Pochybeni_v_souvislosti_s_VZ

Report
Veřejné zakázky
- pochybení v souvislosti s VZ
1
Závěry auditu
 Audit operací u 35 projektů
 Zákon o veřejných zakázkách porušen u 20 projektů
 Míra závažnosti byla převážně s vysokou a střední
významností
 Nejvíce nedostatků u jednacího řízení bez uveřejnění
(u 14 projektů)
2
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení
předpokládané hodnoty VZ = režimu) - § 13
 Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce
společně s dodávkami) - § 16
 Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky
(obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - § 6
 Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách
(bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce, …/
zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními
nároky – přenos nákladů zadavatele na uchazeče) - § 6
3
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s
ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky =
netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady
(profesní, technické, ….) - § 6
 Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení –
klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - § 6
 Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající
způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u
staveb, …) - §§ 53 a 56
 Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele)
4
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek
běhu lhůt) - § 39
 Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání
doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - §§ 6 a 60
 Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v
zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, příloha
smlouvy – zadávací dokumentace, podpisy na všech
dokumentech,…)
 Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby –
zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními
nároky (počet vyhotovení nabídky,…)
 Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení
nabídky - § 38 (platnost i pro VZMR)
5
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky
(především u VZMR)
 Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení –
chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií) - §§ 79
a 80
 Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy
zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I.
kategorie) - § 84 a článek 14 Pokynů
 Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky,
hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6
 Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez
dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez
bližší specifikace víceprací) - § 7
6
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a)
• Změny vyvolané chybami projektové dokumentace,
• Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr,
• Změna situace/technického stavu oproti době zpracování
projektové dokumentace,
• Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na
změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností
objektu, optimalizace provozu, lepší využití,….)
• Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu
podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně
plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
7
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie
 Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců
(bezdůvodné) k podání nabídek
 Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů
 Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě
 Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke
kontrole (bez kopií)
8
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Chybně nastavené zadávací podmínky mohou
odradit některé dodavatele od podání nabídek
(může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější
nabídky) – „Vzhledem k tomu, že netransparentní
hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální
uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento
postup zadavatele podstatný vliv na výběr
nejvhodnější nabídky.“
9
Zdroje informací o veřejných zakázkách
 Sbírka zákonů
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
 Ministerstvo pro místní rozvoj
hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP
http://www.portal-vz.cz
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/
 Věstník veřejných zakázek
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
10
Zdroje informací o veřejných zakázkách
 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti/definice-a-priklady
11
Závěr
Děkuji za pozornost!
Vladimíra Kamenská , specialistka na veřejné zakázky
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Úřad Regionální rady
Masarykova 3488/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 612
e-mail: [email protected]
Martin Pohůnek, specialista na veřejné zakázky
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Úřad Regionální rady
Masarykova 3488/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 609
e-mail: [email protected]
12
13

similar documents