Erfarenheter från mångårigt arbete med dagvattenstrategier

Report
För miljön, nära dig
Erfarenheter från mångårigt arbete
med dagvattenstrategier
Helena Flinkberg
Burlöv + Lund + Malmö + Eslöv = VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund,
som består av VA-verken i Burlöv,
Eslöv, Lund och Malmö.
Eslöv blev en del av VA SYD
1 januari 2012.
Burlöv blev en del av VA SYD
1 januari 2011.
Lund och Malmö slogs samman och
bildade VA SYD 2008.
• Bakgrund
• Ansvarsmatris
• Utformningsanvisningar dammar
• Föroreningar
• Slutsatser, tips
BAKGRUND
Dagvattenstrategier i VA SYD
• Burlöv – på gång
• Eslöv – arbetet
precis påbörjat
Dagvattenpolicy – grundprinciper
• Den naturliga vattenbalansen skall
inte påverkas negativt av
stadsbyggandet.
• Tillförseln av föroreningar till
dagvattensystemet skall begränsas
så långt som möjligt.
• Dagvattensystemet skall utformas
så att man undviker skadliga
uppdämningar vid kraftiga regn.
• Dagvattensystemet skall utformas
så att en så stor del av
föroreningarna som möjligt kan
avskiljas under vattnets väg till
recipienten.
• Dagvattnet skall utnyttjas som en
positiv resurs i stadsbyggandet.
• Primärt ska öppen avledning av
dagvatten utnyttjas så långt som
möjligt i nya planområden
• Ansvarsförhållanden
• Dagvattenplanering i praktiken
• Utformningsanvisningar
• Klassificering av dagvatten
• Klassificering av recipienter
• Förebyggande åtgärder och krav på
tillfälliga verksamheter
ANSVARSMATRIS
Ansvar i olika skeden
• Planprocessen
• Projektering
• Byggskede
• Drift/Underhåll
Ansvarsmatrisen
• Genomarbetad
• Bestående
• Bra för nykomlingar
• Fungerar
Dagvatten är ett samlat ansvar
UTFORMNINGANVISNINGAR
DAGVATTENDAMMAR
Dagvattenanläggningar –
en naturlig del av stadsmiljön
• Funktion
• Biologisk mångfald
• Estetik
• Säkerhet
Säkerhet för driftpersonal och allmänhet
Utformning dagvattenanläggningar
• Dagvattenstrategin en utgångspunkt.
• Skrift om Dammar och säkerhet
• Försök med flera olika lösningar
FÖRORENINGAR
• Klassificering av dagvatten
• Klassificering av recipienter
• Förebyggande åtgärder och krav på tillfälliga aktiviteter
Klassificering
av dagvatten
Klassificering av recipienter
Förebyggande åtgärder och krav på
tillfälliga aktiviteter
Förebyggande åtgärder och krav på
tillfälliga aktiviteter
Utvecklingspotential
• Fanns inte mycket kunskap
• Fanns inte mycket tid
• Forskning pågår
• Lagar och krav
• Variation i flöde och koncentration
SLUTSATSER, TIPS
Funderingar
• Överens om vad den ska ge
• ”Vägen är resan”
• Remissinstanser
• Lång eller kort?
• Uppdatering, fortsatt arbete
Varför en dagvattenstrategi
• Förbättra vattendragens ekologiska och hydrologiska status
• Få ett hållbart stadsbyggande, både för nybyggnad och befintlig miljö
Gemensamt
arbetssätt
Peter Stahres stipendium
Peter Stahres stipendium delas ut till den som genomför förtjänstfulla
insatser som främjar samverkan och nytänkande inom VA-teknik i
kombination med vegetationsteknik.
• Stipendiet kan sökas för examensarbete, forskningsprojekt, praktiskt
projekt eller liknande som är relevant inom Peters ämnesområden,
exempelvis
- Naturanpassad dagvattenhantering
- Infrastrukturfrågor med inriktning mot VA-hantering i
kombination med vegetationsteknik
• För ansökningsdatum och information, se VA SYDs hemsida

similar documents