Sokoliarstvo vo vzdelávacom procese na Slovensku

Report
Autor: Mgr. Pavel Michal



Základná škola
Stredná škola
Univerzita
Zvýšiť povedomie mladých ľudí o tento
odbor
 Zabezpečiť odbornosť a tým vychovať
kvalifikovaných pracovníkov
 Zaradiť sokoliarstvo ako nehmotné
dedičstvo na listinu UNESCO
 Skvalitniť vyučovací proces
 Pomôcť ohrozeným druhom živočíchov




Vyučovanie sokoliarstva, poľovníctva, lesníctva
Prvá a jediná základná škola na svete
Vyučovanie predmetu Sokoliarstvo, poľovníctvo,
lesníctvo – voliteľný predmet
Dva ročníky – vyučovanie v siedmom a ôsmom
ročníku
 Krúžková činnosť
 Zvyšovanie počtu žiakov na škole



Stredná odborná škola lesnícka v Banskej
Štiavnici
Stredná odborná škola lesnícka v Prešove


Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárneho lekárstva v
Košiciach





Vyučovanie v treťom ročníku
Jeden semester
Dve prednášky
Jedno praktické cvičenie
Ústna skúška

Vyučovanie zabezpečuje Klinika vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat
Na základe sokoliarskeho vzdelávania sa zaradil
do schvaľovacieho procesu návrh o zaradenie
Sokoliarstva do UNESCO
 Výchova odborníkov
 Skvalitnenie vyučovacieho procesu
 Výchova mladých odborníkov medzi rovesníkmi
 Vedecká činnosť žiakov





Málo škôl s vyučovaním sokoliarstva
Závislosť mladých ľudí (aj žiakov ZŠ) od
sociálnych sietí a tým nezáujem o
mimoškolskú činnosť
Náročná legislatíva
Tlak populistických, neodborných
ochranárskych organizácií
Mgr. Pavel Michal
www.zakladnaskola.com

similar documents