Algemene presentatie voortgezet onderwijs

Report
* Doel van de avond
* Grote veranderingen
* Verschillende vormen voortgezet onderwijs
* Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs
* Na het advies
* Meer informatie
* Pauze
* Presentaties scholen
*
*
- Het informeren over ‘de grote stap’
van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs.
*
Verhuizen naar een ander lokaal (op de meeste scholen)
Meer leerkrachten
Meer en dagelijks huiswerk
Sjouwen met een zware tas
Studielessen
Afstand school – huis
Nieuwe klasgenoten
Ander schoolklimaat
Andere lestijden
*
VWO
HAVO
VMBO
theoretische leerweg (+ LWOO)
gemengde leerweg (+LWOO)
kaderberoepsgerichte leerweg (+LWOO)
basisberoepsgerichte leerweg (+LWOO)
Praktijkonderwijs (PrO)
*
*
IQ tussen 60 en 75/80
>50% leerachterstand op 2 van de 4 domeinen
60% praktijk en 40% theorie
Diploma/certificaat
Duur: Maximaal 6 jaar (tot het 18e jaar)
4 domeinen:
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Inzichtelijk rekenen
*
*
•
Techniek
bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek,
grafische techniek, bouwbreed en techniekbreed
•
Zorg en Welzijn
verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed
•
Economie
administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie,
consumptief-breed
•
Landbouw
landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed
•
Intersectoraal
dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en
dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.
*
• LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening
binnen de leerwegen van het VMBO. Het is bedoeld voor
kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die
hierbij wat extra ondersteuning nodig hebben
• IQ tussen 75/80 en 90
• Leerachterstand 25% tot 50% op 2 van de 4 domeinen
Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn:
- Inzichtelijk rekenen
- Begrijpend lezen
*
Officiële beschikking aanvragen o.b.v.:
– Toetsresultaten CITO LVS
– Drempelonderzoek (leerachterstanden in beeld)
– IQ test: NIO
Beschikking wordt aangevraagd bij de Regionale
Verwijzings Commissie (RVC). Zij toetsen de leerling
op toelaatbaarheid (zijn alle voorwaarden aanwezig
voor LWOO/PrO).
*
•
•
•
•
•
•
•
4 jaar
Vroeger IVBO/VBO
4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken
Niveau groep 7
Korte concentratie
Praktisch ingesteld
Naar MBO niveau 1-2 (zgn. basisberoepsopleidingen)
*
•
•
•
•
•
•
•
•
4 jaar
Vroeger VBO
4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken
Leren door praktisch bezig zijn
Niveau: iets onder gemiddeld
Redelijk kunnen concentreren
Brede interesse
Naar MBO niveau 3-4
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 jaar
Qua niveau dicht bij TL
Vijf algemene vakken + een beroepsgericht vak
Niveau groep 8, gemiddelde scores
Geen leerachterstanden, LVS C score
Voldoende concentreren
Aantekeningen maken / verbanden leggen
Opzoeken en ordenen
Naar MBO niveau 3-4
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 jaar
Vroeger MAVO D
6 algemene vakken
Niveau eind groep 8, gemiddelde scores
geen achterstanden, LVS B/C score
Voldoende concentreren
Aantekeningen maken / verbanden leggen
Plannen
Opzoeken en ordenen
Naar MBO niveau 3-4 of havo klas 4
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 jaar
Studiehuis (3 jaar onderbouw
en 2 jaar bovenbouw)
4 profielen
– C&M = cultuur & maatschappij
– E&M = economie & maatschappij
– N&G = natuur & gezondheid
– N&T = natuur & techniek
HBO
Zelf verbanden kunnen leggen
CITO LVS A / B score
Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden
Zelfstandige taakgerichte werkhouding
Intrinsieke motivatie
*
• 6 jaar
• Studiehuis (3 jaar onderbouw en 3 jaar
bovenbouw)
• 4 profielen(vakkenpakketten) in jaar 4 kiezen
– C&M = cultuur & maatschappij
– E&M = economie & maatschappij
– N&G = natuur & gezondheid
– N&T = natuur & techniek
• Universiteit/HBO
• Zelf verbanden kunnen leggen
• CITO L.V.S. A score
• Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden
• Zelfstandige taakgerichte werkhouding
• Intrinsieke motivatie
*
•
•
Oktober/November
o Drempelonderzoek
o NIO test
o HAGO-toets (Haagse Achtste Groep Onderzoek: School vragenlijst)
o Entreetoets komt binnen
o Voorlopig advies
Januari
o Cito toetsen LVS M-8
o Leerlingen met PrO of VMBO met LWOO krijgen definitief advies
o Vanaf januari aanmelden bij school voor PrO of LWOO
o Start open dagen VO (31 januari en 1 februari)
o Leerkrachten sturen digitaal OWK-rapport naar LWOO/ PrO scholen
*
•
•
•
•
Januari
o Definitief advies VMBO/ HAVO/ VWO)
o Vanaf januari kunt u aanmelden VMBO/ HAVO/ VWO
Februari
o CITO eindtoets
Maart
o Uitslag CITO eindtoets
Uitslag CITO, bij discrepantie CITO uitslag en definitief advies volgt een
gesprek
o Vervolgens inschrijving VO scholen PrO en LWOO
o En inschrijving VO scholen VMBO/HAVO/VWO
o Staat uw zoon of dochter nog niet ingeschreven, dan volgt er een tweede
ronde start
Juni
o BOVO uitwisselingsmarkt voor leerkrachten BO en VO
*
• Hoe kies je een school?
• Criteria:
o Waar staat de school?
o Wat voor soort onderwijs wordt aangeboden? (schoolvisie)
• Wat heeft de school in huis?(leerlingzorg, activiteiten, huiswerk) Hoe
kies je een school?
• Informatie:
– Brochures
– Open dagen
– Websites
Let op:
– Extra toelatingstest door de VO school bij twijfel. Maar ook voor plaatsing in een TTO klas,
theaterklas, sportklas, etc..
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dalton Den Haag
havo-vwo (TTO)
Zuid-West Horeca en Techniek
vmbo-Vakcollege
Segbroek College
tl-havo-vwo
Wateringse Veld College vmbo tl-havo-vwo (TTO)
Flora College Naaldwijk
vmbo b-k-g-tl(lwoo+Rec4)
Grotius College Delft
pro-vmbo b-k-tl(+lwoo)havo-vwo(TTO)
ISW
vmbo b-k-tl(LWOO)-havo
vwo-vwo extra
Stanislas College
pro-vmbo b-k-gtl(+LWOO)
havo-vwo
Christelijk Lyceum Delft
vmbo b-k-tl-havo-vwo
*
• Websites: www.bovohaaglanden.nl , www.cfi.nl
en www.cito.nl
• Open dagen
• Handout presentatie

similar documents