Pontifikálne bohoslu*by vo farnosti

Report
Pojem „pontifikálny“
Pri takýchto bohoslužbách sa používajú viaceré
liturgické predmety ako na takých bohoslužbách,
ktoré slúžia kňazi. Je to najmä
mitra, solideo a berla.
Všetky tieto posvätné liturgické predmety už boli
charakterizované v katechéze s názvom
Liturgické odevy.
Mitra, berla, solideo
Berlu si biskup nesie sám počas úvodného sprievodu,
môže ju držať počas kázne, ak ju prednáša od
ambóny, pri záverečnom požehnaní a potom s ňou
odchádza z kostola. Ak ju používa aj počas sv. omše,
poučí o tom miništranta pred úvodným vstupom.
Berla sa počas bohoslužieb biskupovi podáva
a preberá od neho vždy z jeho ľavej strany.
Vstup do kostola
Evanjelium
UMÝVANIE RÚK
Príprava obetných
darov
č
Závere né
požehnanie
Biskup: Pán s vami.
Ľud: I s duchom tvojím.
Biskup: Nech je zvelebené
meno Pánovo.
Ľud: Od tohto času až naveky.
Biskup: Naša pomoc v mene
Pánovom.
Ľud: Ktorý stvoril nebo i zem.
Biskup: Nech vás žehná všemohúci
Boh...
Ľud: Amen.
Iné úlohy
miništrantov
UŽIVOTNENIE:

similar documents