presentatie POVO 2011-2012

Report
D De
E OV
ERSTAP
Overstap
Informatie voor
ouders groep 8 over:
Overgang van
PO naar VO
Let op!
Informatie over de
procedure aanmelding
wordt tijdens
de decemberavonden
in het VO aan de
ouders gegeven.
Inrichting van het onderwijs in
Nederland
UNIVERSITEIT
Wetenschappelijk
Onderwijs
(wo) 4 jaar
VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
6 jaar
HBO
Hoger
Beroepsonderwijs
(hbo)
4 jaar
HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
5 jaar
Specialisten
opleiding
1-2 jaar
Niveau 4
Middenkader
opleiding
3-4 jaar
Niveau 4
Theoretische
leerweg
Vakopleiding
2-4 jaar
Niveau 3
BasisBeroepsopleiding
2-3 jaar
Niveau 2
Kader
beroeps
gerichte
leerweg
Basis
beroeps
gerichte
leerweg
Ass.
opleiding
0,5–1 jaar
Niveau 1
Arbeid
Praktijkonderwijs
6 jaar
VMBO
Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs 4 jaar
Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 8 jaar
2
SCHOOLSOORTEN
PRO
PRaktijkOnderwijs
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
3
PRO
PRaktijkOnderwijs
Kenmerken:
*
*
*
*
Doel:
Ontwikkeling van de persoonlijkheid
Voorbereiding op de maatschappij
Aangepaste basisvorming
Stage en praktijk
* Toeleiding naar de arbeidsmarkt
* Eventueel doorstromen naar mbo
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Kenmerken:
*
*
*
*
Doel:
Algemeen programma in de onderbouw
Leerwegen in de bovenbouw
Leerwegondersteuning (extra zorg)
Theorie & praktijk (inclusief stage)
* Vervolgopleiding MBO & HAVO
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Soorten advies PO voor onderbouw:
* VMBO T
* VMBO K
* VMBO B
Verschillende leerwegen bovenbouw:
* Theoretische leerweg
* Kaderberoepsgerichte leerweg
* Basisberoepsgerichte leerweg
(met leerwerktrajecten)
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Sectoren en afdelingen:
*
*
*
*
Techniek
Zorg & Welzijn
Economie
Landbouw (buiten Zaanstad)
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
VMBO
* Oriënterend & voorbereidend
* Uitgestelde beroepskeuze door verbreding
van de onderwijsprogramma’s in bovenbouw
* Individueel smalle programma’s mogelijk
voor praktisch ingestelde leerlingen
* Beroepsopleiding start in het mbo
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Mogelijkheden leerwegondersteunend onderwijs:
*
*
*
*
Zorg op maat
Kortdurend of langdurend
Ondersteuning in elke leerweg
Onderzoek en aanmelding
Aanmeldingsformulier: zorg wordt apart aangeven
Doel:
* Behalen van diploma VMBO
VMBO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Saenstroom OPDC
* OrthoPedagogisch Didactisch Centrum in Zaanstad
Mogelijkheden:
* Schakelklas tussen groep 8 en leerjaar 1 vmbo
* VMBO onderbouw (klas 1 en 2) aan leerlingen, die op
meerdere gebieden specifieke begeleiding nodig hebben
Kenmerken: * Kleine groep met extra zorg
* Kleine school
* Inschrijven bij Trias VMBO of Pascal Zuid
* Toelating via toelatingscommissie
Doel:
* Schakelfunctie naar regulier VMBO in
leerjaar 1 of leerjaar 3 (alle leerwegen)
Doorstroming van PO via VMBO
HBO
MBO
Niveau 3 &4
MBO
Niveau 1
HAVO 4
MBO
Niveau 2
PRO
VMBO
Basisberoepsgericht
advies PRO
advies VMBO- B
P R I M A I R O N D E R W IJ S
VMBO
Theoretisch &
Kaderberoepsgericht
advies VMBO- T&K
HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Kenmerken:
* Algemeen programma in de onderbouw
* Profielen in de bovenbouw
NT - Natuur & Techniek
NG - Natuur & Gezondheid
EM – Economie & Maatschappij
CM – Cultuur & Maatschappij
Doel:
* Vervolgopleiding HBO
vwo
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Kenmerken:
* Algemeen programma in de onderbouw
* Atheneum en Gymnasium
* Profielen in de bovenbouw
NT - Natuur & Techniek
NG - Natuur & Gezondheid
EM – Economie & Maatschappij
CM – Cultuur & Maatschappij
Doel:
* Vervolgopleiding Universiteit en HBO
PO & VO
Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Aspecten van deze samenwerking:
* Overdracht onderzoeksgegevens
* Voorlopig VO advies september – december
* Voorlichtingsavond VO voor ouders in december
* Januari/februari open lesmiddagen voor
leerlingen op woensdagmiddag
* Eind januari/begin februari definitief advies
* Vanaf 21 januari 2012 open dagen voor
leerlingen en ouders
* Voor donderdag 15 maart 2012 aanmelden
via PO
PO & VO
Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Voorlopig en definitief advies PO
* Gebaseerd op vorderingen leerling
inclusief entreetoets
* Indruk school (directie + leerkracht + IB-er)
Het advies wordt onderbouwd door
* Score NIO intelligentie
* Dle’s op vier gebieden
* Welbevinden d.m.v. afname SAQI (digitale
schoolvragenlijst)
PO & VO
Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad
* Per school worden capaciteitsgrenzen gesteld
- per leerjaar en/of
- per adviescategorie
- in vmbo en in havo/vwo
* Verplicht aangeven 1e ,2e en 3e voorkeur vo school
* Voorrang aanmelding leerlingen uit Zaanstreek
Alle leerlingen uit de Zaanstreek kunnen
ingeschreven worden op een Zaanse VO school.
16
PO & VO
Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad
* Informatie over beleid in december tijdens de
voorlichtingsavonden op alle VO scholen
* Nieuwe Keuzegids De Overstap (voor ouders)
in november 2011 beschikbaar
* Speciale ouderbrochure over aanmelding en
inschrijving in januari 2012 beschikbaar
17
Hartelijk dank
voor uw aandacht!
Overgang van
PO naar VO
Ter informatie
Op de volgende dia staan de adviescategorieën vermeld, die in Zaanstad worden
gebruikt.
Met de adviescategorieën wordt het niveau
van de leerling aangegeven.
De adviescategorieën zijn niet gewijzigd en
staan op het nieuwe aanmeldingsformulier.
Op het aanmeldingsformulier voor schooljaar
2011-2012 wordt zorg of begeleiding apart
aangegeven.
19
Adviescategorieën
2010-2011
Advies van de basisschool
O Praktijkonderwijs
O ISK
O VMBO-B (VMBO B is basisberoepsgericht)
O VMBO-K (VMBO K is kaderberoepsgericht)
O VMBO-T (VMBO T is theoretisch)
O
O
O
O
O
Twijfel VMBO-T / HAVO
HAVO
HAVO/ Atheneum
Atheneum
Gymnasium
Specifieke begeleiding worden apart aangegeven
op het aanmeldingsformulier. Dit geldt ook voor de
aanbeveling voor het OPDC
Het verkeerslichtmodel
Groen
Verbaal
NIO
Symbolisch
Totaal
CITO
LVS
Begr. Lezen
School
Vragenlijst SAQI
Motivatie
Rekenen
Zelfconcept
Onderwijskundig werkhouding
rapport
Oranje
Rood
Advies
 Het eerste (voorlopige) advies krijgt u november 2011.
 Dit advies is gebaseerd op:
.
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, inclusief
Entreetoets groep 7
.
de ervaringen met het kind
(zelfstandigheid/zelfredzaamheid)
.
de werkhouding van het kind
.
de verwachting van de school m.b.t. mogelijkheden van
het
kind binnen het voorgezet onderwijs.
 Het advies is bedoeld als richtlijn voor oriëntatie tijdens de
voorlichtingsavonden van het voortgezet onderwijs.
Capaciteitenonderzoek
 de Schoolvragenlijst
(SAQI)
 de NIO-toets
 de toetsen voor technisch lezen, spelling,
begrijpend lezen en rekenen
-eind november 2011 tot en met januari 2012
Verwijzing
 Het definitieve advies is gebaseerd op de volgende gegevens:
.
De werkhouding van het kind.
.
De resultaten (dle’s) voor technisch lezen, begrijpend
lezen, rekenen en spelling en overige gegevens uit het
leerlingvolgsysteem.
.
De uitslag van de schoolvragenlijst (sociaal-emotionele
ontwikkeling). (SAQI)
.
De resultaten van de NIO-toets.
.
De ervaringen met het kind en de verwachtingen van de
school t.a.v. de mogelijkheden binnen het V.O.
Aanmelding
 Tijdens het tweede adviesgesprek (februari 2012) krijgt u het
aanmeldingsformulier voor het V.O.
 Aan het eind van het gesprek vullen wij het advies op dit
formulier in.
 U vult thuis de persoonlijke gegevens in. Daarnaast ook eerste
en tweede keus van V.O.-school invullen.
 Het formulier inleveren bij de groepsleerkracht zodat deze de
aanvullende informatie toe kan voegen.
 Basisschool zorgt voor het insturen van de formulieren (inclusief
bijlagen) voor de gestelde datum.
Plaatsing
 De plaatsing gebeurt aan de hand van het advies van de
basisschool.
De basisschool geeft advies, maar het VO beslist over de
inschrijving.
 Als ouders het niet eens zijn met het definitieve advies kan dit
aangeven worden op het aanmeldingsformulier.
De ouders kunnen ook een second opinion aanvragen.
Activiteiten V.O.

Keuzegids “De Overstap 2011”

Activiteiten voor ouders:
. december 2011: algemene voorlichting

Activiteiten voor leerlingen:
. januari / februari 2012: open lesmiddagen
. POVO-kennismakingsdag

Activiteiten voor ouders en leerlingen:
. januari / februari 2011: open avonden
. Bezoek aan diverse scholen met de hele klas
. Ontvangst oud leerlingen.
Activiteiten P.O.
.
.
.
.
.
.
Bezoek aan diverse scholen met de hele klas
Ontvangst oud leerlingen.
Sociaal-emotionele ondersteuning
Voorbereiding dmv brugklasspel
Klassengesprekken
Bekend maken met agenda, werk plannen en tijdsindeling
Schriftelijke toestemming voor:
 de NIO-toets af te mogen laten nemen.
 overdracht van de benodigde gegevens aan het V.O.
Oefenen voor NIO
Op nadrukkelijk verzoek van de uitgevers van
de NIO-toets is ons meegedeeld u te vragen
niet te oefenen voor de NIO-toets.
Dit om drie redenen…
31
3 redenen om niet te oefenen
• De normering is gebaseerd op leerlingen die
zonder te oefenen de NIO hebben gemaakt
• De NIO is een aanlegtest. Niet de feitelijke,
maar de mogelijke schoolprestaties worden
gemeten, op basis van nieuwe opgaven die
de leerling nog niet kent
• Tijdens de testafname worden
oefenvoorbeelden bekeken en besproken
32
Websites voor ouders
• www.niooefenen.nl
• www.povo-zaanstreek.nl
33
Zijn er nog vragen???????????

similar documents