1.7 Opleiding rekendocent

Report
Opleiden van rekendocenten
Etalageconferentie
‘Over rekenen gesproken’
25 september 2014
Mariëlle Verhoef
Senior-beleidsmedewerker Graafschap College,
[email protected]
Opbouw van deze
presentatie
Het proces van ontwikkeling en uitvoering van een opleiding
voor rekendocenten op het Graafschap College
•
•
•
•
Aanleiding en voorgeschiedenis
Ontwikkeling
Uitvoering
Conclusies en toekomst
Voorgeschiedenis
Sinds 2010 in het kader van het Implementatieplan Taal en
rekenen aandacht besteed aan professionalisering van
rekendocenten via Graafschap Academie:
• Gestart met cursussen gericht op het leren kennen van het
Referentiekader Meijerink en bewustwording van de gevolgen
van de nieuwe eisen en de invoering van centrale examinering
• Daarna cursussen gericht op het opzetten van het onderwijs,
keuzes maken in het programma, drieslag rekenen etc
• Daarna cursussen gericht op rekendidactiek en –strategieën
• Ondertussen start gemaakt met het opstellen van een profiel
voor de rekendocent
Aanleiding nieuwe opleiding
Docenten geven aan na het volgen van voorgaande cursussen
• Behoefte aan meer diepgang
• Behoefte aan ‘status’ – serieus nemen van het vak
• Behoefte aan civiel effect
Ontwikkeling nieuwe
opleiding
Onderzoek wijst uit: er bestaat landelijk nog geen erkende
opleiding rekendocent met civiel effect.
Uitdaging: kunnen wij dat zelf ontwikkelen?
Eisen aan de opleiding
Doelgroep = docenten mbo en vmbo die willen omscholen tot rekendocent (beginniveau
aanwezig)
Doel = opleiding tot allround rekendocent met een diploma of certificaat met waarde
Eindtermen =
• De rekendocent is in staat een groep studenten voor te bereiden op het centraal
examen rekenen 2F en 3F (of rekentoets vo).
• De rekendocent is in staat rekenproblemen te signaleren en gericht te observeren
tijdens rekenactiviteiten en kan daar op inspelen.
• De rekendocent is in staat leerresultaten te analyseren op (mogelijke) rekenproblemen.
• De rekendocent is op de hoogte van de globale inhoud van het voortraject van groepen
studenten (basisonderwijs/vo).
• De rekendocent is in staat de beroepscontext van de leerlingen te gebruiken in zijn
onderwijs en/of aan te sluiten op het onderwijsprogramma in de beroepsvakken.
Partners
Graafschap College = opdrachtgever
NCOI, Iselinge Hogeschool en IJsselgroep Educatieve
dienstverlening = samenwerkende opdrachtnemers
Taakverdeling
Graafschap College
- Financiering en aansturing
- Beschikbaar stellen lesruimte en catering
NCOI
- Levering geaccrediteerde basis opleidingsprogramma
- Examinering
IJsselgroep/Iselinge
- Uitvoering opleidingsprogramma en individuele begeleiding
Opzet opleiding
• Twee modules van zes bijeenkomsten van drie uur, verspreid
over een schooljaar
• Studiebelasting vijf tot zeven uur per bijeenkomst (exclusief
lestijd)
• Examinering door twee moduleopdrachten en een integrale
eindopdracht
• Post-hbo, als minor onderdeel van de geaccrediteerde
bachelor-opleiding pedagogiek
• Acht ECTS per module en acht voor de eindopdracht: totaal
24, complete minor in te brengen in andere NVAO
geaccrediteerde bachelor-opleiding
• Afsluiting met getuigschrift ‘post-hbo rekendocent NCOI’
Inhoud opleiding
• Programma gebaseerd op post-bachelor reken- en wiskunde
specialist van NCOI
• Module ‘reken- en wiskundespecialist’ en module ‘Omgaan
met ernstige rekenproblemen/dyscalculie’
• Maatwerk: programma aangevuld en aangepast richting
‘rekendocent’ en minder ‘rekenspecialist’, zonder
accreditering aan te tasten
Onderwerpen module ‘rekenen wiskundespecialist’
• Verhaal van de leerling/student (ook in groepsverband)
• Rekenen op de basisschool (strategieën, didactiek,
materialen etc.)
• Rekenen/wiskunde in het voortgezet onderwijs (o.a.
didactiek en leerlijnen)
• Rekenhulp groep 3 t/m 6: het hart van het rekenonderwijs
• Rekenproblemen en –beleid
• Hulp bij voortgezet realistisch reken-wiskundeonderwijs
• Inhoud referentieniveaus en ontwikkelingsgericht beoordelen
• Leerproblemen en –beleid (o.a. drieslagmodel)
• Rekenen/wiskunde in andere vakken (o.a. drieslag rekenen)
Onderwerpen module
‘omgaan met ERWD’
• Eigen gecijferdheid, rekenkennis en vaardigheden
• Ernstige rekenproblemen/dyscalculie herkennen en
vaststellen
• De betekenis en oorzaken van dyscalculie voor de student
• Ernstige rekenproblemen/dyscalculie en andere
ontwikkelingsstoornissen
• Eigen ervaringen met het protocol, testen, observeren en
voorzieningen
• Instrumenten en (leer)methoden
• Ontwerpen van onderwijsprogramma’s
• Omgaan met zwakke en goede studenten (differentiatie)
Uitvoering
• In november 2013 gestart met volle groep docenten GC,
beoogde einddatum juni 2014
• In maart 2014 gestart met tweede volle groep docenten GC
en VMBO, beoogde einddatum december 2014
Uitvoering
Er gaat helaas wat mis…
• Organisatorische missers (o.a. boeken te laat geleverd)
• Beoordelingen laten veel te lang op zich wachten
• Beoordelingen inhoudelijk van zeer slechte kwaliteit
• Programma nog te veel gericht op individueel begeleiden van
leerlingen
• Nadruk in examenopdrachten te veel op ‘onderzoek doen’
• Studiebelasting voor velen hoger dan ingeschat
Gevolg
• Deelnemers boos en gefrustreerd
• Deelnemers halen einddatum niet
• Deelnemers haken af
Reparatie
• Deelnemers krijgen extra tijd om af te ronden
• Deelnemers krijgen een nieuwe beoordeling, gebaseerd op
heldere criteria
• Deelnemers van de tweede groep krijgen een bijgesteld
programma
De les hier uit…
• De wens tot erkenning en een ‘echte’ opleiding met civiel
effect op hoog niveau combineert moeilijk met de wens tot
een praktische opleiding.
• Onderzoek doen is een vaardigheid die niet vanzelfsprekend
is.
• De combinatie met lessen en een dergelijke opleiding is
zwaar: facilitering in uren is noodzaak.
• Sturen vanuit management is van belang: bewust inzetten
voor docenten die rekenen geven en blijven geven.
• Tijdspad voor het maken van opdrachten moet vooraf
duidelijker gecommuniceerd worden en wellicht ruimer.
• Examenkwaliteit moet op orde zijn.

similar documents