Snímek 1

Report
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Model regulácie dýchania
15.11.2011
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Základnou úlohou dýchania je príjem kyslíku a jeho transport do
jednotlivých orgánov a výdaj vyprodukovaného oxidu uhličitého.
Vonkajšie dýchanie
Výmena plynov prebieha na viacerých úrovniach:
• Pľúcna ventilácia tj. výmena plynov medzi atmosferickým vzduchom
a vzduchom v pľúcnych alveolách
• Výmena dýchacích plynov medzi alveolárnym vzduchom a krvou
• Výmena dýchacích plynov medzi krvou a intersticiálnym mokom
• Výmena medzi intersticiálnym mokom a bunkami
Vnútorné dýchanie
Intersticiálna tekutina alebo tkanivový mok je označenie vodného roztoku organických a
anorganických látok, ktorý obklopuje bunky mnohobunkových organizmov, vrátane človeka.
2
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
• Priemerná frekvencia dýchania: 12 až 16 za minútu
• Pri každom vdychu a výdychu sa vymení cca 500ml vzduchu
• Minútová ventilácia tvorí 6 až 8 litrov
• Za jednu minútu sa spotrebuje približne 250ml kyslíku O2 a vyprodukuje
200ml oxidu uhličitého CO2
CO2
 respirač ný koeficient
O2
3
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Na pľúcnej ventilácii sa nepodieľa celý objem vdýchnutého vzduchu,
ale iba jeho časť. Od celkového objemu je potrebné odpočítať objem
„mŕtveho priestoru“, ktorý je tvorený dýchacími cestami a predstavuje
približne 150ml.
Krv sa v alveolách priamo nestretáva s atmosférickým vzduchom,
pretože pri každom nádychu sa do alveol dostáva plyn z mŕtveho priestoru,
ktorý
predstavuje
záver
expirovaného
vzduchu
z
predchádzajúceho
dýchacieho cyklu.
V alveolárnom vzduchu je preto oproti atmosférickému vzduchu menšie
množstvo O2 (14% miesto 21%) a väčšie množstvo CO2 (5% miesto 0,04%)
z čoho vyplývajú aj hodnoty parciálnych tlakov v alveolárnom priestore (O2 –
100mmHg, CO2 – 39mmHg)
4
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Parciálny tlak CO2 v alveolách je nižší než parciálny tlak CO2 vo
venóznej krvi, naopak hodnota parciálneho tlaku O2 vo venóznej krvi je
nižšia než alveolárny parciálny tlak.
Takto vniknutý tlakový gradient umožňuje difúziu CO2 stenou kapilár do
alveol a difúziu O2 opačným smerom.
Prestup plynov je ovplyvňovaný ventiláciou alveol, prietokom krvi pľúcami
a alveolárnou membránou.
V arteriálnej krvi, ktorá opúšťa pľúca sú za normálnych okolností
parciálne tlaky dýchacích plynov prakticky rovnaké s ich parciálnymi tlakmi
v alveolách.
5
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Bežná hodnota parciálneho tlaku O2 v tkanive je cca 40 mmHg, teda
výrazne nižšia než v pritekajúcej krvi. Za týchto okolností dochádza k
rýchlemu uvoľňovaniu O2 z hemoglobínu a jeho difúzii do intersticiálneho
moku a buniek.
Opačným smerom ako O2 postupujú molekuly CO2 tvoreného v
tkanivách (difúzia z bunky do moku a následne stenou kapilár do krvi).
Vzhľadom na mnohonásobne vyššiu rozpustnosť CO2 v krvi než O2
a väčšej krvnej kapacite pre CO2 je aj koncentrácia oxidu v krvi vyššia
(cca 55ml/100ml arteriálna krv a 60ml/100ml venózna krv).
Množstvo oxidu uhličitého rozpusteného v krvi je priamoúmerné jeho
parciálnemu tlaku. Z kapilár sú molekuly oxidu dopravované do pľúc.
6
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Dýchanie ako jedna zo základných životných funkcií je riadené
množstvom regulačných mechanizmov. Voľné zmeny dýchania sú
regulované mozgovou kôrou, dýchacia automatika je zase zabezpečovaná
dýchacími centrami v predĺženej mieche a v moste. Je nevyhnutné aby bola
aktivita dýchacích centier v súlade s metabolickou situáciou organizmu, aby
reagovala na zmeny obsahu dýchacích plynov vo vnútornom prostredí
organizmu. Hovoríme o chemickom riadení dýchania, ktorého hlavnou
úlohou je udržiavať relatívne stabilné parciálne tlaky O2 a CO2, a to
hlavne v arteriálnej krvi.
Pri zostavovaní modelu by sme mali
zohľadňovať všetky uvedené poznatky
7
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Komplexný model regulácie dýchania
8
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Model umelej pľúcnej ventilácie
Pre jednoduchosť budeme uvažovať model pľúc, ktorý bude tvorený 3ma
vakmi (mŕtvy priestor, pľúcne alveoly, interpleurálna dutina) a 2ma
trubicami (horné cesty a dolné cesty dýchacie).
9
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Pľúca sú pripojené k ventilátoru umelej
pľúcnej ventilácie, ktorý periodicky vháňa
tlakom PAO vzduch do pľúc. P0 je tlak okolitej
atmosféry. Prúd vzduchu Q prúdi skrz horné
cesty dýchacie, ktorých odpor je RC.
Z horných ciest dýchacích sa vzduch prediera dolnými dýchacími cestami
do alveol. Odpor dolných dýchacích ciest je RP, tlak v centrálnych partiách
dýchacích ciest (na rozhraní horných a dolných dýchacích ciest) je PAW,
tlak v alveolech je PA.
Vzduch rozťahuje pľúcne alveoly, ktorých poddajnosť je CL (ako celková
poddajnosť pľúc). Medzi pľúcami a hrudným košom je interpleurálna
dutina. Tlak v nej je PPL. Pri umelej pľúcnej ventilácii, kedy sa pod tlakom
vháňa vzduch do pľúc, sa ešte musí roztiahnúť hrudník – poddajnosť
hrudníku je CW. Malá časť vzduchu, ktorá sa nedostane až do alveol, iba
rozťahuje dýchacie cesty – ich poddajnosť je CS (predychávanie tzv.
mŕtveho priestoru).
10
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Ako vo väčšine prípadov existuje aj analógia v elektrotechnike
Q
QA
RC
Q-QA
PAO
PAW
P0
RP
CL
PA
CS
PPL
CW
1  d 2 PAO
1 dPAO  1
RC  dQ
1  1
1   d 2Q








Q   2
2
RC  dt
RP.CT dt
 CS RP.CT  dt RP.CS  CL CW   dt
11
Modelovanie a simulácie v biomedicíne
Model umelej pľúcnej ventilácie v prostredí SIMULINK
12

similar documents