Skratka ako lexéma

Report
Skratka ako lexéma
Miroslava Gavurová
Abreviačná motivácia
• Jeden z druhov motivácie v lexikálnej zásobe
(popri napr. slovotvorenej, frazeologickej,
atď.). V motivačnom vzťahu sú:
• Abreviačný motivant – východiskové
pomenovanie
• Abreviačný motivát – skratka
• Slovenská republika - SR;
• Portugal, Italy/Ireland, Greece, Spain - PIGS
Klasifikácia skratiek
• 1. grafické skratky
• 1. A., ustálené (interindividuálne) – napr., apod.
• 1. B., neustálené (individuálne) – k., kt., ktor. (ktorý), skr.,
skrat. (skratka),
•
• 2. graficko-fonické skratky
• 2. A., nelexikálne – iniciálové skratky – FNM (Fond
národného majetku)
• 2. B., prechodné – iniciálové skratkové slová – SĽUK
(Slovenský ľudový umelecký kolektív)
• 2. C., lexikálne
• - skratkové slová – REMPO (Remeselnícke potreby)
• - skrátené slová – limo
• - derivačne skratkové slová – Lachema
• - derivačne skrátené slová – profka
Zvuková charakteristika
• Výslovnosť domácich skratiek
• Grafické skratky - ako ich motivanty: napr. – [napríklad]
• V slangu niekedy [napr.], [atəďə] – príznakové
1. Iniciálové skratky
• slabičná VSŽ [vé-es-žet]
• hlásková ŽSR [žə-sə-rə]
• kombinovaná (sporadicky) – PO SZM [pé- ó sə-zə-mə)
• z SNP [z es-en-pé] alebo zo SNP [zo sənəpə] „Rekonštrukcia
bojov zo SNP o Dobrú Nivu
2. ostatné graficko-fónické skratky
• Splývavá (SĽUK, MUFUZA, limo)
• Lexikalizácia výslovnosti: ÚPéCé, píár/piár
Výslovnosť prevzatých skratiek
• Klasifikácia podľa miery transfonemizácie:
• 1. Cudzie s. (výslovnostný citát, z prestíže) –
BBC [bí-bí-sí], TGV [bí-bí-sí], ÖMV [ö-em-fau,
ó-em-fau],
• 2. zdomácnené: USA [ú-es-á], nie [jú-es-ej],
NATO [nato], nie [nejtou],
• 3. čiastočne zdomácnené s. (variantná
výslovnosť) – PC [pí-sí] i [pé-cé], OECD [ó-í-cídí] i [ó-é-cé-dé],
Morfologická charakteristika skratiek
• Grafické skratky: väčšia variantnosť
slovnodruhovej príslušnosti : kol. (subst.), ibid.
(ibidem - adverb.), op. cit. (opus citatum –
atributívna syntagma). t. j. (predikatívna
syntagma):
• Graficko-fónické skratky. – substantívny
charakter – ak motivanty sú substantíva alebo
syntagmy s nadradenými substantívami (profka
(fem.) – profesorka ; MMF (mask.)–
Medzinárodný menový fond, SDKÚ (neutr., femin.)
– Slovenská demokratická a kresťanská únia).
• Iný štatút: syntagmy (LTT – len tak-tak, ASAP –
as soon as possible, JPP resp. jépépé – Jedna
pani povedala); môžu nadobúdať podľa
kontextu konkrétne slovnodruhové zaradenie
Rodová príslušnosť skratiek
1. Rod skratky = rod motivanta HZDS (neutr.)– Hnutie (neutr.) za
demokratické Slovensko,
2. Rod skratky ≠ rod motivanta.
• SATUR (mask.) – Slovenská agentúra (fem.) cestovného ruchu;
DPH (neutr.) - Daň (fem.) z pridanej hodnoty; HDP (neutr.) –
Hrubý domáci produkt (mask.);ZMOS (mask.) – Združenie
(neutr.) miest a obcí Slovenska; MUFUZA (fem.) – Mužstvo
(neutr.) futbalových zázrakov; SEZVO (neutr.) –
Stredoeurópska zóna voľného obchodu (fem.)
• Najčastejšie iniciálová skratka ako neutrum – dôvody:
• A) výslovnosť grafém: to há, to dé, to pé (neutrum),
• B) faktor „bezpříznakovosti neutrální rodové kategorie“
(Hrbáček, 1979, s. 80), ktorú na seba bezrodová iniciálová
skratka prenáša
Odlišnosť v rode a čísle skratky
• to ZŤS (neutr., sg.) – tie Závody (mask., pl.)
ťažkého strojárstva.
• Pri prevzatých skratkách ešte výraznejšia:
• UNIMA (fem.) – Union (??) internationale du
cinéma d'amateur – Medzinárodný zväz
(mask.) filmových amatérov,
• ELSA (fem., sg.) – European Law Students
Association (neživ.) – Európske združenie
(neutr.) študentov práva.
Slovnodruhová konverzia skratiek I
• Dochádza aj k slovnodruhovým konverziám
skratiek nezávisle od abreviačného motivantu:
substantívum → adjektívum (PPP projekty, PR
manažér, VIP zóna, hifi súprava, demo verzia,
info box)
• substantívum → adjektívum → adverbium
(eko → eko výrobky → žiť, myslieť eko)
Slovnodruhová konverzia skratiek II
• OK – príslovka (well) – konverzia na sloveso: „The Commission
refused to O.K. a merger .“
• OD - substantívum an overdose (predávkovanie)– konverzia na
sloveso: Then I OD'd in Denver.
• V slovenčine slovesá len ako deriváty od štylisticky príznakovej
podoby skratky (SMS →esemeska → esemeskovať)
• alebo priamo od skratky v subštandardnej variete slovenčiny
(pri prevzatých skratkách)
• ROFL (Rolling on the floor laughing - Od smiechu sa váľam po
zemi) →roflovať
• LOL (Laughing out loud – nahlas sa smejem) →lolovať
Skratka - indeklinábilium
• nesklonnosť skratiek - iniciálové skratky (IS)
• flektivizačný formant - zaradí IS do deklinačnej
paradigmy: SMS → SMSka, SMS-ka, esemeska
• Iniciálové skratkové slová (ISS) a skratkové slová väčšie predispozície pre deklinačné procesy (SĽUK –
so SĽUKom, detox – s detoxom)
• Ak ISS vokalické zakončenie – problematická strata
koncového vokálu, ktorý pripomína relačnú
morfému, napr. do NATa/NATA, s NATOM
• Ak ISS zakončené na konsonant - variantné spôsoby
zaznamenania „relačnej morfémy“: por. napr. AIDSU
aj AIDSu, AIDSOM aj AIDSom.
Skratka – indeklinábilium II
• preto skratky ostávajú nesklonné : do NATO, s
NATO
• Alebo tautologická syntagma (v pakte NATO,
vedľa spoločnosti VÚKOV) – pôsobí v
neprospech jazykovej ekonómie, pomáha však
integrovať skratky do flektívneho systému
slovenčiny
Štylisticky príznakové podoby skratiek
• Vzniká spojením skratky a flektivizačného formantu
(FF)→ štylisticky príznaková podoba skratky (ŠPPS):
• BMW-čko/ Béemvéčko , STV-čka/estévečka, peká-č
(PKO) – variantnosť zápisu (so spojovníkom i bez)
• FF umožňuje zapojenie do deklinácie, určuje pri
týchto podobách iniciálových skratiek gramatické
kategórie rodu, čísla a pádu.
• 1. rod ŠPPS= rod motivantu skratky: esbéeska (fem)–
SBS – súkromná bezpečnostná služba (fem); péenka
(fem) – PN –Práceneschopnosť (fem.)
• 2. rod ŠPPS ≠ rod motivanta: hádepéčko (neutr.)–
Hrubý domáci produkt (mask.); DPHáčko (neutr.) aj
dépéháčka (fem.)- Daň (fem.)z pridanej hodnoty
Štylisticky príznakové podoby skratiek II
• ŠPPS sú nielen prostriedkom určovania
gramatickej formy, ale je v nich prítomný aj
veľmi silný príznak hovorovosti, ktorý ich
potom robí atraktívnejšími pred potenciálnymi
systémovými tvarmi v deklinačnej paradigme;
por. chodil som na ZUŠ-ku namiesto *na ZUŠ-u
Deriváty zo skratiek I
• Derivát zo skratky umožňuje jednoduchým
a ekonomickým spôsobom vyjadriť ďalšie významy,
viažuce sa na sémantiku skratky a jej motivanta.
• Napr. derivát na pomenovanie osôb podľa
príslušnosti k organizácii či inštitúcii vyjadrenej
skratkou. „Sadh = ten, kto (patrí k) S“: eštébák (ŠtB),
zuškár (ZUŠ), vapista (WAP), vécerka (WC)
• Sufixy: ák-(házedesák), -ár (siskár, soikár), -ista
(sasista, davista, wapista)
• Iné sufixy zriedkavo: - áš: RAKáš; - ón: dederón
(obyvateľ bývalej DDR); -(r)ka (vécerka, žena
pracujúca vo WC)
Deriváty od skratiek II
• Zachovanie iniciálovej grafickej podoby – naznačuje
abreviačný charakter pomenovania, súvislosť s
motivujúcou skratkou:
• napr. WAP – Wireless Application Protocol –
„zjednodušená verzia internetu pre mobily“
• Deriváty: WAPovať, WAPový, WAPovský,
• Kompozitá: WAPbanking, WAPhosting, WAPnet,
WAPcentrum.
• Bohatosť sltv. hniezda výnimočná, prevažne
substantívne a adjektívne deriváty
(KDH – kádehák, kádehácky; ŠTB – eštebák, eštebácky).
• Grafický zápis týchto derivátov pritom môže varírovať:
(KDHák, KáDeHák Kádehák).
Syntaktická charakteristika skratiek
• 1. Kongruencia medzi rodom nadradeného
substantíva motivanta a prívlastkom/
prísudkom: celá OSN prijala, 1. FC postúpil
• 2. Kongruencia medzi rodom skratky a
prívlastkom/prísudkom: celé OSN prijalo
• Kongruencia často rešpektuje typické
zakončenia: konsonant – maskulinum,
zhováral sa RAK (hoci Revue – fem.), vokál –
femininum: MUFUZA prežila „akceptovať
Mufuzu ako takú“ (Mufuza – Mužstvo (neutr.)
futbalových zázrakov –
Kongruencia pri ostatných typoch skratiek
• Tendencia - podľa zakončenia skratky:
• iniciálové skratkové slová: slovenský ÚĽUV (hoci to
Ústredie ľudovej umeleckej výroby)
• skratkové slová: SATUR/Satur predstavoval (ale
agentúra – fem.); v novom REMPE – mask. (ale tie
Remeselnícke potreby – fem., pl.).
• skrátené slová: limo sa predávalo – ale tá limonáda;
• derivačne skratkové slová: objednala si to Lachema Laboratórna chemická výroba
• derivačne skrátené slová: najlepšia profka – tá
najlepšia profesorka.
• Táto kongruencia podporovaná homofóniou medzi
skratkou a neskratkou. Preto napr. „zhováral sa RAK“
Syntaktická funkcia skratiek I.
• Nesklonnosť iniciálových skratiek problém pri
zaradení do syntagmy: TGM odhalili sochu
(titulok v SME)
• V článku: „Na Vajanského nábreží v Bratislave
odhalili sochu Tomáša Garrigua Masaryka.“ –
nepriamy predmet v Datíve
• V tomto význame titulok: „Tomášovi
Garriguovi Masarykovi odhalili sochu.“
Syntaktická funkcia skratiek II
• Skratka so syntaktickou funkciou nezhodného
prívlastku
• „podpísanie dohody CEFTA“, „do paktu NATO“.
Vyhnúť sa komplikáciám pri zaraďovaní skratiek s
vokalickým zakončením do jazykového prejavu,
napr. do NATa / do NATO-a.
Tendencia k nesklonnosti(„do NATO“, krajiny CEFTA,
okrem krajín PIGS).
• Skratka so syntaktickou funkciou zhodného
prívlastku
- anteponovaná pred nadradeným substantívom
(Pri PPP diaľniciach vláda stratila hlavu; PR
manažéri, VIP zóna, hifi súprava, foto klub).
Syntagmy so skratkami
1.
2.
3.
4.
Tautologické syntagmy
Abreviačné združené pomenovania
Semitautologické syntagmy
Frazémy so skratkami
1. Tautologické syntagmy
• PIN – Personal Identification Number – osobné identifikačné
číslo,
• v tautologickej syntagme “PIN number“, „číslo PIN“
• number, číslo redundantné, uľahčujú dekódovanie skratky a
zakomponujú skratku do prejavu bez deklinácie.
• SMS – Short Message Service – 1. služba krátkej správy.
2. krátka textová správa,
Tautologické syntagmy: SMS správa, krátka textová správa SMS
(až kontraproduktívne proti jazykovej ekonómii)
WAP – WAP protokol – WAP (Wireless Application Protocol)
2. Abreviačné združené pomenovanie
• terminologický charakter: Rada AOSS, DVD
rekordér, PR oddelenie
• jazyková ekonómia: zábery VHS svedka, SMS
paušál,
• vplyv analytickej angličtiny: WAP phone, ATM
machine
• Valné zhromaždenie OSN; DVD rekordér; GM
potraviny
Tautologická syntagma vz. Abreviačné
združené pomenovanie
• SMS správa vz SMS brána odlišné syntagmy:
• SMS správa – tautologická syntagma skratky
a substantíva z jej motivantu,
• SMS brána – abreviačné združené
pomenovanie
• rozhraní medzi týmito dvoma typmi spojení
stojí syntagma PIN kód, napr. „s PIN kódom
vašej platobnej karty“, ktorú nazývame
3. Semitautologické syntagmy
• PIN kód (kód príbuzné „číslu“ + analógia so
semitautologickým PUK kód)
• PUK kód – PUK (PIN Unblocking Key – kľúč na
odblokovanie PIN), kód v motivante absentuje,
ale sémanticky príbuzné s nadradeným
substantívom motivanta „key“ – kľúč.
• Osobitý štatút skratkové mená, napr. „v meste
M.; Lord T.; vo volebnom okrese X; pacient J.
Č.; horár z Č.
4. Frazémy so skratkami
• autoreferenčný typ frazémy so skratkou, napr.
hodina H, deň D, človek s veľkým Č, láska
s veľkým L; „Chcel by si mať mobil s veľkým
M?“
• substitučný typ: napr. 5 P – Päť pekných
pesničiek pre potešenie, 5 T – tíšenie bolesti,
ticho, teplo, transport, tekutiny.
Skratka ako štyléma
• Náučný š.: skratka vyhovuje jeho vlastnostiam: písomnosť,
pojmovosť, presnosť, zreteľnosť, odbornosť (ibid., op. cit.)
• Publicistický š.: aktualizovanosť, enumeratívnosť,
informačná nasýtenosť – „Od apríla sa zaregistrovala
Slobodná strana Slovenska (SSS), Progresívna
konzervatívna strana (PKS) a Rómske kresťanské
demokratické hnutie v SR (RKDH). Názov zmenila Strana
maďarskej koalície (SMK) na Maďarskú volebnú
konzervatívno-liberálno-občiansku stranu (MVKLOS) a
Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) na
Stranu maďarskej koalície (SMK)“
Skratka ako štyléma II
• Administratívny š.: „administratívne prejavy
spravidla utvárajú reťaz, v ktorej pomocou odvolacích
údajov jeden prejav nadväzuje na druhý. Tak sa
potom v prejave nemusí explikovať, nadväzuje sa na
známe veci“ (Mistrík, 1997, s. 449). grafické skratky:
t. r. (tohto roku), m.m. (minulý mesiac), cca
• Umelecký š.: prostriedok charakterizácie doby,
sociálnej skupiny a prostredia (slangové skratky v
umeleckých textoch).
• autorská stratégia vybudovať umelecký text výlučne
na princípe skratiek (text piesne I. Mládka Zkratky)
Hovorový štýl
Expresivizácia prejavu: Nech žije KSČ, ale za vlastné KČS.
jépépé – jedna pani povedala, ltt- len tak-tak
a) Sociálne variety: DODO – dorob doma (slabšia kvalita
socialistických výrobkov), HOŤAPO - HOrko-ŤAžko Postavené
(socialistické stavby)
detský sociolekt – VPL (veľká preveľká láska), ŠMHT“šamahata stop“
študentský slang – prezývky pedagógov Vyfuk, Komik;
Kuprezak, predmety: Mafia - Marxistická filozofia; PePsy –
Pedagogika – Psychológia
terminologické skratky rôznych odborov humanitných a
technických vied, ktoré sa vysokou frekvenciou stávajú
nepríznakovou súčasťou lexikálneho inventára hovorového
štýlu (skratky)
b) teritoriálne variety – cégéčky, vetreska (V3S), ŽAKO – BAKO
VKV
Abreviácia v mobilnej komunikácii
• „základnou charakteristickou črtou textov
o mobilnej komunikácii je prirodzene prídavné
meno mobilný, ďalšou črtou je využívanie
skratiek a skratkových slov“ (Horecký)
• Nepríznakové prevzaté: BTW (by the way)
mimochodom, ASAP (as soon as possible), FYI
(for your information), FAQ
• Príznakové prevzaté : RTFM – read that
f***ing manual
• Slovenské: PTP – Posielam ti pusu...
Spôsoby abreviácie v mobilnej a
internetovej komunikácii
• 1. iniciálová abreviácia: BTW (by the way)
• 2. grafémy homofónne s lexémami: ICQ – I
seek you
• 3. číslice homofónne s lexémami
W4U Waiting For You - čakám na teba,
H8 - hate [heit] nenávidieť
„k4p1t0l0u s4m0u 0 s3b3 j3 z4m3n4 p1sm3n z4
c1sl4. 1st3 st3 p0x0p1l1 z3 3=e, 4=a, 0=o, 1=i“.
Výhrady voči takejto abreviácii
• „Do we really want to be known as the nation
that goes around asking, "R U ready 2 C me 4
T?"
• „Chceme byť naozaj národom, známym tým,
že sa pýta "R U ready 2 C me 4 T?“
• 4. Skratky signifikantných grafém motivanta,
• JstCllMe – Just Call Me – Stačí mi zavolať;
HldMeCls – Hold Me Close – Drž ma pevne.
• 5. Skratky vznikli ako skrátené slová,
MOM – moment.
• 6. Skratka je záznamom dvoch alebo troch
finálnych grafém,
XclusvlyUrs – Exclusively Yours – iba Váš
• 7. symboly, X! – Typická žena!, Y! – Typický
muž! x – bozk, o – objatie, T+ – think positive
– mysli pozitívne! a$$ – ass – zadok/osol.
Paradigmatické vzťahy medzi
skratkami
• Synonymia: 1. vonkajšia synonymia: skratka – motivant: SaS =
Sloboda a Solidarita
• 2. vnútorná, abreviačná synonymia: kilo i kg (obidva kilogram)
• BC – Before Christ (Pred Kristom) = B.C.E. – Before the
common era, AD – Anno domini (Roku Pána) = CE – common
era
• Antonymia: paralelné antonymá: MOC (maloobchodná cena)
– vc (veľkoobchodná cena)
• Kontext je veľmi často tým činiteľom, ktorý skratkám určuje
antonymnú pozíciu: Po zápase bol K.O. vz. Po zápase bol O.K.
• Za vzťahové (konverzné) antonymá možno považovať anglické
grafické skratky Jr. – Junior vz Sr. – Senior.
Homonymia/homofónia
• 1. vonkajšia homofónia (skratka s neskratkou)
• 2. vnútorná homonymia
• sémanticky motivovaná homofónia: SPLN – Sanatórium pre
liečbu neplodnosti (splnenie sna o dieťati), DOSky – Divadelná
osobnosť sezóny (dosky, ktoré znamenajú svet)
• Domáce: ŠOK – Športová osobnosť Košíc vz. šok), DAV [dav] –
Daniel Okáli, Andrej Sirácky, Vladimír Clementis (literárna
skupina),), TOM – Televízna osobnosť Markízy, OTO –
Osobnosť televíznej obrazovky; SKORO – Slovenský klub
osamelých, rozvedených a ovdovelých, NOC – Národné
osvetové centrum, UNAS – Únia autodopravcov Slovenska.
• Prevzaté: PIGS – Great Pigs, PIIGS, PIIIGS
• BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa
• niekedy minuskulná podoba homofónnej
skratky zámernákvôli zdôrazneniu homofónie:
skratka prd (pracujúci dôchodca) vz lexéma
prd,
• Zakomponovanie do prejavu: Na Pulze,
PUblikácie (tj. Publikácie na PU)
• 2. abreviačná homonymia (vnútorná homonymia)
• Zámerná: PNS – Poštová novinová služba, teraz Prvá
novinová spoločnosť
• Interlingválna: homonymné skratky z 2 a viac jazykov
(PR – Public Relations, PR – Podnikové riaditeľstvo; PR
– poste recommandeé )
• Vnútorná homografia – často nežiaduca: preto
diferenciačné grafémy: SR – Slovenská republika vz. SRo
– Slovenský rozhlas, SNP – Slovenské národné povstanie
vz. SNaP (Strana národného porozumenia)
• Paronymia (frekventovaná vďaka štruktúre iniciálových
skratiek): SBS – Slovenský bežecký spolok, SBÚ –
Slovenský banský úrad, SNS – Slovenská národná
strana, CBS – Civilná bezpečnostná služba, atď.
Abreviačná demotivácia.
• Veľa skratiek nefunkčných bez poznania
motivantu: KUI FEI TU KE – Katedra umelej
inteligencie, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
• Niektoré skratky funkčné aj napriek tomu, že
nepoznáme ich motivant – strata abreviačnej
motivovanosti: laser, radar, kino, taxi - ich
abreviačná povaha sa už nepociťuje
• Najmä skratky prevzaté bez pôvodného
motivanta – abreviačne demotivované skratky
alebo v procese abreviačnej demotivácie:
1. Demotivované: Kino – kinematograf
- laser (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation).
radar (radio detection and ranging) – radar
2. Neukončený proces AD, abreviačná povaha sa
ešte pociťuje, tzv. prechodné pásmo –
AIDS/aids (variantnosť v grafickej realizácii)
• podobne: NATO (majuskuly naznačujú
abreviačný charakter, ale nepoznáme presný
motivant – North Atlantic Treaty Organization,
len jeho približný kalk Severoatlantická
aliancia, pakt)
Abreviačná remotivácia I
• Pseudomotivanty priradené ku grafémam skratky
alebo neskratky ako k premenným
• spontánna remotivácia (SOS – Save our souls,
Save Our Ship, hoci SOS pôvodne len kvôli
výhodnej kombinácii znakov morzeovky ...---... )
• Zámerná remotivácia: SOS – Strana občanov
Slovenska, Dacom – Dáva complexnú mobilnosť)
• Abreviačná remotivácia neskratiek – zámerná i
spontánna (tzv. ľudová etymológia)
• Zámerná, napr. lexéma SHIT – údajne vznikla z
motivantu Ship High in Transit (ide však len o tzv.
urban myth)
Abreviačná remotivácia skratiek II.
• propaganda: HZDS („Hlasujte Za Detský
Smiech
• parodizácia: HZDS – „Horda zbojníkov
drancujúcich Slovensko“
• FIAT - Fabbrica Italiana Automobili Torino
(Talianska automobilová továreň v Turíne).
• Fakt iba ako trenažér, Feeble Italian Attempt
at Transportation (Chabý taliansky pokus
o dopravu).
Abreviačná remotivácia skratiek III
• WWW – World Wide Web - World Wide Wait,
• BMW – Bayerishe Motoren werke -Big Money
Waste
• Telegram: RVHP – Rusi vypovedali
hospodársku pomoc, BSP – bude sa
pracovať, KSČ – Koniec slávnym časom.
Sumár:
• Prierez spomínanými jazykovými rovinami –
dôkaz, že skratka = plnohodnotná súčasť
lexikálnej zásoby jazyka, so svojimi
špecifikami a osobitosťami abreviačného
motivačného vzťahu
• Skratka = plnohodnotná lexéma

similar documents