PowerPointova predstavitev - SURF

Report
Finančni mehanizem EEA in
Norveški finančni
mehanizem
Švicarski prispevek
Mateja Šepec Jeršič, REC Slovenija
Žalec, 8. maj 2012
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
O programu:
• 2004 - sporazum o udeležbi v evropskem
gospodarskem prostoru (Islandija, Lihtenštajn in
Norveška)
• Finančni mehanizem - prispevek k zmanjšanju
gospodarskih in socialnih razlik v EGP
• 1.715.353 EUR v Sloveniji namenjenih Skladu za
nevladne in neprofitne organizacije (Sklad za NVO)
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
O Skladu za NVO
• Namen - zagotoviti dodatna finančna sredstva za
podporo projektov slovenskih NVO
• Prednostna področja:
•
•
•
•
varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja
ohranjanje evropske kulturne dediščine
razvoj človeških virov
zdravstvo in otroško varstvo
• »mehke« dejavnosti »ljudje za ljudi«
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
• Programsko obdobje 2004-2009
• 2 javna razpisa:
• februar 2008 - 1. razpis, 74 prijav, 19 odobrenih projektov
(6 VO)
• julij 2008 - 2. razpis, 112 prijav, 21 projektov (6 VO)
• Razpisane vrednosti: 10.000 – 50.000 €,
• 90% sofinanciranje, 50% predplačilo
• 2009, 2010 - izvajanje projektov
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Primeri projektov s področja narave, biotske
raznovrstnosti in okolja
Ohranjanje biotske raznovrstnosti:
• Čebele kot nosilec biodiverzitete,
• Glive travniških površin kot bioindikator za ohranjanje
biodiverzitete
• Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja
Ekološko kmetijstvo:
• Izvajanje akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Ozaveščanje
•
•
•
•
•
Z vidro do znanja,
Plazilci Slovenije – jih poznamo?
00CO2 – Agenti nizkoogljične družbe
Posledice podnebne spremembe
Manj plastike na pokopališča
Trajnostna energetika:
• Nacionalna energetska pot Slovenija
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Finančni mehanizem EEA in Norveški
finančni mehanizem – Sklad za NVO
Trenutno poteka programiranje za novo obdobje
2009 - 2014
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
O programu
• Namen - vzpostaviti trdnejše ekonomske in politične
povezave v Evropi
• Izvajanje programov sodelovanja Švice z novimi
članicami EU:
• odraz solidarnosti in podpore rasti ter razvoja v srednji in
vzhodni Evropi
• iskanje priložnosti za udejstvovanje švicarskih organizacij v
tem delu Evrope
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
O Skladu za NVO in PP
• 2007 - sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Švicarskim zveznim svetom
• 2010 - sporazum o Skladu za nevladne organizacije in
Skladu za male partnerske projekte
• Vrednost Sklada za NVO in PP - 2.736.000,00 CHF
(približno 2.260.756,00 €)
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Cilj Sklada za nevladne organizacije
•
spodbujanje prispevka civilne družbe k ekonomski in
socialni koheziji
Cilj Sklada za financiranje malih projektov v okviru
partnerstva
• spodbujanje in/ali krepitev partnerstva med neprofitnimi
organizacijami, občinami in regijami v Sloveniji in Švici.
Trajanje 2010 - 2014
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Vsebinska področja
• varstvo okolja in narave
• socialno varstvene storitve
• mali partnerski projekti
2 javna razpisa:
• junij 2010 - 1. razpis, 139 prijav, 14 odobrenih projektov (4
VO)
• julij 2011 – 2. razpis, 268 prijav, 28 odobrenih projektov (8
VO)
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Sklad za NVO
• Razpisane vrednosti: 20.000 – 100.000 CHF,
• 90% sofinanciranje, 20% predplačila
Sklad za partnerske projekte
• Razpisane vrednosti: 10.000 – 50.000 CHF,
• 85% sofinanciranje
Projekti trenutno v izvajanju
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Primeri projektov s področja narave, biotske
raznovrstnosti in okolja
Odpadki in divja odlagališča
• Vključi.se
• Reuse – ponovna uporaba kosovnih odpadkov
Ekološko kmetijstvo
• Šolski ekovrt
• Od semena do krožnika
• Ekološka pridelava in hranjenje semena nekaterih
pomembnejših kmetijskih rastlin
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Ohranjanje biotske raznovrstnosti
• Promet in živali
• Korak k trajni ohranitvi biodiverzitete – primer favne
pajkov Švice in Slovenije
• Novi ornitološki atlas Slovenije
Trajnostna mobilnost
• Mobilizacija za javni potniški promet
• Krepitev mehke mobilnosti na primeru Krajinskeg aparla
Logarska dolina
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Ozaveščanje
• Trajnostni športni dogodki
• Izobraževalna kmetija v ZOO
Varovanje voda
• Pomen kraških vodonosnikov za gospodarske potrebe
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in PP
Več informacij o projektih:
http://svicarski-prispevek.si/sl/sofinanciranje/
HVALA ZA POZORNOST!
[email protected]

similar documents