Systémy manažérstva kvality vo vzdelávaní

Report
Systémy manažérstva kvality
vo vzdelávaní
RNDr. Ján Sabol
Riaditeľ
BPM Consulting, s.r.o.
E-mail: [email protected]
Ing. Ondrej Železník, PhD.
Externý lektor a konzultant
BPM Consulting, s.r.o.
E-mail: [email protected]
Košice, 11. apríla 2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 1
Obsah prezentácie
1. Predstavenie spoločnosti BPM Consulting, s.r.o.
2. Manažérstvo kvality na vysokých školách / univerzitách
(princípy, model, interné a externé prostredie, rámec kvality)
3. Procesný prístup a procesný model ako základné kamene
systému manažérstva kvality (proces, vzťahy procesov a
organizačných jednotiek, procesná mapa, štruktúra procesu, analýza
procesov)
4. Trendy EÚ a prístupy k riadeniu kvality na univerzitách (trendy,
normy, prístupy a ich porovnanie)
5. Stručná charakteristika ESG-ENQA (zásady, politika kvality,
prínosy, možnosti zvyšovania kvality)
6. Otázky a odpovede.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 2
Predstavenie spoločnosti BPM Consulting, s.r.o.
Misia:
Základné údaje:
• Spokojní zákazníci, ktorým naše riešenia
zabezpečia dlhodobú prosperitu a dosahovanie
stanovených cieľov.
Vznik v roku 1996 ako Novitech-VÚJE, s.r.o., so
sídlom v Trnave, od roku 2003 BPM Consulting,
s.r.o. a transformácia na poradensko-konzultačnú
firmu pre oblasti BPM, riadenia kvality
a
manažérskeho poradenstva.
Vízia:
Produkty a služby:
• Jedna z významných slovenských firiem,
poskytujúca služby v oblasti komplexného
poradenstva a realizácie riešení na báze
procesného riadenia (BPM)
• Dlhodobá spolupráca so zákazníkmi a svojimi
partnermi.
Implementácia riešení BPM (procesné riadenie, ABC,
BSC), príprava organizácií na certifikáciu podľa noriem
ISO, analýza organizačných a implementačných potrieb
(ERP a MIS), príprava a implementácia projektov v rámci
štrukturálnych fondov SR, participácia na EÚ projektoch,
manažérske poradenstvo, vzdelávanie v oblasti riadenia.
Referencie:
Ciele:
• Neustály rozvoj riešení BPM
• Príprava zákazníkov na certifikáciu podľa noriem
ISO, na zavedenie nových IS a optimalizáciu ich
implementácie
• Prepojenie riešení BSC s MIS
• Rozvoj manažérskeho poradenstva a vzdelávanie.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
CE WOOD (ČR), PosAM Bratislava, GiTy, Alcatel,
Telegrafia, Slovenska pošta, NsP Topoľčany, KonštruktaIndustry, Vinárstvo VINANZA, Prefabetón Koš, DPMK,
KSK, TEKO, DRSR, MŠ SR, Správa ciest KSK, TSystems, VSL Software, VSE a iné.
Vypracované a realizované projekty OPVaV, OPV, APVV,
ESF a SIA.
Projektový manažment tuzemských a EÚ projektov.
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 3
Kvalita a vzdelávacie inštitúcie
Kvalita – miera plnenia požiadaviek.
Kvalita vzdelávacích inštitúcií typu „univerzita / vysoká škola“:
– Kto stanovuje požiadavky voči systému vzdelávania?
• Akreditačná komisia, zamestnávatelia, študenti, zamestnanci.
– Čo je produktom univerzity / vysokej školy?
• Študijný program, služba vzdelávania, vzdelaný študent.
– Ako dosiahnuť kvalitu vzdelávania?
• Kvalitným vzdelávacím systémom, ktorý produkuje kvalitný výstup
– Ako preukazovať a „predať“ kvalitu vzdelávania
• Preukázateľným plnením požiadaviek na kvalitu a zverejňovaním ich
plnenia, kvalitnými programami a absolventmi, hlásiacimi sa k
univerzite / vysokej škole.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 4
Dôvody súčasných iniciatív univerzít v oblasti kvality
• Subjektívna potreba
– rastúca konkurencia vysokých škôl a súboj o získanie záujmu najlepších
uchádzačov o štúdium,
– úsilie preukazovať kvalitu vzdelávania navonok.
• Objektívne požiadavky
– požiadavka vysokoškolského zákona na priebežné hodnotenie kvality
vzdelávania podľa §87 Zákona č. 496/2009 (Akreditačné komisie,
MŠVVaŠ SR),
– príležitosť využiť zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného
programu Vzdelávanie.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 5
Princípy manažérstva kvality na univerzitách (1)
• Orientácia na zákazníkov – účastníci (zainteresované strany)
vzdelávacieho a výskumného systému univerzít,
• Princípy vodcovstva – vytvorenie prostredia pre zainteresovanie a
motiváciu pracovníkov univerzít na jej trvalom rozvoji,
• Zapojenie pracovníkov vysokých škôl – vytvorenie prostredia, v
ktorom sa plne využijú a budú trvalo rozvíjané ich znalosti a zručnosti,
• Procesný prístup – formovanie a riadenie všetkých činností,
potrebných na dosiahnutie cieľov, ako procesy,
• Systémový prístup k manažmentu – zabezpečenie účinného a
efektívneho vykonávania procesov a ich integrácie,
• Trvalé zlepšovanie – zabezpečenie priebežného sledovania
(monitorovania), analýzy a hodnotenie výkonnosti a kvality procesov s
cieľom ich trvalého zlepšovania,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 6
Princípy manažérstva kvality na univerzitách (2)
• Rozhodovanie na základe faktov – vytvorenie systému
monitorovania, analýzy a hodnotenia procesov pre efektívne
rozhodovanie,
• Vzájomne výhodné vzťahy – vytváranie vzájomne výhodných vzťahov
medzi účastníkmi a zainteresovanými stranami vzdelávacieho a
výskumného systému na univerzitách,
• Požiadavky a potreby – určenie požiadaviek a potrieb účastníkov a
zainteresovaných strán vo vzdelávacom a výskumnom systéme
univerzít (zákaznícka orientácia),
• Ciele kvality – vytvorenie politiky kvality a formovanie cieľov kvality,
• Procesy a zodpovednosti – formovanie procesov a zodpovedností za
kvalitu ich vykonávania,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 7
Princípy manažérstva kvality na univerzitách (3)
• Zdroje – určenie, získanie a poskytnutie adekvátnych zdrojov
potrebných na zabezpečenie procesov,
• Metriky – určenie ukazovateľov, metodík a metód na sledovanie
(monitorovanie), meranie, analýzu efektívnosti a účinnosti každého
procesu,
• Prevencia nezhôd – určenie metodík a prostriedkov na prevenciu
nezhôd a vylúčenie príčin vzniku nezhôd s kritériami kvality,
• Trvalý rozvoj – formovanie postupov (metodológií), ktoré zabezpečia
trvalý rozvoj (zlepšovanie) kvality produktov univerzít.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 8
(Vízia, poslanie,
strategické ciele, plány a
inovácie)
Riadenie zdrojov
(Zamestnanci, financie,
IS/IKT, znalosti)
Vstupy:
- Požiadavky
- Potreby
- Študenti
- Zdroje
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Meranie, analýza a
zlepšovanie
(Akreditácia, evaulácia,
audity, hodnotenie
výkonnosti)
Riadenie procesov
(Vzdelávanie, veda a
výskum, podnikanie,
publikačná činnosť)
Výstupy:
- Vzdelávanie
- Veda a výskum
- Produkty
- Absolventi
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
(zamestnávatelia, zákazníci, účastníci vzdelávacieho a
výskumného procesu)
Zodpovednosť
vedenia
Účastníci a zainteresované strany
(zamestnávatelia, zákazníci, účastníci
vzdelávacieho a výskumného procesu)
Účastníci a zainteresované strany
Model systému riadenia kvality na univerzite
Snímok č. 9
Interné a externé prostredie univerzít
Z pohľadu formovania kritérií kvality, procesov a úloh manažmentu je veľmi
dôležité si uvedomiť (systémovo formulovať) interné a externé prostredie
univerzít, t. j. špecifikovať účastníkov a zainteresované strany tohto prostredia.
Stratégia rozvoja
Poslanie
Veda a výskum
Vzdelávanie
Služby verejnosti
Absolventi
Uchádzači (stredné školy),
Požiadavky
Verejná správa a obyvateľstvo
Personálne zabezpečenie poslania vysokých škôl
Produkty
Hodnotenie stratégie a cieľov
Výskumný a vzdelávací systém (organizácia a riadenie univerzít)
Štátna správa,
Európska, resp. svetová politika a systémy vo vzdelávaní a vo vede
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Hospodárska a spoločenská prax
Stav a trendy rozvoja vedy, techniky
a technológií vo svete
Snímok č. 10
Rámec kvality na univerzitách
Strategické riadenie
Vízia – poslanie – plány - inovácia
• Rámec, v ktorom je formovaný
systém manažérstva kvality, je
základom pre vytvorenie stratégie,
poslania a politiky kvality na
univerzitách,
• Hlavné činnosti spolu so zdrojmi
pre ich zabezpečenie formujú
základné (hlavné) procesy na
univerzitách,
Taktické a operatívne riadenie
Výskumné
produkty
Vzdelávacie
produkty
Produkty služieb
verejnosti
Zdroje a ich riadenie
Logistika hlavných procesov
Monitorovanie, analýza, hodnotenie
• Z pohľadu domácej a zahraničnej
legislatívy a doporučení pre
mobilitu študentov, učiteľov a
výskumníkov sú veľmi potrebné
inštitúty interného a externého
auditu,
ktoré
si
vyžadujú
adekvátne systémy zabezpečenia,
sledovania a hodnotenia kvality
procesov
a
produktov
na
univerzitách.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Operatívny kontroling
Strategický kontroling
Interný audit
Požiadavky
Spokojnosť
Hodnotenie, Akreditácia
Externý audit
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 11
Proces
Proces je chápaný ako sekvencia aktivít (činností) realizovaná nad vstupmi do procesu tak,
aby sa dosiahol výstup žiadaný zákazníkom (konzumentom) procesu. Pre proces je
definovaný dodávateľ, vlastník procesu, zákazník, ako aj kritériá jeho hodnotenia.
Atribúty procesu
Atribúty činnosti
Vlastník procesu
Typ procesu
Vstupy do procesu
Výstupy z procesu
Externý dodávateľ
Externý zákazník
Činnosť
ČinnosťA1
A
Vstup
Operátor činnosti
Miesto výkonu
Vstupy do činnosti
Výstupy z činnosti
Interný dodávateľ
Interný zákazník
Proces A
Činnosť A3
Činnosť A2
Činnosť A4
Výstup
Základné atribúty
KPI
Pridaná
hodnota
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas
Náklady
Produktivita
Kvalita
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Znalosti
Snímok č. 12
Členenie procesov organizácie
•
•
•
Hlavné (kľúčové procesy) – slúžia na zabezpečenie poslania organizácie voči
svojmu okoliu (voči všetkým zainteresovaným stranám) a podieľajú sa na tvorbe
pridanej hodnoty,
Riadiace (manažérske procesy) - v tom je zahrnuté aj automatizované, resp.
automatické riadenie produkčných, technologických, resp. výrobných procesov,
Podporné (zabezpečovacie procesy) - slúžia na zabezpečenie hlavných
procesov, vrátane sieťových (komunikačných) procesov, ktoré zabezpečujú
komunikáciu, informačné a znalostné toky, informačnú logistiku a pod.
Činnosti – ďalej nedekomponované aktivity procesu na najnižšej úrovni, zabezpečujúce
fyzickú transformáciu vstupov na žiadané výstupy, vykonávané na objekte, za účelom podpory
jedného alebo viacerých cieľov organizácie.
Vstupy do
procesu A
Proces A –
transformácia
vstupov na
výstupy
Výstupy
z procesu A =
Vstupy do
procesu B
Proces B –
transformácia
vstupov na
výstupy
Vstupy
z procesu B
Subdodávateľské vzťahy medzi procesom
A a procesom B
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 13
Vzťah medzi procesným a organizačným manažmentom (1)
Procesný pohľad
Otázka
Kto?
Kto je zodpovedný za zlepšovanie
procesu? Kto bude vykonávanie
procesu zabezpečovať?
Organizačný pohľad
Aké sú požiadavky na držiteľa
pracovného miesta? Vlastnosti,
schopnosti, potenciál.
(Organizačná jednotka, Funkčné miesto, Rola)
Čo?
Čo je cieľom procesu? Čo je
očakávaným výstupom procesu? Ktoré
činnosti sa majú vykonať?
Čo bude obsahom pracovného miesta?
Ktoré úlohy mu budú priradené?
(Cieľ, Podnikové zdroje, Výrobok / Služba)
Kedy?
Kedy je daný proces realizovaný? Čo
iniciuje jeho spustenie?
(Udalosť)
Kde?
Kde je miesto pracovného výkonu?
Kde sú rozhrania medzi procesmi?
Kam ide výstup z procesu?
V akom pracovnom režime bude práca
vykonávaná? Aký pracovný čas bude
uplatňovaný?
Kde bude práca vykonávaná?
Umiestnenie pracoviska
(Organizačná jednotka, Umiestnenie)
Ako?
Ako budú činnosti procesu
realizované? Aké znalosti informácie
sú na to potrebné?
Ako budú úlohy vykonávané? Aké
metódy a postupy práce budú
uplatnené?
(Funkcia, Znalosť, Dátový cluster, Dokument)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 14
Vzťah medzi procesným a organizačným manažmentom (2)
Procesný model
organizácie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Organizačná štruktúra
Pôsobnosť organizačných
útvarov
Schéma funkčných miest
Popis funkčného miesta
Katalóg pracovných miest
Popis typu pracovného
miesta
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 15
Základná procesná mapa univerzity
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 16
Štruktúra hlavného procesu „Pedagogika“
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 17
Analýza procesov – Zhora nadol
Definovanie
procesnej mapy
organizácie
Procesná mapa
organizácie
• Pri návrhu nového (TO-BE)
stavu,
• Pri popise procesov
organizácie.
Špecifikácia
procesov a
podprocesov
Definovanie
väzieb medzi
procesmi
Určenie
vlastníkov
procesov
Definovanie
procesných
cieľov
Použitie:
Procesný model
Vlastníci
procesov
Ciele procesov
Popis realizácie
procesu
eEPC
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vstupy a výstupy
činností
Operátory
činností
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 18
Analýza procesov – Zdola nahor
Zamestnanec
Vyplnenie
dotazníka
Zoznam činností
Úprava
názvoslovia
Ciele oddelenia
Vedúci
oddelenia
Vytvorenie
synonymického
slovníka
Párovanie
činností
Synonymický
slovník
Použitie:
• Pri popise skutkového (AS-IS)
stavu
• Pri analýze, optimalizácií a
reinžinieringu procesov
organizácie.
Zoznam činností
na FM
Popísanie
procesov
Ciele procesov
Definovanie
väzieb medzi
procesmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popis procesov
Vstupy a výstupy
procesov
Vlastníci procesov
Procesný model
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 19
Trendy EÚ a prístupy v k presadzovaniu kvality na
univerzitách
• Plnenie požiadaviek, vyplývajúcich z Bolonskej deklarácie,
• Prieskum (rok 2010) v 222 univerzitách / vysokých školách z
36 krajín potvrdil rastúci záujem o zavedenie systémov
manažérstva kvality (len 8% univerzít pred rokom 1990, až 36%
univerzít medzi rokmi 2005-2010),
• Rôzne iniciatívy: ISO 9001 (IWA2), ISO 29990, CAF, EFQM,
MBQA, ESG
• Situácia na Slovensku
– ISO 9001 – niekoľko aplikácií na úrovni univerzít a fakúlt,
– využívanie modelu CAF – iniciatíva MŠ SR (2008-2009) –
podpora Svetovou bankou,
– nástup modelu ESG (2011) – podpora zo štrukturálnych fondov
SR.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 20
Normy na riadenie kvality vo vzdelávaní
1. ISO 9001:2000 (2008) – Požiadavky na systémy manažérstva
kvality, IWA 2:2003 - Návod na použitie tejto normy vo
vzdelávaní,
2. ISO 29990:2010 - Vzdelávacie služby neformálneho
vzdelávania a prípravy (Základné požiadavky na poskytovateľov
služby.
• Výhody – certifikovateľné modely, zákazníkmi rozpoznateľné
modely, postavené na taxatívnych a zrozumiteľných
požiadavkách, efekt overený množstvom aplikácií,
• Nevýhody – aj pri dôslednej implementácii hrozí, že hlavný
efekt sa prejaví najviac v administratívnych činnostiach,
pre efekt vo vzdelávacích činnostiach je vyžadované
kompetentné poradenstvo a aktívna účasť manažmentu a
zamestnancov.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 21
CAF, EFQM, MBQA
• Predstavitelia komplexného manažérstva kvality (TQM):
– CAF – Common Assessment Framework,
– EFQM – European Foundation for Quality Management,
– MBQA - Malcolm Baldridge Quality Assurance.
• Modely zahŕňajú celý systém organizácie.
• Výhody - komplexnosť, možnosť zlúčenia viacerých iniciatív (ISO
9001, ESG, vlastné originálne koncepcie manažérstva kvality
organizácie), verzie pre oblasť vzdelávania,
• Nevýhody - implementácia je zložitejšia a má viac rizík, možnosť
vyhodnotenia je len v prípade uchádzania sa o súťaže v oblasti
kvality, vyžaduje si veľkú mieru účasti zamestnancov, čo
sprevádza hrozba formálnosti a straty iniciatívy v prípade slabej
podpory manažmentom.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 22
ESG - módny hit alebo nutnosť?
•
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area
(podporované v rámci OP Vzdelávanie MŠVVaŠ SR) - Iniciatíva Európskej asociácie na
zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania – ENQA,
•
Zatiaľ nie je to norma (nestanovuje explicitné požiadavky) a je špecializovaná pre oblasť
vysokoškolského vzdelávania,
•
Splnenie požiadaviek akreditačnej komisie a možná budúca povinnosť vysokých škôl
(pripravovaný nový Zákon o vysokých školách).
•
Zahŕňa oblasti (požiadavky):
1. Zásady a postupy zabezpečovania kvality,
2. Schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných
programov a akademických titulov,
3. Hodnotenie študentov,
4. Zabezpečovanie kvality pedagogických pracovníkov,
5. Študijné zdroje a zdroje na podporu študentov,
6. Informačné systémy (napr. pre efektívne riadenie študijných programov),
7. Verejné informácie.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 23
ESG - Politika kvality vo vzdelávacom procese
• Špecifikovanie postupov zabezpečovania kvality a štandardov
študijných programov vo vzťahu k praxi a k udeľovania
akademických titulov,
• Definovanie vzťahov medzi vzdelávaním a výskumom vo
vzdelávacej inštitúcii, ako aj postupov na zvyšovanie kvality
publikačných výstupov,
• Určenie stratégie vzdelávacej inštitúcie v oblasti neustáleho
zlepšovania kvality a jeho organizačného zabezpečenia, ako aj
vzťahov s praxou s cieľom zvyšovania uplatnenia absolventov v
praxi,
• Zapojenie všetkých organizačných zložiek ako aj jednotlivcov,
vrátane študentov, do procesu zabezpečovania kvality
vzdelávania,
• Rozvíjanie kultúry vzdelávacej inštitúcie.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 24
ESG - Možnosti a nástroje zlepšenia kvality vo vzdelávaní
• Zameranie sa na proces (plnenie požiadaviek pozdĺž celého
procesu)
– Analýza procesu vzdelávania (analýza zdrojov, vstupov, výstupov,
postupov, vzťahov, kapacít, ukazovateľov),
– Neustále zlepšovanie procesu vzdelávania.
• Zameranie sa na systém vzdelávania (zlepšovanie systému
vzdelávania)
– Analýza vzťahov v systéme (vnímanie úlohy garanta, význam
formulovania očakávaných študijných výsledkov, prístup k určeniu
požiadaviek na procesy a zdroje, previazanie vzdelávania s výskumom,
previazanie kapacít a požiadaviek, systémy merania a hodnotenia),
– Analýza procesov (previazanie požiadaviek s procesom vzdelávania,
určenie miery plnenia požiadaviek súčasným systémom),
– Výber vhodného modelu na systém vnútorného zabezpečovania kvality,
– Implementácia modelu s účasťou manažmentu a zamestnancov,
– Udržiavanie a zlepšovanie systému.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 25
ESG - Očakávané prínosy a riziká orientácie univerzity na kvalitu
• Preukázateľný prínos smerom k verejnosti
– Certifikácia systému manažérstva kvality,
– Účasť v súťažiach o cenu kvality.
• Prínos smerom dovnútra univerzity / fakulty
– Vytvorenie transparentného a riadeného systému vzdelávania s ohľadom
na kvalitu,
– Aktivizácia manažmentu a zamestnancov,
– Zlepšovanie kultúry kvality,
– Zosilnenie spätnej väzby pre smerovanie iniciatív na zlepšovanie.
• Známe riziká a hrozby zlyhania orientácie na kvalitu
– Formálna účasť manažmentu,
– Odmietanie systému zamestnancami (obavy zo zmeny, vyplývajúce
napríklad z vytvorenia systému hodnotenia pedagogických pracovníkov),
– Nedostatok zdrojov (kapacít) a vytrvalosti.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 26
ESG - Možnosti zvyšovania kvality na univerzitách (1)
Študijné programy a študenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osnovy a študijné programy a ich súlad s ich obsahom,
Systém hodnotenia a zverejňovania študijných výsledkov,
Postupy schvaľovania študijných programov garantmi (súčinnosť s prednášajúcimi a ich
pravidelné hodnotenie),
Učebné materiály a ich dostupnosť,
Aplikovanie výsledkov výskumu do pedagogického procesu,
Analýza požiadaviek praxe a pravidelné hodnotenie spätnej väzby od zamestnávateľov
a úradov práce,
Monitorovanie študijného rastu, výsledkov študentov ako aj ich schopnosti umiestniť sa
na trhu práce s okamžitým prijímaním nápravných opatrení,
Zapojenie študentov do procesu zabezpečenia a zvyšovania kvality vzdelávania, ako aj
ich zapojenie do vedecko-výskumných aktivít,
Transparentnosť a prehľadnosť hodnotenia študijných výsledkov a napredovania
študentov, ako ukazovateľa efektivity vzdelávacieho procesu,
Objektivizovanie procesu hodnotenia výsledkov,
Eliminácia neetického prístupu študentov k vzdelávaniu (odpisovania, plagiátorstvo),
Absencie študentov na vzdelávacích aktivitách,
Pravidelná kontrola a overovanie správnosti postupov.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 27
ESG – Možnosti zvyšovania kvality na univerzitách (2)
Pedagogickí a iní pracovníci:
• Systém podpory odborného rastu pedagogických zamestnancov
– Pri zapájaní sa do vedecko-výskumných aktivít a pri vytváraní zázemia
na úspešné vypracovávanie projektov a získavanie finančných zdrojov,
– Pri rozhodovaní o odbornej profilácií a kariérnom raste,
– Pri tvorbe publikačnej činnosti a zvyšovaní jej kvality publikovaním v
karentovaných a indexovaných odborných časopisoch a iných
publikáciách,
– Pri implementovaní nových poznatkov do procesu výučby.
• Efektívny systém kontroly, hodnotenia a odmeňovania
pedagogických pracovníkov a iných zamestnancov v súlade s
dosahovaním strategických cieľov univerzity.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 28
Otázky a odpovede
Doplňujúce informácie
Kontakt:
BPM Consulting, s.r.o.
Timonova 27
040 01 Košice
Tel.: +424 55 7898407
Fax: +421 55 7898407
E-mail: [email protected]
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Seminár „Riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach“
Snímok č. 29

similar documents