Presentatie informatieavond 11-09-14

Report
Welkom op de
Informatieavond Paschalisschool
Schooljaar 2014 - 2015
Groep 8B – 11 september 2014
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
1
Wat komt er aan bod.
Kennismakingsrondje en algemene informatie over het
werken in de klas
Social Media
Advies Voortgezet Onderwijs
Informatie en aanmelden Voortgezet Onderwijs
Belangrijke data
Cito Eindtoets
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
2
Algemene informatie over groep 8
 Donderdag Bapo Joep Janssen
 Stagiair Anthony Gerrits op maandag dinsdag
woensdag
 Klassenouders: Sylvia Aarnink en Lucia Roelofs
 E-maillijst invullen
 Veranderde noodnummers mailen naar administratie
 Klassentaken/agenda
 Huiswerk, toetsen
 Presentaties (spreekbeurt, boeken- krantenkring)
 Formulier omgekeerd oudergesprek
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
3
Social Media
 https://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI






Hoe denkt u als ouders hierover?
Hoe ziet dit er thuis uit
Hebt u er zorgen over?
Wat verwacht u van school?
Wat kan de school van u verwachten?
Wat verwacht u van ouders onderling?
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
4
Advies Voortgezet Onderwijs
 Leerlingvolgsysteem Paschalisschool
 Werkhouding, concentratie,
huiswerkattitude, zelfstandigheid
 Voorlopig advies groep 7
 Resultaten groep 8
Tijdspad:
 November 2014: voortgangsgesprek
 Februari 2015: definitief advies
voortgezet onderwijs
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
5
Hoe ziet het advies er uit?
 Praktijkonderwijs (PRO)
 VMBO
Basis beroepsgericht
Kader beroepsgericht
Theoretisch
evt. met Leerweg ondersteuning
 HAVO
 VWO
 Evt. combinaties hiervan
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
6
LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
LWOO
 Voor leerlingen met IV en/of V scores (voorheen D en/of
E-scores)
 Extra hulp van leerkrachten in VO
 Kleinere groepen
 Kinderen volgen het normale
lesprogramma
 Normaal diploma na 4 jaar
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
7
Leerweg ondersteuning (LWOO)
 Aanmelding Drempeltoets via basisschool na
toestemming ouders voor midden oktober
 Invullen beknopt onderwijskundig rapport door leerkracht
groep 8
 Sociale-emotionele problematiek kan medebepalend zijn
 Leerachterstand op het gebied van technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen
 Testprocedure: twee ochtenden, o.a. rekenen, spelling,
lezen,
IQ-test
 Advies Regionale Verwijzings Commissie (RVC): jan. 2015
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
8
Alles op 1 plaatje
universiteit
hbo
mbo
6
5
5
4 VWO
4 HAVO
4 VMBO
3
3
3
2
2
2
1
1
1
basisschool
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
9
Aanmelding voortgezet onderwijs
 Brochures van scholen via de kinderen
 Excursie groep 8 naar VMBO-school
 t/m 27 februari: aanmelding door ouders. Het
formulier hiervoor krijgt u tijdens het adviesgesprek
begin februari.
 Voortgezet Onderwijs vraagt informatie aan
basisschool: onderwijskundig rapport
 Ouders ontvangen bericht over aanmelding
 “Warme overdracht”: gesprek contactpersoon VO
en groepsleerkracht(en) Paschalisschool
 3 juni kennismaking nieuwe klasgenoten en mentor
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
10
Belangrijke data
 7 januari: informatieavond VO groep 6, 7 en 8
 19 januari: Eigen avondmarkt Maaswaal College
 20 januari: Voorlichtingsavond alle VO-scholen regio
Nijmegen, locatie Veenseweg
 2 t/m 5 februari: Adviesgesprekken
 7 februari: Open Dag op alle VO-locaties
 27 februari: laatste inschrijfdatum voor alle scholen in de
regio Nijmegen
 21, 22 en 23 april: Cito Eindtoets Basisonderwijs
 3 juni: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
6
Cito toets 21, 22 en 23 april 2015
 Totaal 200 opgaven
 4 taaltoetsen
 3 rekentoetsen
 2 toetsen studievaardigheid
 1 toets aardrijkskunde
 1 toets geschiedenis
 1 toets natuur
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
12
Uitslag van de Cito-toets
 Score: 500-550
 Uitslag na de meivakantie
Schriftelijk via school naar ouders
en naar Voortgezet Onderwijs.
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
13
En na de Cito-toets en de
aanmelding…???
 Werken we gewoon door tot het eind van het
schooljaar!
 Kamp groep 8B : dinsdag 9 en woensdag 10 juni, naar de
Efteling op vrijdag 12 juni.
 Bereiden we ons voor op de afscheidsavond.
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
14
Vragen?????
Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B
15

similar documents