PowerPoint - OBS De SamenSprong

Report
Schoolkeuze
Voortgezet Onderwijs
Met behulp van de Plaatsingswijzer
Doel van de avond
• Informeren
– Oude situatie advisering VO
– Nieuwe situatie advisering VO
• Tijdpad
Oude situatie (1)
• Eerste schoolkeuze-advies aan ouders vanuit
school eind groep 7.
• Tweede schoolkeuze-advies aan ouders
januari groep 8.
• Definitief advies en keuzegesprekken VO half
maart.
• Aanmelden vóór 1 april.
Oude situatie (2)
• CITO-LVS gegevens vanaf groep 6,
zwaartepunt begrijpend lezen en rekenen
• Kindkenmerken.
• Definitief advies: CITO-eindtoets die altijd in
februari werd afgenomen en met de
plaatsingswijzer Voortgezet Onderwijs
Steenwijk.
Oude situatie (3)
• Er kon een “dubbel” advies worden afgegeven
(voorkeur plaatsing brugklas, bijvoorbeeld MAVOHAVO als de leerling op MAVO-niveau scoort,
maar de verwachting is dat deze leerling een
goede kans maakt om een niveau hoger uit te
stromen).
• Warme overdracht BO-VO in mei, waarbij alle
kenmerken van de leerlingen aan bod kwamen,
ook de niet-meetbare (bijv. karakter, creativiteit,
doorzettingsvermogen).
Oude situatie (4)
• Voortgezet onderwijs nam het advies meestal
over en plaatste de leerling in de gewenste
brugklas.
• “Wendag” voor de kinderen in mei, samen
met alle klasgenoten die ook naar een VOschool in Steenwijk gingen.
• “Wenmiddag” waarin de leerlingen op de
laatste woensdagmiddag van het schooljaar
kennis maakten met hun nieuwe klasgenoten.
Nieuwe situatie
• Verplichte Centrale Eind Toets PO
• Invoering (Friese) Plaatsingswijzer
Vanaf schooljaar 2014-2015
• Verplichte Centrale Eind Toets PO eind april,
met ingang van 2016.
• Aanmelden VO half maart, eerder dus dan
voorgaande jaren.
• Advies van de basisschool is leidend
• Uitslag verplichte Centrale Eind Toets PO
basisonderwijs dient als ‘second opinion’.
De Plaatsingswijzer
• Invoering Plaatsingswijzer door alle basisscholen in de
regio Steenwijkerland.
• In de Plaatsingswijzer worden de CITO-gegevens vanaf
midden groep 6 ingevoerd.
• Rekenen en begrijpend lezen tellen het zwaarst mee!
• We voeren elk halfjaar de vaardigheidsscores in.
Hiermee kunnen wij de groei van een leerling goed
volgen.
• Voordeel: er ontstaat eerder en meer inzicht in de
onderbouwing van het schooladvies door de
basisschool.
• Vanaf 2015 vinden in november de voorlopige
adviesgesprekken plaats, die zijn nu de 2e week van januari.
• Definitief advies en schoolkeuzegesprek in februari, dat
geldt ook voor uw kind in 2015.
• Advies bestaat uit interpretatie resultaten Plaatsingswijzer
in combinatie met kindfactoren en observaties van de
leerkrachten van groep 6, 7 en 8.
• Dit is een “enkel” plaatsingsadvies, gebaseerd op de
interpretatie van cijfers van de Plaatsingswijzer,
gecombineerd met unieke kindkenmerken.
• Die kindkenmerken worden tot uitdrukking gebracht in één
van de volgende 4 profielen:
Profielen
•
•
•
•
Basisprofiel
Plusprofiel
Bespreekprofiel
Disharmonisch profiel
Profielen
1. Basisprofiel
Wanneer we straks naar de Plaatsingswijzer
kijken, zijn hier vooral groene /zwarte cijfers
terug te vinden. De leerling scoort op dit niveau
volgens verwachting. Niet te hoog (zwarte cijfers
zijn de ondergrens voor het basisprofiel), maar
ook zeker niet te laag (groen = gemiddeld). Het
beeld komt overeen met de verwachtingen van
de school.
2. Plusprofiel
In de Plaatsingswijzer zien we hier veel oranje. Het
houdt in dat dit kind te hoog scoort voor dit niveau
(bijv. MAVO), maar eigenlijk nog te laag voor een
niveau hoger.
Wanneer we ook verwachten dat deze leerling
mogelijk ook de HAVO aankan (op basis van zijn/haar
unieke kindkenmerken) geven we op het
basisschooladvies MAVO dan ook een Plusprofiel aan
het kind mee. Dit moeten we naar het VO goed
kunnen onderbouwen.
3. Bespreekprofiel
Dit is het profiel van een leerling waarvan wij denken
dat deze een bepaald niveau aan moet kunnen. Maar
waarbij we dat in de Plaatsingswijzer niet terugzien.
Bijvoorbeeld een kind dat in groep 7 “teruggezakt is”
(blauwe getallen in de PW), doordat er sprake was
van ziekte, of bijvoorbeeld verhuizing of
echtscheiding van ouders. We kunnen deze
terugval/stilstand in de groei van deze specifieke
leerling dan verklaren.
4. Dysharmonisch profiel
Leerlingen die uitvallen door aanwijsbare,
kindgebonden oorzaken (PDD-NOS / dyslexie).
Dit is aan te tonen met een uitgewerkte
diagnostische hulpvraag.
Positieve aspecten Plaatsingwijzer
• Het LVS wordt beter en vooral inzichtelijker gebruikt
voor het VO-advies dan tot nu toe het geval was.
• Ouders worden in een vroeger stadium geinformeerd
over het vervolgperspectief hun kind.
• Er wordt gekeken naar de “film” (6-8), in plaats van de
“foto”.
• Uit onderzoek blijkt dat er met de Plaatsingswijzer
minder afstroom en opstroom is. Leerlingen zitten
vaker direct op de juiste plek.
Voorbeeld Plaatsingswijzer
Vervolg
• Aanmelden van uw kind vóór 15 maart 2015
op de school van keuze.
• April: Afname Centrale Eind Toets op 21,22,23
april.
• “Wendag” voor alle kinderen in mei, samen met
alle klasgenoten die ook naar een VO-school in
Steenwijk gaan.
• Warme overdracht BO-VO in mei, waarbij alle
kenmerken van de leerlingen aan bod kwamen,
ook de niet-meetbare (bijv. karakter, creativiteit,
doorzettingsvermogen).
• “Wenmiddag” waarin de leerlingen op de laatste
woensdagmiddag van het schooljaar kennis
maken met hun nieuwe klasgenoten.
• Half/eind mei: score van de Centrale Eind Toets
wordt bekend. Dit kan 3 dingen opleveren:
• 1. Uw kind scoort zoals verwacht.
• 2. Uitslag is lager dan het schooladvies. Dit heeft
voor uw kind geen gevolgen.
• 3. Uitslag is hoger dan het schooladvies. School B
moet het advies dan verplicht heroverwegen en
onderbouwen. Dit kan voor het advies van uw
kind gevolgen hebben, maar hoeft niet.
Op een rijtje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eind juni 2014: Adviesgesprek groep 7
10 december: Info-bijeenkomst
13-15 januari 2015:Voorlopig adviesgesprek
21 jan-5 febr: Open dagen VO-scholen
9-12 feb: Definitief gesprek schoolkeuze.
Vóór 15 maart: Aanmelding door school en ouders.
21-23 april: Centrale Eind Toets PO.
27 mei: Wenochtend VO.
Week 21/22 uitslagen CET.
1 juli: laatste schooldag en wenmiddag met nieuwe
klasgenoten.
Vragen?

similar documents