Zákon o veřejných zakázkách: problémové okruhy

Report
Zákon o veřejných zakázkách:
problémové okruhy
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Vlastimil Fidler
Novela
novela 55/2012 Sb. přinesla celou řadu nových
povinností
silnější odpovědnost zadavatele
posílení transparentnosti procesu, širší kontrola
nárůst administrativy
Zjednodušené podlimitní řízení
prokázání předložením čestného prohlášení (o splnění kvalifikace)
před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů
pokud nepředloží - neposkytne součinnost k uzavření smlouvy
? Lze dožádat chybějící doklady?
nic zadavateli nebrání, není to ale postup podle § 59 odst. 4
! Pokud zadavatel doklad neuzná, vybraný uchazeč se to
nemusí dozvědět.
Jednací řízení bez uveřejnění
písemná výzva se nevyžaduje
• komoditní burza
• dodatečné stavební práce (písemný soupis a odůvodnění
nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny
(§ 34 odst. 5)
neformalizované řízení
soupis součástí dokumentace
oznámení
smlouva
Změna lhůty pro podání nabídek
v případě změny
PŘIMĚŘENĚ
změna rozšiřující okruh možných dodavatelů
o CELOU PŮVODNÍ DÉLKU
(§ 40 odst. 3)
přiměřené prodloužení již v původní úpravě
původní délka (zásady), celá délka x minimální
Forma nabídky
výhrada podání elektronicky prostřednictvím
el. nástroje
(§ 44 odst. 3 písm. i))
stanovení závazné formy
sankce vyloučení
el. nástroj
Poskytování ZD
textová část na profilu
(§ 48 odst. 1)
vodítkem způsob zpracování
ZD na stavební práce
neuveřejněné části podle předchozí úpravy
Ekonomická a finanční způsobilost
čestné prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku
(§ 50 odst. 1 písm. c))
není vymezen přesný obsah ČP
nelze požadovat údaje mající charakter ek.
kvalifikace
pojistná smlouva
Technická kvalifikace - reference
není-li možné osvědčení získat
čestné prohlášení nahrazeno smlouvou a
dokladem o uskutečnění plnění dodavatele
u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u
jednotlivé položky v seznamu překračovat
50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Posouzení kvalifikace
skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace
musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek
(§ 59 odst. 4)
změna proti předchozí úpravě
skutečnosti v původní lhůtě, nelze zhojit dodatečně
ke zpětnému datu vydává ČSSZ, FÚ
ne rejstřík trestů
nelze dodatečně uzavírat subdodavatelské
smlouvy
Hodnocení nabídek
dílčím hodnotícím kritériem nemohou být
•
•
smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění
povinností dodavatele
platební podmínky
dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD
Povinný obsah nabídky
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě
pro podání nabídek)
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v
souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
Otevírání obálek
otevírání obálek musí být zahájeno ihned po
uplynutí lhůty pro podání nabídek
(§ 71 odst. 4)
bezprostřední návaznost zahájení
organizační opatření
stanovení lhůty (§ 71 odst. 5)
Otevírání obálek II
kontrola požadovaného jazyka a podepsaného
návrhu smlouvy
(§ 71 odst. 9)
informace
• o nabídkové ceně
• o údajích z nabídek odpovídající číselně
vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím
(§ 71 odst. 10)
Změna smlouvy
zákaz změny práv a povinností ze smlouvy,
která by
• rozšířila předmět veřejné zakázky
• za použití v původním zadávacím řízení umožnila
účast jiných dodavatelů
• za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit
výběr nejvhodnější nabídky
• měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch
vybraného uchazeče
(§ 71 odst. 9)
Zrušení zadávacího řízení
povinnost zrušit
• zadavatel obdržel jen jednu nabídku
• k hodnocení zbyla jen jedna nabídka
(§ 71 odst. 7, § 84 odst. 1 písm. e))
• obecná povinnost
• výjimky
• snížení požadavků na kvalifikaci, mírnější obchodní
podmínky
Předběžné oznámení
zahájení zadávacího řízení nejdříve 1 měsíc od
odeslání předběžného oznámení
(§ 86 odst. 1)
• doporučení: po schválení rozpočtu na příslušný rok
• „platnost“ není omezena
Odůvodnění VZ
účelnost veřejné zakázky
přiměřenost požadavků na technické kvalifikační
předpoklady
vymezení obchodních a technických podmínek
stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a
způsobu hodnocení nabídek
(§ 156 odst. 1)
• uveřejnění na profilu
Předběžné oznámení
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
(§ 86 odst. 2)
• popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny
• stručný popis předmětu veřejné zakázky
• předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Ex post uveřejňování
oznámení o výsledku
do 15 dnů
Věstník
písemná zpráva zadavatele
také u podlimitních
identifikace uchazečů a ceny
Věstník
Ex post uveřejňování II
smlouva včetně změn a dodatků
nad 0,5 mil. Kč
do 15 dnů od jejího uzavření
profil
skutečně uhrazená cena
do 90 dnů od splnění
u dlouhodobých smluv do 31.3. za předchozí rok
výjimka pro VZMR
profil
Seznam subdodavatelů
dodavatel předloží seznam subdodavatelů
plnění subdodávky uhradil více než 10 %
u významné veřejné zakázky více než 5 %
z celkové ceny veřejné zakázky
z části ceny veřejné zakázky v jednom kalendářním roce, pokud doba
plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok
do 60 dnů od splnění smlouvy
do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění
smlouvy přesahuje 1 rok
u subdodavatele a.s.
v příloze seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu subdodavatelů
Seznam subdodavatelů
zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů
do 90 dnů od splnění smlouvy
do 31. března následujícího kalendářního roku v
případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok
Perspektivy VZ
návrh zákona o registru smluv
návrh zadávacích směrnic
„klasická“
sektorová
koncese
transpozice do 2 let od přijetí
nový zákon?
☺
DĚKUJI ZA POZORNOST
Vlastimil Fidler
[email protected]
Ministerstvo pro místní rozvoj
25

similar documents