Arbocatalogus Alleen Werken - A&O

Report
ARBOCATALOGUS (7):
ALLEEN WERKEN
BAS BONGERS
WERKGROEPLEDEN
•
•
•
•
•
•
Anne Hofstra
Bas Bongers (VZ)
Bert Rigterink
Fulco Stoekenbroek
Marcel Waijers
Pascal Boterman
•
•
•
•
Rob Baltus
Sjaak Daverveld
Joost Schepers (extern)
Melvin de Mello (extern)
• André Voorbij (toetsing)
• Susan Hartman
DEFINITIE
Onder alleen werken wordt verstaan: buiten
gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen
werkzaamheden verrichten. Alleen werken
wordt ook wel geïsoleerde arbeid genoemd.
ALGEMEEN
Risico inventarisatie en evaluatie
Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Opleiding en ervaring
Contact tijdens alleen werken
Toezicht
Zoeken en redden van personen
SPECIFIEKE
RISICO’S
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Verdrinking
Publieks-agressie
Agressie van dieren
Extreme weersomstandigheden
Elektrocutie
Struikelen, uitglijden en vallen
Verkeersongeval / aanrijdgevaar
Knellen, pletten en snijden
Werken buiten reguliere werktijden
Opvolging van onverwachte gebeurtenissen en incidenten
CASUS 1
CASUS 2
CASUS 3
CASUS 4
CASUS 5
CASUS 6
CASUS 7
CASUS 1
Oplossingen:
•
Inventariseer bij de eigenaar of collega’s of agressieve dieren
aanwezig kunnen zijn bij een locatiebezoek.
•
Zorg voor een epi-pen als een medewerker allergisch is voor
insectenbeten.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
•
In gebieden waar stieren vrij rondlopen.
•
Agressieve huisdieren (bijvoorbeeld honden op bedrijfsterreinen of erven).
CASUS 2
Oplossingen:
• Gebruik de arbocatalogus deel 1 “Publieksagressie” voor het
herkennen van en reageren op publieksagressie.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
• Bij bezoeken waarbij in het verleden publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of
categorie III (fysieke agressie) is opgetreden of te verwachten is.
• Inspectie- of handhavingsbezoeken in het donker.
CASUS 3
Oplossingen:
•
Zorg dat het VeiligheidsInformatieBlad (VIB) aanwezig is en dat
gehandeld wordt volgens het VIB.
•
Stel een instructie op voor monstername van afvalwater waarbij een
ongeoorloofde lozing wordt vermoed.
•
Stel de juiste PBM’s beschikbaar.
•
Afhankelijk van de gevaarseigenschappen van een product dienen
absorptiekorrels, oogspoelflessen, water/zeep oplossing of oilbooms
aanwezig te zijn.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
•
Werkzaamheden met toxische of bedwelmende stoffen zijn. Dit zijn ten minste stoffen die één of
meerdere van onderstaande gevaarsaspecten hebben: H-zinnen
•
Stoffen die een onbeheersbare reactie kunnen veroorzaken (runaway).
•
Afvalstoffen die acuut toxisch kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn mogelijk biologisch spuiwater
(giftig door hoog nitrietgehalte), chemisch spuiwater met een lage PH waarde (< 2).
CASUS 4
Oplossingen:
•
Pas beheersmaatregelen toe (organisatorisch en technisch) uit normen zoals
NEN 3140.
•
Voer voor op afstand bedienbare machines een aanvullende risicobeoordeling
uit.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
•
Een hoogspanningsruimte waarvan de delen onvoldoende beschermd zijn tegen directe of indirecte
aanraking dan wel te dichte nadering (elektrocutie).
•
Het resetten of blokkeren van schakelaars in schakelruimten kan onder voorwaarden wel alleen
worden uitgevoerd.
•
Hoogspanningsruimten mogen sowieso alleen door bevoegde personen worden betreden.
CASUS 5
Oplossingen:
•
Stel temperaturen vast waarbij aanvullende maatregelen moeten
worden getroffen om veilig te werken.
•
Koude: gebruik de windchill index bij de risicobeoordeling en de
keuze van beheersmaatregelen.
•
Warmte: gebruik de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) bij de
risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen.
•
Geef buitenmedewerkers voorlichting over het herkennen en
reageren op onweer.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
•
Betreden van ijs.
•
Werkzaamheden op het water bij hoge windkracht.
•
Dijkinspecties bij extreme weersomstandigheden (extreme wind, laag- en hoogwater).
CASUS 6
Oplossingen:
•
Overleg tussen medewerker en leidinggevende over de aard en
tijdstip van de werkzaamheden.
•
Borg dat ook alarm kan worden geslagen en opvolging van alarm
kan plaatsvinden.
•
Maak afspraken over de werkzaamheden in de volgende dienst na
de werkzaamheden buiten de reguliere werktijd.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
•
Als niet aan de arbeidstijdenwet wordt voldaan.
CASUS 7
Oplossingen:
•
Stel temperaturen vast waarbij aanvullende maatregelen moeten worden
getroffen om veilig te werken.
•
Koude: gebruik de windchill index bij de risicobeoordeling en de keuze van
beheersmaatregelen.
•
Warmte: gebruik de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) bij de
risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen.
•
Geef buitenmedewerkers voorlichting over het herkennen en reageren op
onweer.
Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan:
•
Betreden van ijs.
•
Werkzaamheden op het water bij hoge windkracht.
•
Dijkinspecties bij extreme weersomstandigheden (extreme wind, laag- en hoogwater).
VERVOLGSTAPPEN
•
•
•
•
•
Aanvulling AC met input van KAM-OR-dag
Interne toetsing door expert
Toetsing door Inspectie SZW
Publicatie
Implementatie
HOE TE
IMPLEMENTEREN?
• Wie heeft een idee?
• Met welke materiaal zou u ondersteund
willen worden?
• Wat is voor het A&O-fonds belangrijk om
rekening mee te houden?
• Vragen

similar documents