2. Presentatie (dia`s die Pieter toont op de locaties)

Report
Onderhandelaarsakkoord
CAO VO 2014 - 2015
Talent in ontwikkeling
Context
Complexe onderhandelingen vanwege:
-Nationaal onderwijsakkoord
-Sector akkoord VO
-Sociaal akkoord (najaarsakkoord okt. 2013)
-Langdurige periode van de nullijn
Talent in ontwikkeling
Loonparagraaf
• 1,2% loonsverhoging per 1-8-2014
• x% - 1,2% loonsverhoging per 1-1-2015
x% = de door het Kabinet geboden
loonruimte in 2015
• Indien in 2015 de pensioenpremie omlaag
gaat, wordt overleg gevoerd over de vrijval
van middelen
Talent in ontwikkeling
Werkgelegenheid
aannemen en behoud jong personeel
•
•
•
•
1200 jonge docenten
Aannemen of behoud
Financiering komt uit NOA
Startende docenten 20% lesreductie in eerste jaar en
10% in tweede jaar
• Beschikbaar budget € 69,85 x aantal ll
• Verantwoording aan P(G)MR in formatieplan
Talent in ontwikkeling
Werkgelegenheid
tegengaan sprokkelbanen
Talent in ontwikkeling
Werkgelegenheid
werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
•
•
•
•
•
•
Verplichting vanuit Sociaal Akkoord
‘Vrijwillige’ fase: verantwoordelijkheid bij sector
315 fte uiterlijk 31 december 2015
Zo niet dan Quotumwet
Detacheringsconstructie nog ter discussie
Artikel 10.2 cao m.b.t. wajongers wordt uitgebouwd
Talent in ontwikkeling
Werkgelegenheid
werkdrukonderzoek
• Een desk onderzoek
• een overzicht van oplossingen
• aanbevelingen
Talent in ontwikkeling
Invoering nieuwe wet op de Onderwijstijd
• Transitieplan (uiterlijk voorjaar 2015)
Talent in ontwikkeling
Spreiding lesweken
• 37,8 beschikbare onderwijsweken (189
dagen)
• School bepaalt hoeveelheid lesweken
Alleen indien sprake is van 37,8 lesweken
én het taakbeleid van de school uitgaat
van 750 klokuren, kan sprake zijn van 23,8
lessen per week (van 50 minuten)
Talent in ontwikkeling
Zeggenschap en professioneel statuut
Talent in ontwikkeling
Levensfasebewust personeelsbeleid
structurele regeling
Jaarlijks 50 uur voor iedere werknemer
Bestedingsdoelen:
• Werkdruk verminderende maatregelen
• Verlof (max. 200 uur sparen; 4 jaar sparen)
• Bijdrage kinderopvang
• Aanvulling pensioen
• OOP t/m schaal 8 ook uitbetaling mogelijk
Talent in ontwikkeling
Levensfasebewust personeelsbeleid
vanaf 57 jaar
Vanaf 57 jaar aanvullend budget:
• Van 120 uur tegen eigen bijdrage van 50%,
mogelijkheid samenvoegen tot 170 uur
• Van nog eens 170 uur tegen eigen bijdrage van
100%, mogelijkheid samenvoegen tot 340 uur
• Of sparen gedurende 5 jaar voor: Sabbatical,
extra zorgverlof, studieverlof of recuperatieverlof
Talent in ontwikkeling
Levensfasebewust personeelsbeleid
vanaf 57 jaar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
170 uur extra tegen eigen bijdrage van 100%
Pensioenbijdrage als of geen verlof is
(50+120+170) = 340 uur verlaging lestaak met 6 lesuren
Jaarlijks 170 uur sparen mogelijk.
Maximaal 340 uur opnemen.
Niet opgenomen verlof gaat verloren.
120 uur tegen eigen bijdrage van 50% (40%).
Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken alsof geen verlof.
(50+120) =170 uur => verlaging lestaak met drie lessen.
Aantal in te roosteren dagen maximaal 4 en dan maximaal 10
dagdelen in te zetten bestemd voor niet-lesgevende taken.
50 uur
Talent in ontwikkeling
Levensfasebewust personeelsbeleid
overgangsregeling
• Overgangsrecht van maximaal 5 jaar voor 52+
• Kleine BAPO eigen bijdrage totaal 35%, loopt
over in reguliere regeling 57+
• Grote BAPO eigen bijdrage totaal 42,6%
• OOP eigen bijdrage 10%-punt minder
• Aanvullend verlof voor werknemers van 56 jaar
en ouder na de periode van vijf jaar (tot 67)
Talent in ontwikkeling
Schema overgangsrecht
• Geel gearceerd: overgangsrecht maximaal 5 jaar
(afhankelijk van leeftijd werknemer).
• Blauw gearceerd: aanvullend budget maximaal 6
jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer).
• Structurele regeling vanaf 57 jaar: 120 uur
• In alle gevallen is de eigen bijdrage: schaal 1 t/m 8:
40% vanaf schaal 9: 50%
• Alle uren gelden naar rato van de
betrekkingsomvang
• ur
Talent in ontwikkeling
Talent in ontwikkeling
Talent in ontwikkeling
Talent in ontwikkeling
Professionalisering
• Minimaal 10% van de personele lumpsum
per jaar
Basisrecht
• Docent: 85 uur en 600 euro via dlg te
besteden naar rato wtf.
• OOP: 40 uur en 500 euro
Talent in ontwikkeling
Loopbaanonderzoek OOP
• Gericht op werknemers in schaal 4 t/m 8
• Beoogde resultaten:
- goede voorbeelden van loopbanen voor OOPfuncties
- behoefte van scholen aan ondersteuning van het
onderwijs nu en in de toekomst
- mogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies
op te nemen in fuwa-VO
Talent in ontwikkeling
Entreerecht
• Uitleg structurele formatie: formatie niet zijnde
projectformatie of kortdurende vervanging minder
dan een jaar.
• Recht loopt af op 31 juli 2015
• Uitzondering: docenten die voor 1 augustus 2014
zijn gestart met een masteropleiding  31 juli 2017
• Binnen twee jaar te voldoen aan de functievereisten
LD.
Talent in ontwikkeling
Vakantieregeling
In de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van
de zomervakantie met een week voor de docent
wordt gecompenseerd in vijf dagen verlof met
behoud van bezoldiging.
• ur
Talent in ontwikkeling
Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAO
Keuzes op basis van cao voor 1 augustus 2015
- inzet persoonlijk budget van 50 klokuren
- persoonlijk wijzigen of beëindigen van de bapo
- keuzes binnen leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid
- entreerecht
- …..
r
Talent in ontwikkeling
Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAO
Beleidsvoornemens op basis van cao cursusjaar 2014-2015
-
-
(wenselijkheid) van differentiatiemogelijkheden persoonlijk budget
van 50 klokuren
Inzet middelen voor aannemen en behoud jonge docenten
Beleidsplan aannemen werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt
Transitieplan invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd
Professionalisering
…….
r
Talent in ontwikkeling
Vragen?
Talent in ontwikkeling

similar documents