Stáhnout

Report
SOU Vinařice
Speciálně pedagogické centrum
Obsah prezentace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN
Klienti SPC
Pracoviště – prostorové zázemí
Poskytované služby a činnosti SPC
Formy péče o klienty SPC
Personální obsazení
Evidence klientů a činností SPC
Knihovna SPC
Speciálně pedagogické a psychologické testy
Didaktické, kompenzační a speciálně pedagogické
pomůcky
Zřízení a zahájení činnosti SPC
SOUVIN
• SOU Vinařice požádalo na KÚ Středočeského kraje
o zápis školského poradenského zařízení –
speciálně pedagogického centra - do školského
rejstříku
• SPC zahájí svoji činnost od 1.9.2013
• SPC při SOU Vinařice je jediné SPC ve
Středočeském kraji, které vzniklo při střední škole,
ostatní SPC vznikla převážně při základních
školách praktických
• Ve Středočeském kraji působí aktuálně 9 SPC
Klienti SPC
• Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP), tzn. se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním
znevýhodněním
• Jejich zákonní zástupci, školy a školská zařízení vzdělávající
tyto klienty
• SPC Vinařice poskytuje poradenské služby žákům s mentálním
postižením, sluchovým nebo zrakovým postižením, s tělesným
postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení a
chování
• SPC Vinařice bude od září 2013 nabízet své poradenské služby
nejen žákům SOU Vinařice, ale i žákům jiných SŠ a SOU, žákům
ZŠ a MŠ
Pracoviště – prostorové zázemí
• Činnosti SPC budou probíhat v nových
prostorách
• Většina externích činností bude probíhat
v prostorách středních a základních škol, kam
žáci chodí do školy
Poskytované služby a činnosti SPC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-speciálně pedagogická diagnostika a poradenství,
-psychologická diagnostika a poradenství,
-logopedická diagnostika a terapie,
-sociálně právní poradenství, externím klientům,
-individuální a skupinová integrace žáků se SVP do MŠ, ZŠ a SŠ,
-pomoc při profesní orientaci,
-výchovné poradenství,
-pomoc učitelům při zpracování IVP (individuálních vzdělávacích plánů),
-kontrola plnění IVP,
-doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga,
-odborné přednášky a besedy,
-doporučení popř. zapůjčení odborné literatury,
-doporučení popř. zapůjčení kompenzačních a didaktických pomůcek,
-relaxační hry a cvičení, pro externí klienty
-výjezdy do škol a do rodin, externí činnosti
-zprostředkování odborné péče (neurolog, pediatr, psychiatr….), pro externí klienty
-mediační služby, na tuto činnost bude zpracován plán
-muzikoterapie, na tuto činnost bude zpracovaná koncepce
-arteterapie, canisterapie, externím klientům
-biblioterapie, herní terapie, externím klientům
Poskytované služby a činnosti SPC
• V SOU Vinařice budou tyto služby rozšířeny o:
• Řízení AP pro žáky se zdravotním a sociálním
znevýhodněním
• Řízení výchovného poradce a řízení preventisty
sociálně patologických jevů
• Řízení grantových a rozvojových projektů
• Zpracování statistických hlášení pro ÚIV
• Vedení kartotéky klientů SPC
Formy péče o klienty SPC
• Ambulantní – na pracovišti
• Terénní – v rodinách, ve školách
Evidence klientů a činností SPC
• SOUVIN zajistí evidenci klientů SPC
prostřednictvím profesionálního
evidenčního programu
• IC technikem školy bude vytvořena
vlastní databázová evidence klientů
SPC
• Pro PPP a SPC- existuje PPPprofesional
• Škola se přihlásí do Asociace
pracovníků SPC (APSPC)
Příklad hlášení na krajský úřad
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY
Z 33-01
VÝKAZ
o speciálně pedagogickém centru
podle stavu k 30. 9. 2011
Spec. pedag. centrum
Obec
Unhošť
PSČ
Ulice
Kyšice 178
Č. p.
Rok
27351
Měsíc
Resortní
identifikátor
práv. osoby
Identifikační
číslo zařízení
(IZO)
2011
9
600021637
110012631
Správní úřad
Území
Typ
Zřiz.
B21000
CZ0213
K20
5
Počet odlouč.pracovišť
Druh postižení
Samostatnost centra
0
I. Odborní pracovníci (vč. ředitele) podle stavu k 30. 9. 2011
Pracovníci (ve fyzických osobách)
v tom se vzděláním
Číslo řádku
a
b
Speciální
pedagogové
101
Psychologové
102
Sociální
pracovníci
103
Zdravotní
pracovníci
104
Ostatní
odborní
pracovníci
105
2
Přepočtení na
plně
zaměstnané
psycholog.
spec.pedag.
jiným
středním s
maturitou a
vyšším
3
4
5
6
7
8
vysokoškolským
celkem
jiným
Ředitel centra bude vykázán podle svého profesního zaměření.
II. Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2010/11
a
ze sl.2
Číslo řádku
Klienti celkem
z toho
jednoráz.
ošetřeni
mentál. postiž.
sluchově
postiž.
zrakově
postiž.
vady řeči
b
2
3
4
5
6
7
tělesně postiž. s více vadami
8
9
autisté
ostatní
10
11
Knihovna SPC SOU Vinařice (část)
Knihovna - odborná literatura Speciálně pedagogického centra Středního odborného učiliště
Příjmení a jméno autora
Břicháček V. a spol.
Čámský P., Sembdner J., Kutilová D.
Galajdová L., Galajdová Z.
Hájková V., Strnadová I.
Havlík R., Koťa J.
Jucovičová D., Žáčková H., Sovová H.
Kucharská A., Chalupová E. 5x
Langmaier J., Krejčířová D.
Lechta Viktor
Matoušek Oldřich a kol.
Matoušek Oldřich, Matoušková , Andrea
Mattioli J., Kovaříková M.
Michalík Jan a kol.
Moravcová Dagmar
Muhic Jasmin
Nakonečný Milan
Pipeková Jarmila
Pokorná Věra
Pokorná Věra
Procházka Miroslav
Rádlová Eva a kol.
Svoboda M., Krejčířová D., Vágnerová M.
Svoboda Mojmír
Šterm P., Ouředníčková L., Doubravová D.
Tomeš Igor a spol.
Vágnerová Marie
Zapletalová J., Vaňková H.
Zelinková Olga
Název knihy
Psychologie
Sociální služby v ČR v teorii a praxi
Canisteterapie
Inkluzivní vzdělání
Sociologie výchovy a školy
Specifické poruchy učení na 3. stupni ZŠ
Specifické poruchy učení a chování
Vývojová psychologie
Základy inkluzivní pedagogiky
Metody a žízení sociální práce
Mládež a delikvence
Sociální psychologie
Zdravotní postižení a pomáhající profese
Zraková terapie
Interkulturní poradenství 2004
Psychologie
Kapitoly ze speciální pedagogiky
Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování
Sociální pedagogika
Speciální pedagogická diagnostika
Psychodiagnostika dětí a dospívajících
Psychologická diagnostika dospělých
Probace a mediace
Sociální správa
Psychopatologie pro pomáhající profese
Kariérové poradenství
Pedagogická diagnostika a indiv. vz. plán
Evidence knih v knihovně - knihy jsou PC řazeny abecedně podle autora
Nakladatelství
Junák
Portál
Portál
Grada
Portál
DaH
IPPP
Grada
Portál
Portál
Portál
UJEP
Portál
Triton
IPPP
Triton
Paido
Portál
Portál
Grada
MONTANEX
Portál
Portál
Portál
Portál
Portál
IPPP
Portál
Rok vydání
2001
2011
2011
2010
2002
2007
2006
2006
2010
2013
2011
2000
2011
2004
2004
2011
2006
2010
2010
2012
2004
2009
2005
2010
2009
2008
2006
2007
Místo vydání
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Ústí n/L
Praha
Praha
Praha
Triton
Brno
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Počet stran
63 s.
264 s.
168 s.
224 s.
184 s.
67 s.
224 s.
368 s.
440 s.
400 s.
344 s.
68 s.
512 s.
203 s.
62 s.
863 s.
404 s.
240 s.
336 s.
208 s.
78 s.
792 s.
342 s.
216 s.
304 s.
872 s.
276 s.
208 s.
ISBN
80-86109-72-0
978-80-262-0027-7
978-80-7367-879-1
978-80-247-3070-7
80-7178-635-7
978-80-903579-7-6
80-8656-13-5
978-80-247-3070-7
978-80-7367-679-7
978-80-262-0213-4
978-80-7367-825-8
978-80-7367-859-3
80-7254-476-4
978-80-7387-443-8
80-7315-120-0
978-80-7367-773-2
978-80-7367-817-3
978-80-247-3470-5
80-7225-114-7
978-80-7367-566-0
80- 7367-050-X
978-80-7367-757-2
978-80-7367-483-0
978-80-7367-414-4
80-86856-21-6
978-80-7367-326-0
Speciálně pedagogické a
psychologické testy
Speciálně pedagogické a psychologické testy jsou
nejnákladnější položkou vybavení SPC
• TEST WJ-IE včetně vzdělávacího a zaškolujícího
semináře – diagnostika kognitivních schopností.
• WAIS – III včetně školícího a výcvikového kurzu –
posouzení kognitivních schopností.
• WISC – III včetně školícího a výcvikového kurzu –
posouzení úrovně kognitivních schopností.
• S-B- IV.revize testu – inteligenční test
• I-S-T- 2000R – včetně školícího a výcvikového
kurzu – inteligenční test
Didaktické, kompenzační a speciálně
pedagogické pomůcky
•
•
•
•
Pomůcky pro muzikoterapii
Pomůcky pro arteterapii
Pomůcky pro canisterapii
Didaktické pomůcky pro rozvoj jemné
motoriky a grafomotoriky
• Pomůcky pro čtení a psaní, pro nápravu
specifických poruch učení (SPU)
• Pomůcky pro alternativní a augmentativní
komunikaci, PC programy
• Pomůcky a materiály pro logopedii
Hodně štěstí a především zdraví v
životě přeje SPC

similar documents