Mehmet Ordukaya

Report
ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ
(UMYS) AÇISINDAN ECVETİN ÖNEMİ
Mehmet ORDUKAYA
Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı
MAS ECVET Kapanış Toplantısı
24/02/2014
SUNUM PLANI
•
•
•
•
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS)
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Önemi
UMYS ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer
Sistemi (ECVET)
• ECVET’in Faydaları, Özellikleri ve Unsurları
• UMYS Kapsamında ECVET Unsurlarını Destekleyen
Çalışmalar
• UMYS Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
• 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı MYK Kanunu
• Kamu tüzel kişiliği, idari ve mali özerklik
• Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları
temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetim
• Temel amaç;
“Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini
kurmak ve işletmektir.”
Ulusal Meslek
Standartlarının
Hazırlanması
Ulusal Yeterliliklerin
Hazırlanması
Ulusal Yeterlilik
Çerçevesi (TYÇ)
Ulusal
Mesleki
Yeterlilik
Sistemi
(UMYS)
Eğitim Akreditasyon
Ölçme, Değerlendirme
ve Belgelendirme
Eğitim ve
öğretimde kalite
güvencesi
Ulusal/Uluslar
arası platformda
tanınırlık
Önceki
öğrenmelerin
tanınması
Eğitim-istihdam
arasındaki ilişkinin
güçlenmesi
ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK
SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?
Hayat boyu
öğrenmenin
desteklenmesi
Ayrımcılığa yol
açamayan,
ilgililerin erişimine
açık bir sistem
İlgili tüm tarafların
temsili
Güven veren
ölçme,
değerlendirme ve
belgelendirme
sistemi
Yatay ve dikey
geçişler
UMYS VE ECVET
UMYS’nin ana hedefi; Avrupa Birliği ile uyumlu,
kalite güvencesi sağlanmış bir sistem kurmak ve
işletmektedir. Bu noktada dikkate alınması gereken
üç önemli Avrupa Birliği aracı bulunmaktadır;
– Mesleki eğitim ve öğretimde Hayat Boyu Öğrenme için
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi,
– Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi
Referans Çerçevesi
– Avrupa kredi transfer sistemlerinden biri olan Mesleki
Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET)
UMYS VE ECVET
• ECVET, Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında
tavsiye kararı olarak kabul edilmiştir.
• ECVET’in amacı nedir?
Bireylerin bir yeterliliği elde edebilmesi için; sahip
oldukları öğrenme çıktılarının transferini, tanınmasını
ve biriktirilmesini sağlamak üzere bir sistemin
oluşturulmasıdır.
ECVET’İN FAYDALARI
• Ülkelerin ulusal düzeyde oluşturulacakları kredi
transfer sisteminin faydaları nelerdir?
•Bireylerin sahip oldukları öğrenme çıktılarının
anlaşılması,
•Hayat boyu öğrenme kapsamında üye ülkeler arasında
bireylerin hareketliliğinin kolaylaşması,
•Ulusal düzeyde farklı sektörler arasında yeterliliklerin
hareketliliğinin kolaylaşması,
•Eğitim ve öğretimde Avrupa’da işbirliğinin gelişmesine
katkı sağlaması.
ECVET’İN ÖZELLİKLERİ
ECVET’in iki
görülmektedir.
Bunlar;
temel
özelliği
olduğu
– Yeterlilik birimlerini temel alan bir kredi transfer
sistemi
– Öğrenme çıktılarını temel alan bir kredi transfer
sistemi
ECVET’İN ÖZELLİKLERİ
Yeterliliklerin birim ve öğrenme çıktısı temelli
geliştirilmesi;
Bireylerin farklı yeterlilik sistemleri (örgün, yaygın
ve informal) izleyerek elde ettiği bilgi, beceri ve
yetkinlikleri söz konusu sistemler arasında transfer
etmesine imkan sağlamaktadır.
ECVET’İN UNSURLARI
• Birim ve öğrenme çıktısı bazlı yeterlilikler
• Birimlerin kredi puanlarına sahip olması
• Öğrenme çıktılarının kalite güvencesi sağlanmış bir
sistem ışığında ölçülmesi-değerlendirilmesi (iç
doğrulama ve dış doğrulama)
• Öğrenme çıktılarının belgelendirilmesi
• Karşılıklı güven çerçevesinde işbirliklerinin yapılması
• Bireysel kazanımların transferi
Söz konusu meslek
profilini ölçecek ve
değerlendirecek
Ulusal yeterliliklerin
birim ve öğrenme
çıktısı bazlı
geliştirilmesi (2)
Ulusal Meslek
Standartlarının
tanımlanarak
meslek profilinin
belirlenmesi (1)
UMYS
Kapsamında
ECVET
Unsurlarını
Destekleyen
Çalışmalar
Yeterliliklerin ve
Yeterlilik
Birimlerinin
belgelendirilmesi
(Mesleki Yeterlilik
Belgesi ve Birim
Başarı Belgeleri) (4)
Kalite Güvencesi
Sağlanmış ÖlçmeDeğerlendirme
Sistemi (ISO 17024
ve MYK
Denetimleri) (3)
ECVET’İN UNSURLARINI DESTEKLEYEN
ÇALIŞMALAR
• Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal
Yeterlilik Çerçevesi geliştirme çalışmaları
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Belgesi ile
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Yönetmelik taslağının
hazırlanması (70 üzerinde kurum/kuruluşa
görüşe sunuldu)
Gelen görüşlerin değerlendirilmesi aşaması
ECVET’İN UNSURLARINI
DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR
EUROPASS;
• 2 çeşit belge içeren bir elektronik dosya;
– Belge sahibinin kendisi hakkındaki beyanları,
– Diğer kurumlar tarafından oluşturulmuş, belge sahibine ait
kişisel dokümanlar,
• Yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir
çerçeve,
• Hayat boyu öğrenme için hareketliliği kolaylaştıracak bir
araçtır.
ECVET’İN UNSURLARINI
DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR
Europass Belgeleri
Europass
CV
Özgeçmiş
Beceri Pasaportu
Dil
Pasaportu
Sertifika
Eki
Diploma
Eki
Hareketlilik
+
UMS
Sayısı:500
Europass
Sertifika Eki:
77
UY Sayısı:242
UMYS
KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER
Yetkilendirilmiş
Belgelendirme
Kuruluşu Sayısı:
15
Mesleki
Yeterlilik
Belgesi Sayısı:
16143
Belgelendirme
Yapılan UY
Sayısı: 77
Saygılarımla...

similar documents