KONFERENCIA MVP 2010

Report
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú
spoločnosť/
Projekty sú spolufinancované zo
zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
Štátny vzdelávací program
Štátny vzdelávací program
INFORMATIKA
Využitie IKT v predmete
slovenský jazyk a literatúra
pre stredné školy
1. – 2. MODUL
vzdelávania učiteľov
ĎALŠIE
VZDELÁVANIE
UČEBNÝ MATERIÁL
MODUL 3
ZAHRANIČNÉ
SKÚSENOSTI
POJEM MODERN.
ŠKOLY 21. STOR.
SLOVENSKÝ JAZYK
A LITERATÚRA
s IKT vo vyučovaní
materinského jazyka
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
učiteľov
skúsenosti,
individuálny prínos
AUTOROV
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1.1 Získavanie informácií (elektronické lexikografické príručky, Slovenský
národný korpus)
1.2 Vzájomná výmena informácií (hlasovacie zariadenie, blog,
videokonferencia, multimédiá)
1.3 Používateľ a tvorca (výzva k prechodu z tábora používateľov do tábora
tvorcov obsahu na internete)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1.2.1 Hlasovacie zariadenie alebo čo sa práve deje v žiakovej mysli
(diagnostika, získavanie spätnej väzby)
1.2.2 Blog ako konverzačné médium (kolaboratívne učenie, tvorivé písanie)
2.3 Keď sa k slovu dostane každý (aktivizačné metódy)
1.2.4 (Multi)médiá v literárnej výchove (názornosť, zážitkovosť, motivácia)
2.8 „Eskimácka“ poézia (princíp hry)
1.2.3 Z reálnej do virtuálnej triedy alebo videokonferencia v škole
(projektová metóda) atď.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
KAPITOLA 1: teória, exemplifikačné úlohy, úlohy pre účastníkov kurzu
KAPITOLA 2: ukážky vyučovacích hodín, modulov, prípadové štúdie
Online verzia
E-OBSAH: prezentácie, webquesty, audiomontáže, videonávody, blogy...
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
... vo vyučovacích stratégiách i drobných námetoch z literatúry a jazyka sú
informačné a komunikačné technológie tichoprítomné...
Jana Kesselová
Myslíme si, že zaradením elektronických príručiek do vyučovania môžeme
podporiť zmenu transmisívneho vyučovania na konštruktívny prístup.
Žiaci si svoje poznanie o jazyku budú konštruovať sami...
Jana Kesselová
Hlasovacie zariadenie prináša do triedy atmosféru očakávania aj
prekvapenia... Pravda, aj túto techniku treba používať s citom a funkčne,
aby sa nestala prázdnou a zbytočnou hračkou.
Jana Kesselová
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Bez zveličovania možno povedať, že tým, čím je pre prírodné vedy
mikroskop, je pre jazykovedu korpus... Korpus nám umožňuje preniknúť do
mikrosveta reči, ktorý je „voľným okom“ pri čítaní a písaní alebo „voľným
uchom“ pri počúvaní a hovorení pre nás skrytý a nepozorovateľný.
Jana Kesselová
Vývoj čoraz novších informačno-komunikačných technológií má nezanedbateľný vplyv aj na komunikačný aspekt vyučovania literatúry.
Marian Andričík
Webquest u žiakov rozvíja kritické myslenie, analytické schopnosti, učí
ich porovnávať a triediť informácie, spracovávať ich a prezentovať pred
publikom.
Marian Andričík
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
LITERATÚRA JE SIEŤ PODOBNÁ INTERNETU
Daniel Hevier
Je informácia iba číslo, údaj, fakt, kvantita? A čo si počneme s informáciou
„Krútia sa stromy s tromi korunami?“, ktorú sme sa nedočítali v
novinách, príručke, návode na použitie, ale v básni (Velemira Chlebnikova)?
Daniel Hevier
Súčasná generácia nezabudla ani neprestala čítať. Číta však iným
spôsobom ako generácie pred ňou... esemesky, logá, piktogramy,
počítačovú vizualitu, 3D grafiku, komiksové bubliny, klipy a videá,
street art, nápisy, reklamy, bilbordy a, samozrejme, internet...Toto
musíme mať na mysli, ak chceme budovať novú stratégiu osvojovania si
literatúry.
Daniel Hevier
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Udržiava si prehľad o možnostiach využitia IKT na hodinách SJL.
Úlohy pre účastníkov kurzu – Spomeňte si, čo ste sa v rámci 2. modulu vzdelávania
učili o RSS kanáloch. Výbornou pomôckou na zvyšovanie jazykovej kultúry našich
žiakov je RSS kanál relácie Slovenčina na slovíčko, ktorý môžete odoberať do svojho
prehliadača doslova jedným kliknutím. Nájdete ho na stránke Slovenského rozhlasu v
rubrike Relácie – Slovenčina na slovíčko. Odkaz na videonávod a námety na
vyučovanie nájdete v nasledujúcej kapitole venovanej prípadovým štúdiám.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Skúma potenciál nových technológií pre vznik nových zážitkov vo
vyučovaní.
Online aktivita A1 – Urobte syntézu poznatkov z úvodnej časti učebnice pre 3. modul
vzdelávania vo forme charakteristiky na tému Moderná škola 21. storočia. Uplatnite
kritický prístup k téme, pomenujte výhody aj riziká spojené s využitím moderných
informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní. Argumentujte.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Hlbšie si osvojil niektorú z ponúkaných technológií a efektívne ju
využíva vo vyučovaní.
Online aktivita A4 – Vytvorte vlastný blog na serveri Blogger a pozvite niekoľkých
svojich študentov, aby doň dobrovoľne prispeli. Inšpirovať sa môžete ukážkami
Náučný štýl na spoločnom blogu a Literatúra ako sieť (v učebnici pre 3. modul).
Praktickú ukážku nájdete na http://gjarsjal.blogspot.com/.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Pomocou IKT rozvíja u žiakov vyššie
kognitívne procesy, komunikačné zručnosti,
schopnosť pracovať v tíme a pod.
Úlohy pre účastníkov kurzu – 1) Preštudujte si ukážku a
povedzte, ktoré aktivity v nej obsiahnuté podporujú:
a) komunikačné zručnosti študentov; b) schopnosť
vyhľadávať, triediť, používať a prezentovať informácie;
c) sociálne kompetencie študentov, najmä schopnosť
pracovať tímovo.
2) Navrhnite štruktúru vyučovacieho modulu z oblasti
výučby slovenského jazyka, v ktorom sa dá zmysluplne
využiť videokonferenčný dialóg.
3) Urobte analýzu svojho návrhu z hľadiska komunikačných, poznávacích a sociálnych potencií pre
rozvíjanie žiaka.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Využíva IKT na pozitívnu motiváciu a aktivizáciu žiakov.
E-obsah – videoblog Daniela Heviera... o Jánovi Ondrušovi
E-obsah – audiomontáž básne Gregoryho Corsa Rozhovor dvoch výrobcov
bábik:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Koordinuje svoje kroky pri využití IKT vo vyučovaní s učiteľmi
informatiky a ďalších predmetov.
Kapitola 2 – ukážky hodín, vzdelávacie moduly, prípadové štúdie
Pre úspešné splnenie úlohy je nevyhnutné, aby naši žiaci ovládali základnú
prácu s multimédiami. Aj keď nemusia nevyhnutne použiť ako nahrávacie
zariadenie počítač, môžeme im my, príp. učiteľ informatiky a informatickej
výchovy predstaviť niektorý z jednoduchých spôsobov,
ako si potrebnú
nahrávku zhotoviť. Stačí sa opýtať kolegu, či by s jednoduchým záznamom a
strihom zvuku z internetového vysielania žiakov neoboznámil.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Stáva sa tvorcom obsahu na internete.
Online aktivita A5 – Preštudujte si časť kapitoly 1.2.4. týkajúcu sa webquestu. Na
stránke www.webquest.cz si prezrite archív webquestov, vyberte z nich tie, ktoré
pokladáte za najkvalitnejšie, a zdôvodnite prečo. Vytvorte vlastný webquest na
ľubovoľnú literárnu tému a umiestnite ho na portál ako výsledok on-line aktivity A5.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Mgr. Daniel Hevier
Bratislava
doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov
Marián Milčák, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Mgr. Juraj Sabol
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica

similar documents