Deze presentatie - Federatie Opvang

Report
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Presentatie
Nieuwe wet
Maatschappelijke Ondersteuning
Rina Beers, Federatie Opvang
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
- Uitgangspunten herziening langdurige zorg
*Uitgaan van wat mensen wel kunnen; eerst kijken
naar eigen mogelijkheden; ondersteuning of zorg
voor wie het niet zelf kan; meest kwetsbaren in
kern-Awbz
- Hoofdlijnen nieuwe Wmo
*Grotere eigen verantwoordelijkheid voor burgers
(zelfredzaamheid); burgers helpen elkaar
(samenredzaamheid); als dat er niet is, dan beroep
op Wmo/gemeente; grotere verantwoordelijkheid
burgers en omgeving in wetstekst vertalen
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Reikwijdte nieuwe Wmo
Maatschappelijke ondersteuning:
1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het
vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk
geweld.
2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van
personen met een beperking of met chronische, psychische of
psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen
leefomgeving.
3. Bieden van beschermd wonen en opvang.
N.B. Onderscheid in algemene en maatwerk voorzieningen
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Eerste veld:
Alle vormen van welzijnswerk, preventie,
vrijwilligerswerk, mantelzorg, leefbaarheid,
veiligheid, bestrijden huiselijk geweld
> Ambulante hulp en diensten, algemene
voorzieningen, SHG e.d. (toegang zonder indicatie)
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Tweede veld:
Ondersteunen zelfredzaamheid en participatie:
>huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging (staat
ter discussie), begeleiding, dagbesteding, als
maatwerkvoorzieningen
>openbare geestelijke gezondheidszorg en
verslavingsbeleid, inloop ggz (aard voorziening
onbekend)
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Derde veld: Beschermd wonen en opvang:
- Beschermd wonen (wonen in een accommodatie van een instelling
met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren,
stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van
verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor
de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
maatwerkvoorziening; landelijk
toegankelijk)
- Opvang: maatschappelijke en vrouwenopvang,
maatwerkvoorziening; landelijk toegankelijk
samenleving)
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Taken gemeenten:
1. Beleidsplan , met aandacht voor:
-Uitwerking opdracht.
-Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers.
-Algemene voorzieningen.
-Maatwerkvoorzieningen.
-Integrale dienstverlening mo, zorg, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen,
wonen.
-Samenwerking met zorgverzekeraars en aanbieders.
2. Verordening o.a
-Maatwerkvoorziening, proces van toekenning.
-Vaststelling hoogte budget.
-Eigen bijdragen
-Eisen aan kwaliteit en professionaliteit.
-Eisen aan afhandeling klachten en medezeggenschap.
-Wijze van betrokkenheid burgers bij uitvoering
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Aandachtspunten MO, RIBW en VO:
-Toegang: maatwerkvoorziening
-Kwaliteit en toezicht
-Aansluiting bij Jeugdwet, Zvw
-Samenwerking gemeenten en verzekeraars
-Eigen bijdragen
-Overgangsregeling (5 jr , 1 jr)
-Centrumgemeente constructie
-Positie SHG/AMK
-Gegevensverstrekking en handhaving
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl
Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013
Status wetsvoorstel:
-consultatie ronde 19 en 20 juni
-begin sept naar Raad van State voor advies
- Ca eind okt? naar Tweede Kamer
- 1e helft 2014 naar Eerste Kamer
-behandeling wetgeving afgerond op 1-7-2014
-invoering op 1-1-2015
Voorbereiding gemeenten is onderweg:
http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/files/Present
atie%20wethoudersbijeenkomst%203%20juni%202013.p
df
“Ieder mens telt!”
www.opvang.nl

similar documents