Nyckeltal Vatten och avlopp (VA)

Report
Nyckeltal
Vatten och avlopp (VA)
En jämförelse i ekonomiska, miljötekniska, kvalitets- och
störningsnyckeltal
1
Hur mycket kostar det att pumpa avlopps-vatten i
en kommun?
• Kostnaden påverkas av kommunens geografi och
topografi. Långa överföringsledningar och hur högt och
mycket man måste pumpa avloppsvattnet har stor
betydelse.
• Driftkostnaderna är även till stor del beroende av;
- Energieffektivitet på pumpstationer
- Status och skick på ledningsnätet
2
Nm105 Elförbrukning avloppsnät, kWh/m3
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
6E-16
Botkyrka
Haninge
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
-0.1
Nm105 Elförbrukning avloppsnät, kWh/m3
Nyckeltal för år 2012
3
Hur mycket av det levererade vattnet säljs ?
Sålt vatten/levererat vatten
• Nyckeltalet påverkas av en rad faktorer såsom;
- Utläckage på vattenledningsnätet
- Odebiterat vatten
- Funktion på vattendebitering
4
Nt103 Sålt vatten/levererat vatten, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Botkyrka
Haninge
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
Nt103 Sålt vatten/levererat vatten, %
Nyckeltal för år 2012
5
Hur mycket läcker ut från vattenledningsnätet ?
• Akuta läckor på huvudvattenledningsnätet beror på en
eller flera faktorer såsom;
- Ålder på ledningsnätet
- Material i ledningsnätet
- Geotekniska förutsättningar
• Nyckeltalet kan även påverkas mycket av ”dåliga år”
6
Ns101 Läckor på huvudvattenledning, st/km ledning
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Botkyrka
Haninge
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
Ns101 Läckor på huvudvattenledning, st/km ledning
Nyckeltal för år 2012
7
Utspädningsgrad - Hur stora volymer tillskottsvatten leds till avloppsledningsnätet?
• Tillskottsvatten – vatten i avloppsledningsnätet som
inte är spillvatten, dvs. dag- eller dräneringsvatten.
Består av;
- Inläckage till ledningsnät och brunnar
- Påkopplade takavvattningar, dräneringar och
hårdgjorda ytor.
Övervägande del av tillskottsvattnet kommer från fastighetsmark.
8
Tillskottsvatten till ledningsnät, %
300
250
200
150
100
50
0
Botkyrka
Haninge
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
Nm201 Utspädningsgrad i avloppsverk, % (Behandlad spillvattenvolym/försålt vatten)
Medelvärde för samtliga kommuner i Sverige
- - - De 20 ”bästa” kommunerna inom streckade linjer
Nyckeltal för år 2012
9
Frågor?
[email protected]
10

similar documents