Prezentace ze semináře - NZVZ [MS PowerPoint, 125.49KB]

Report
Veřejné zakázky
aktuální změny od roku 2015
…s malým výhledem
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Vlastimil Fidler
DÍLČÍ NOVELA ZÁKONA
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Připravované změny
novelizace zákona č. 137/2006 Sb.
předpokládaná účinnost únor 2015
nový zákon o veřejných zakázkách
předpokládaná účinnost duben 2016
Dílčí novela ZVZ
reakce na podněty praxe
řádné projednání, vč. připomínkového řízení
novela není transpoziční
kritéria: jednoduchost, obecná shoda,
prosaditelnost
Hodnocení nabídek - § 78 odst. 4
• vliv na zaměstnanost osob se ztíženým
přístupem na trh práce
• organizace, kvalifikace a zkušenosti osob
zapojených do realizace veřejné zakázky,
pokud mají významný vliv na její plnění
Dodatečné práce a služby
§ 23 odst. 7 písm. a)
• 30 %
• místo „objektivně“ nepředvídaných
okolností
• okolnosti, které „zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat“
6
Jedna nabídka - § 84 odst. 1 písm. e)
• neruší se při jedné nabídce
• pokračuje se v otevírání - § 71 odst. 6
7
Cena u e-aukce - § 77 odst. 1
• cena se posuzuje po skončení aukce
Diplomy - § 148 odst. 6
• VŠ diplomy lze předkládat v latinském
jazyce
9
Zrušení některých institutů
• oponentury
• hodnotitelé
• citlivá činnost o členů komise
10
Změny v řízení u ÚOHS - § 114
• písemné důkazy v návrhu elektronicky
• náležitosti dle ZVZ nelze doplnit / obecné
náležitosti ano
• koncentrace řízení – nelze uvádět nové
skutečnosti oproti návrhu, ostatní účastníci
důkazy jen do 15 dnů
11
Elektronizace řízení - § 114
• návrh, jiná podání, dokumentace (vyjma
netextové) – datovou schránkou nebo s el.
podpisem - § 114 odst. 8
• podání v řízení ex offo; rozklad - § 117c
odst. 1
• dokumentace o VZ i mimo spr. řízení - §
155 odst. 5
12
Lhůty
• lhůta k rozhodnutí až po doplnění obecných
náležitostí podání - § 114 odst. 7
• neběží při zpracování posudku či vyjádření
- § 117c odst. 1
• lhůta pro vyjádření k podkladu rozhodnutí
je závazná, min. 7 dnů - § 117c odst. 2
• lhůta pro zánik odpovědnosti se zkracuje
(5-3; 10-5 let) - § 121 odst . 3
13
Kauce - § 115
• ÚOHS nevyzývá k doplacení
• nově propadá i 20% kauce při zpětvzetí v
prvním stupni
14
Sazby kauce - § 115 odst. 1
• 1%, min. 50 tis. Kč., max. 10 mil. Kč
• za celou dobu plnění, doba neurčitá – 4 roky
• 100 tis. Kč – nabídkovou cenu nelze zjistit
• 200 tis. Kč. – návrh na zákaz plnění smlouvy
15
NOVÝ ZÁKON
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Revize zadávacích směrnic
současné znění z roku 2004
potřeba modernizace (agenda 2020)
nový zákon o zadávacích řízeních
jeden zadávací kodex
klasická, sektorová a koncesní směrnice
transponovány v jednom zákoně + přezkum
Předpokládaný harmonogram
publikace směrnic
28. 3. 2014
paragrafové znění návrhu zákona do
připomínkového řízení
březen 2015
meziresortní připomínkové řízení
20 pracovních dnů
vypořádávání vznesených připomínek
2 měsíce
odeslání na Vládu
květen/červen 2015
vyjádření legislativní rady vlády
60 dnů
projednání vládou
červenec 2015
Poslanecká sněmovna
červenec/září - říjen 2015
Senát
listopad/prosinec 2015
účinnost
nejpozději 18. 4. 2016
Obecný přístup k novému zákonu
regulace odpovídá evropským směrnicím
zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních
oblastech na základě věcného záměru
změna systematiky – od obecného ke konkrétnímu
odstranění kazuistických procesních pravidel
snížení administrativní zátěže
důraz na flexibilitu podlimitního režimu
snaha o zachování současné terminologie
Zákon o zadávacích řízeních
vymezení hlavního předmětu regulace:
pravidla pro zadávací řízení
nejde o nástroj pro regulaci celého investičního
procesu
posílení osobní odpovědnosti zadavatele
prostřednictvím nového zákona o vnitřní kontrole
Systematika zákona
I. obecná ustanovení
II. zadávací řízení
1. základní ustanovení pro všechna ZŘ
2. zadávací řízení pro podlimitní VZ
3. zadávací řízení pro nadlimitní VZ
III. zjednodušený režim
IV. zvláštní postupy
V. koncese
VI. sektorové zakázky
VII. společná ustanovení k zadávacím řízením
VIII. změny a ukončení smluv
IX. dozor
X. seznam kvalifikovaných dodavatelů, informační systém
XI. přechodná a závěrečná ustanovení
XII. účinnost
Základní ustanovení
zadávací řízení - postup stanovený zákonem a
zadávacími podmínkami pro zadání veřejné
zakázky
zadání veřejné zakázky - uzavření úplatné smlouvy
mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá
povinnost dodavatele poskytnout nebo provést
dodávky, služby či stavební práce
Základní ustanovení
zadáním veřejné zakázky nejsou:
pracovněprávní smlouvy
spolupráce zadavatelů
zvláštní postupy:
rámcové dohody, DNS, soutěž o návrh
Základní ustanovení
zadavatelem je veřejný zadavatel a dále osoba, o níž
to stanoví zákon (dřívější sektorový a dotovaný
zadavatel)
zásady postupu podle zákona:
zadavatel postupuje transparentně a přiměřeně a
nesmí obcházet povinnosti stanovené zákonem
zásady vztahu k dodavatelům - zásady rovného
zacházení a zákazu diskriminace
Spolupráce zadavatelů
společné zadávání včetně společného zadávání
zadavatelů z různých členských států EU
centrální zadávání
vertikální spolupráce – in-house
horizontální spolupráce
vertikální a horizontální spolupráce odpovídá
úpravě směrnic
Výjimky
obecné výjimky – odpovídají zadávací směrnici
nově významná výjimka pro zastupování v soudních a
obdobných sporech
výjimky pro podlimitní režim – národní úprava,
zachován v zásadě současný stav, přidána výjimka pro
elektronická tržiště
výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu
„Zadavatel není povinen provést zadávací řízení před
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu.“
Ustanovení pro zadávací řízení
jak se zahajuje řízení
co obsahují zadávací podmínky
předkládání údajů, dokladů nebo vzorků, jejich
ověřování a doplňování
střet zájmů
účastník zadávacího řízení
Vyloučení účastníka zadávacího řízení
oprávnění zadavatele vyloučit účastníka
zadávacího řízení, ALE:
zákaz uzavřít smlouvu s účastníkem, který
nesplňuje požadavky (zákonné, zadavatele..)
povinnost vyloučit pro nadlimitní VZ – netrestanost,
nedoplatky (dnes povinné důvody vyloučení)
nepovinné důvody vyloučení – profesní pochybení,
sankce při předchozí VZ, dohody, ovlivňování ZŘ,
MNNC…
Výběr dodavatele
na základě kritérií vyjadřujících výhody a rizika spojená s
uzavřením smlouvy
podmínky (kritéria) účasti v zadávacím řízení
kritéria pro omezování počtu
kritéria pro hodnocení
kvalifikace – schopnost plnit VZ
ekonomická výhodnost – ekonomické parametry nabídek
Zadávací řízení pro podlimitní VZ
zjednodušené podlimitní řízení
pro podlimitní veřejné zakázky a VZ na stavební práce do 50 mil.
Kč
uveřejnění na profilu, možná i výzva 5 dodavatelům, nepovinná
lhůta pro podání nabídek 10 dnů, u stavebních prací 15 dnů
možnost postupu pro nadlimitní veřejné zakázky (kvalifikace,
hodnotící kritéria, obchodní podmínky, jistota)
zákon neomezuje kritéria pro výběr dodavatele
možnost jednat (?)
Zadávací řízení pro nadlimitní VZ
obecně zachována směrnicová úprava (výjimkou omezování počtu účastníků zadávacího
řízení)
otevřené řízení: lhůta pro podání nabídek je 35 dnů, v podlimitním režimu 20 dnů
užší řízení: dvoukolové řízení, povinnost vyloučit v prvním kole ty, kteří nesplňují zadávací
podmínky, zákaz omezování počtu účastníků zadávacího řízení
jednací řízení s uveřejněním: v podlimitním režimu bez omezení, jednání o nabídkách
s cílem zlepšit podmínky pro zadavatele, obecná regulace jednání, povinnost předložit
„konečnou“ nabídku na základě jednání, připuštěno snižování počtu účastníků řízení
jednací řízení bez uveřejnění: pouze vymezeny podmínky pro použití, nejsou stanovena
procesní pravidla
soutěžní dialog: cílem nalézt jedno nebo více řešení odpovídající potřebám zadavatele,
obdobný průběh jako v JŘSU, lze snižovat počty řešení
inovační partnerství: vývoj inovativního produktu, který není dostupný na trhu,
posloupnost několika JŘSU, lze snižovat počet účastníků zadávacího řízení nebo počet
řešení
Ustanovení k nadlimitním řízením
obchodní a platební podmínky: požadavek zadavatele:
„stěžejní“ úkoly v plnění VZ přímo dodavatel
možnost stanovení mechanismu pro předvídané změny
smlouvy
zákaz odmítnutí elektronické faktury, možnost platby přímo
subdodavatelům
změna koncepce jistoty: zadavatelem vyhrazená sankce za
odstoupení z řízení nebo odmítnutí uzavřít smlouvu
kritéria kvalifikace profesní, ekonomická, technická
ekonomická kvalifikace – obrat a obrat směřující k předmětu
veřejné zakázky
principy profesní a technické kvalifikace zachovány, odpovídají
směrnicové úpravě
Ustanovení k nadlimitním řízením
průběh řízení: není povinnost stanovovat komisi pro otevírání
obálek ani komisi pro hodnocení, podpůrně – poradní orgán
mimořádně nízká nabídková cena: zadavatel může stanovit
vzorec nebo cenu
zachována obecná možnost posoudit cenu k předmětu
zakázky
není povinnost (ale možnost) vyloučit účastníka zadávacího
řízení s mimořádně nízkou nabídkovou cenou
povinnost jen pokud je cena nízká z důvodu porušení předpisů
nebo nedovolené veřejné podpory
Ustanovení k nadlimitním řízením
nápravná opatření dodavatele: možnost dodavatele prokázat,
že přijal dostatečná opatření, která zaručují jeho spolehlivost –
pro povinné i nepovinné důvody vyloučení
hodnotící kritéria: ekonomická výhodnost (nákladová
efektivnost, cena)
nákladová efektivnost: náklady životního cyklu, nejlepší
nabízený poměr mezi cenou a kvalitou
lze stanovit pevnou cenu a hodnotit kvalitu
uzavření smlouvy – povinnost součinnosti při uzavírání
smlouvy, povinnost předložit požadované doklady
zrušení zadávacího řízení – zachování současného stavu
Zjednodušený režim
pouze pro VZ na služby, které jsou přímo vymezeny v
příloze
sociální služby, právní služby
úprava podle směrnice
pravidla pro zadávací řízení stanovuje zadavatel, není
podrobně regulován zákonem
povinnost uveřejnit
Rámcová dohoda
dříve rámcová „smlouva“
zachována směrnicová úprava
postup při uzavírání smluv na základě rámcové dohody – s
obnovením soutěže nebo bez
postup podle rámcové dohody není zadávacím řízením
Koncese
na stavební práce
na služby
protiplnění spočívá v právu braní užitků
koncesní řízení jako druh zadávacího řízení
zákon stanoví obecné principy řízení, základní lhůty
Sektorové zakázky
vymezení osoby zadavatele – zrušen pojem „sektorový
zadavatel“
výhradně směrnicová úprava
neukládány žádné další povinnosti
Změny smluv
podstatné – zakázané
nepodstatné – přípustné, vymezeny v zákoně
zkoumání důvodu změny – do 10% / 15% bez zkoumání
důvodu (nelze měnit podstatu smlouvy)
kritéria podstatnosti – jako dopusud
dodatečné VZ – dnešní JŘBU
návrh zpřísnění - limit 50% v souhrnu
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Ministerstvo pro místní rozvoj

similar documents