Informatiebijeenkomst PO/SO

Report
Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO
Rijnstreek
Woensdagmiddag 1 oktober 2014
Scala College Alphen aan den Rijn
1
Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R
tijdpad
• Tijdpad inschrijving
– Voor de kerst: leerlingen met ondersteuningsvraag
gaarne bespreken met VO
– Voor 1-02-2015: Aanmelden leerlingen lwoo, pro
+ - zo mogelijk ook al - leerlingen met
ondersteuningsvraag bij school VO
2
Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R
tijdpad (2)
– Uiterlijk 15 maart 2015: overige leerlingen aanmelden
bij school VO in de regio
• Opsturen inschrijfformulier + formulier unieke code
• Niet later !
• Tweede inschrijfdatum voor leerlingen lwoo, pro
en overige leerlingen met ondersteuningsvraag
woonachtig buiten de regio (zorgplicht geldt niet bij
“geen plek meer”)
– Toelatingsperiode is 6 + 4 weken = 10 weken => klok gaat
lopen op 15 maart
3
Toelating tot VO
• Toelating tot VO gebaseerd op advies basisschool,
maar onderbouwd met OKR en plaatsingswijzer
• Advies moet voor 1 maart 2015 door Bao met
ouders besproken worden, voor 15 maart 2015
ingevoerd bij BRON
• Voor lwoo en pro gelden nog landelijke
indicatiecriteria, beschikking door RVC (dus niet
alleen advies basisschool !)
• Afspraak besturen PO en VO in Rijnstreek:
– Hogere eindtoets PO leidt niet tot aanpassing advies
4
Toelating tot VO (2)
• Scholen voor VO beschikken over:
– Formatie Ambulante Begeleiding
– Extra gelden voor ondersteuning
– Diverse zaken behoren tot de basisondersteuning
• SWV VO/VSO heeft geen arrangementen,
behoudens:
– Onderwijsopvangvoorzieningen
– Trajectbegeleiding (BaO=>VO, VO=>VSO)
– Verwijzing naar VSO
5
Aanmelding PO => VO
leerling met ondersteuningsvraag
• Leerlingen met ondersteuningsvraag vroegtijdig
bespreken met ouders en beoogde school/scholen
• Uiteindelijk altijd aanmelden bij school voor vo!
• Voorwaarde: onderwijsniveau moet passend zijn
• Ouders moeten schriftelijk aanmelden op school voor
VO
• Voor VO-school moet het OKR beschikbaar zijn,
• Verstrek ook groeidocument
• Eventueel swv vo/vso informeren bij knelpunten
(trajectbegeleiding ?) => onderwijsloket
6
Verwijzing BaO naar VSO
• Start tijdig (voor 1 februari)
• OKR en Groeidocument aanleveren bij
aanmelding voor VSO
• Vertegenwoordiger jeugdhulp en
onderwijsspecialist SWV VO moeten bij advies
betrokken worden door VSO-school
• VSO-school vraagt TLV aan of …. heeft in
beginsel zorgplicht bij afwijzing (er zijn
uitzonderingen)
7
Verdere informatie
• Brochure aanmelding PO/SO-VO/VSO
• www.swv-vo-mhr.nl
• Onderwijsloket SWV VO/VSO MH&R
– Linda de Wette en Anja Veldman
– [email protected]
8

similar documents