief voor (reken)docenten/rekencoördinatoren
uit het vo (én mbo!)
• Te downloaden op de website van Cito:
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/foutenanalyse_2f_en_3f
• Ook via www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
> nieuws > Cito publiceert foutenanalyse rekentoetsen
2F en 3F
Pilotexamens rekenen
mbo
• Studiejaar 2012-2013
• Deelname 100.000 studenten aan 200.000 afnames
• Weinig logistieke problemen
• Resultaten
Mbo 2
Mbo 3
Mbo 4
Percentages voldoende november 2012
31
58
24
percentages voldoende januari 2013
39
59
28
percentages voldoende april 2013
31
53
26
Pilotexamens rekenen
mbo
• Schooljaar 2013-2014 (en verder)
• 3 afnameperiodes van 6 weken dakpansgewijs
(2 weken per niveau per vaardigheid)
• In 2014-2015 één extra afnameperiode 3F in juni
• Toelichting op inhoud van de examens in de syllabi
• Jaarlijks nieuwe voorbeeldexamens via examentester en in
html
• Nieuwe rekenmachine in de examensoftware
• Geleidelijke overgang naar nieuwe examensoftware Facet
Handreikingen
rekenen
• Ontwikkeld door CvE en Cito op 2F en 3F niveau
• Bedoeld voor het onderwijs
• Makkelijke opgaven
• Contextloze opgaven
• Opgaven met geldrekenen
• Moeilijke opgaven
•
•
•
•
Metriek stelsel
Schaal, snelheid
Breuken en procenten
(tussentijds) afronden
Handreikingen
rekenen
• Vaak voorkomende fouten
• Vertaling van context naar oplossingsstrategie
• Check op antwoord
• Afronden van geldbedragen
• Prijsaanduidingen op benzinepompen
• Domein verhoudingen
• Rekenen met procenten in complexere contexten
• Combineren van verschillende verhoudingen
• Samengestelde verhoudingsmaten (bijv. km/u)
• Voorbeelden per domein
Dyscalculie
• Pilot dyscalculie bij rekentoets vo en pilotexamens mbo
• Eerste proef bij rekentoets vo in maart en pilot mbo in april
• Aangepast examen voor alle leerlingen met ernstige rekenproblemen
of dyscalculie (geen deskundigenverklaring noodzakelijk)
• Standaardexamen met 30 minuten extra en gebruik van beperkte
rekenkaart (alleen voor leerlingen met een dyscalculieverklaring)
• Aangepast examen
• Aanvragen bij CvE
• Dossiervorming:
• Deskundigenverklaring (indien aanwezig)
• Gegevens uit eerder onderwijs
• Korte beschrijving over haalbaarheid 2F/3F
• Korte beschrijving van onderwijstraject als voorbereiding
• Verklaring van de leerling dat hij weet dat deelname leidt tot
aantekening op cijferlijst
Dyscalculie
• Aangepast examen
• Minder opgaven, meer tijd
• Moeilijke opgaven eruit
• Kale opgaven eruit
• Gebruik van rekenmachine
• Terugbladeren is mogelijk
• Gebruik van de voorgeschreven rekenkaart
Dyscalculie
Dyscalculie mbo
• Consequenties bij deelname aangepast examen
• Tijdens pilot geen consequenties
• Vanaf 2015/2016 telt cijfer 3F mee
• Vanaf 2016/2017 telt cijfer 2F mee
• Vermelding deelname aangepast examen op
cijferlijst
• Deelname kan gevolgen hebben voor doorstroom
naar vervolgopleidingen (wordt nog uitgezocht)
• Definitieve beslissing na pilotfase
Dyscalculie vo
• Consequenties bij deelname aangepaste rekentoets
• Tot 2015-2016 geen consequenties
• Vanaf 2015/2016 telt cijfer 2F en 3F mee in slaagzakregeling
• Vermelding deelname aangepaste rekentoets op
(bijlage bij) cijferlijst
• Deelname kan gevolgen hebben voor doorstroom
naar vervolgopleidingen (wordt nog uitgezocht)
• Definitieve beslissing na pilotfase
Dyscalculie
• Protocol ERWD
• Masterplan dyscalculie
• www.masterplandyscalculie.nl
Intensiveringstraject
rekenen vo
• Tweejarig traject in opdracht van OCW
• Twee à drie bezoeken aan vo-scholen die slecht gescoord
hebben bij pilotrekentoets mrt. 2013
• Bespreken ervaringen en resultaten van de scholen op het
gebied van rekenen
• Reflectie op rekenbeleid
• Adviezen en aanbevelingen
• Eerste ronde gesprekken wordt begin mei afgesloten
• gesprek wordt gevoerd met bestuurslid e/o directielid,
afdelingsleider(s), rekencoördinator en rekendocenten
• Tweede ronde gesprekken medio juni – september 2014
• Derde ronde oktober 2014 - voorjaar 2015
Intensiveringstraject
rekenen mbo
• Tweejarig traject in opdracht van OCW
• Drie bezoeken aan alle bekostigde mbo-instellingen
• Bespreken ervaringen en resultaten van de scholen op het gebied
van rekenen
• Reflectie op rekenbeleid
• Adviezen en aanbevelingen
• Eerste ronde gesprekken is afgesloten
• Met beleidsmedewerkers, management en rekencoördinatoren
• Rapportage ‘Over rekenen gesproken’
• Tweede ronde in kader van MBO15-gesprekken
met CvB
• Derde ronde najaar 2014
Intensiveringstraject
rekenen mbo
• Belemmerende factoren in het mbo
• Er wordt hard gewerkt op de scholen, maar resultaten vallen
tegen door:
• Instroom van studenten met lage rekenvaardigheden
• Niet meetellen van de resultaten voor diplomering
• Onvoldoende toegeruste docenten (nog geen opleiding)
• Ingewikkelde regelgeving
• Rekenexamens (taligheid, complexiteit)
• Examensoftware met beperkte functionaliteit
• Infrastructuur examinering kost veel tijd en geld
• Soms ontbreken van draagvlak binnen de organisatie.
Intensiveringstraject
rekenen mbo
• Succesfactoren in het mbo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rol bestuur/directie (draagvlak, duidelijke aansturing)
Keuze voor één methode schoolbreed of per sector
Systematisch monitoren van de resultaten per team
Deskundige rekendocenten en professionalisering docenten
Docenten voor wie rekenen hun vak is (ipv een paar uurtjes)
Goede ondersteuning van docenten
Bekendheid met examinering -> beter onderwijs
Aanbod voor studenten met rekenachterstanden
Instelling rekenvakgroepen
Goede examenorganisatie.
Intensiveringstraject
rekenen mbo
• Zorgpunten in het mbo
•
•
•
•
•
•
Entreeopleidingen
Studenten die het niveau echt niet kunnen halen
Maatwerkregel vmbo bb
Behoefte aan stevige opleiding voor rekendocenten
Behoefte aan goede voorbeelden van rekenonderwijs
Behoefte aan meer oefenmateriaal voor rekenen.
Intensiveringstraject
rekenen mbo
• Vervolg op mbo-rapportage
• Filmpjes van docenten waarvan de studenten relatief goed
gescoord hebben bij de pilotexamens
• Beschrijving goede voorbeelden op website Steunpunt mbo
• Etalageconferentie mbo met presentaties van goede
voorbeelden op 25 september 2014
Meer informatie
• Beleid, wet- en regelgeving implementatie
referentieniveaus breed
• www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
• www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
• Centrale examinering / rekentoets
• www.examenblad.nl
• www.examenbladmbo.nl
• www.cito.nl/ voortgezet onderwijs > rekentoets vo
• http://coe.cito.nl
Meer informatie
Heeft u nog meer vragen stel ze dan nu
of mail naar
[email protected]
of
[email protected]
Meer informatie
Dank voor uw aandacht

similar documents