Špecifiká určovania kognitívnych procesov podľa Blooma pre

Report
Špecifiká určovania
kognitívnych procesov podľa Blooma
pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda
Letná škola – august 2014
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Revidovaná Bloomova taxonómia kognitívnych
cieľov (Anderson, Krathwoohl, 2001)
Dimenzia kognitívnych procesov
Dimenzia
vedomostí
F.
Faktické
vedomosti
K.
Konceptuálne
vedomosti
P.
Procedurálne
1. Zapamätať
si (uloženie a
2. Porozumieť
3. Aplikovať
4. Analyzovať
(konštruovanie
významu na základe
získaných informácií)
(použiť postup
alebo štruktúru v
rôznych situáciách)
(rozloženie na časti a
určenie, aký vzájomný
vzťah je medzi
jednotlivými časťami,
časťami a celkom,
príp. k účelu)
vymenovať,
uviesť
stručne vyjadriť,
zhrnúť
roztriediť,
klasifikovať
identifikovať,
opísať
interpretovať,
rozoznať
experimentovať vysvetliť, porovnať odhadnúť, určiť
plánovať,
načrtnúť
usporiadať
predpokladať
vypočítať, riešiť
rozlišovať,
znázorniť
vyvodiť, usúdiť
vytvoriť,
poskladať,
navrhnúť
použiť
spracovať
skonštruovať
vytvoriť
vyjadriť,
vykonať
aktualizovať,
zdokonaliť
vybavenie si
vedomostí z
dlhodobej pamäte)
usporiadať
vedomosti
M.
Metakognitívne
vedomosti
Zastúpenie úloh podľa taxonómie:
najviac
5. Hodnotiť
(posúdenie podľa
daných kritérií a
štandardov)
zatriediť,
vybrať
6. Tvoriť
(vytváranie
nových vnútorne
súdržných celkov
z jednotlivých
prvkov do
nového znaku
alebo štruktúry)
kombinovať
najmenej
Revidovaná Bloomova taxonómia kognitívnych
cieľov (Anderson, Krathwoohl, 2001)
A. Faktické vedomosti
(Základné vedomosti, s ktorými sa žiak musí oboznámiť)
a) Vedomosti a poznatky o jednotlivostiach a zložkách a ich
špecifických detailoch
b) Terminologické vedomosti (pojmy, definície)
B. Konceptuálne vedomosti
(Vedomosti o vzťahoch medzi prvkami v rámci väčších štruktúr)
a) Vedomosti o klasifikáciách a kategóriách (triedenie faktov, pojmov,
myšlienok, hodnôt)
b) Vedomosti o princípoch a zovšeobecneniach (vzťahy, zákonitosti,
súvislosti a kontexty)
c) Vedomosti o teóriách, modeloch a štruktúrach (princípy, hypotézy)
Revidovaná Bloomova taxonómia kognitívnych
cieľov (Anderson, Krathwoohl, 2001)
C. Procedurálne vedomosti
(Vedomosti o špecifických postupoch, metódach, algoritmoch, technikách, o
použití zručností pri riešení otázky/úlohy/problému)
a) Vedomosti o subjektívne špecifických zručnostiach a algoritmoch
b) Vedomosti o subjektívne špecifických technikách a metódach
c) Vedomosti o kritériách určujúcich, kedy použiť vhodnú procedúru
D. Metakognitívne vedomosti
(Vedomosti o poznaní, ale tiež o uvedomení si vlastného poznania)
a) Vedomosti o všeobecných stratégiách poznávacích procesov (všeobecné
metódy učenia sa, heuristika, metódy a stratégie na riešenie problémov)
b) Vedomosti o kognitívnych úlohách (vedomosti o kognitívnej náročnosti
riešenia rôznych učebných úloh alebo problémov, o východiskách a
spôsobe ich riešenia vrátane kontextu a podmienok)
c) Vedomosti o sebe (sebapoznanie, poznanie svojich silných a slabých
stránok, vedomosti o vlastnej úrovni vedomostí a zručností, o svojej
vlastnej stratégii učenia sa, o vhodných podmienkach pre seba na učenie)
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
identifikovanie, znovuvybavenie
Terminológia
 slovná zásoba pre oblasť človek a príroda
Špecifické detaily a prvky
 Symboly, skratky
 Pojmy, zákony, definície, teórie, pravidlá
 Termíny, normy, zásady
FYZ
BIO
CHEM
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
ÚLOHA
Mikuláš Oresme definoval rovnomerne zrýchlený
pohyb a vyjadril časovú závislosť dráhy pri tomto
pohybe. Prvý znázornil graf závislosti dráhy od
času. Nad vodorovnou úsečkou zakreslil, ako dlho
pohyb trval. V každom okamihu pohybu, teda
v každom bode zakreslenej úsečky, si predstavil
kolmicu takú dlhú, ako bola v tejto chvíli rýchlosť
pohybu. Z obrázkov určil dráhu pohybu ako obsah
príslušných geometrických útvarov.
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
ÚLOHA
Obrázok, ktorý znázorňuje ako kreslil rýchlosť
Oresme
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
ÚLOHAv (m/s)
12
2
14
t(s)
Vypočítaj dráhu pohybu, ktorý je znázornený
na obrázku. Dráha je _______ m.
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
Bloom - K1
Táto úloha je na najjednoduchší kognitívni
proces – zapamätať si.
Žiak reprodukuje vedomosť, ktorá mu bola
ponúknutá v úvodnej informácii.
V dimenzii vedomosti sme v konceptuálnych
vedomostiach, sú to vedomosti o vzťahoch
medzi prvkami v rámci väčšej štruktúry.
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
Úloha – F1
Ploskuľa mliečna patrí medzi ploskavce. Žije v
sladkej vode.
Označte spôsob dýchania ploskule mliečnobielej.
a)celým povrchom tela
b) vzdušnicami
c) vonkajšími žiabrami
d) pľúcnymi vačkami
V : vybaviť si relevantné znalosti z dlhodobej pamäte
- základné prvky, ktoré musia študenti/žiaci vedieť
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
Na Slovensku sa v povodí rieky Dunaj a Morava
nachádzajú lužné lesy. Dreviny lužného lesa
môžeme rozdeliť na mäkké a tvrdé.
Z uvedených drevín vyberte tú, ktorá patrí
medzi dreviny lužného lesa.
a) vŕba biela
Úloha - K1
b) topoľ čierny
V: vzájomné vzťahy medzi prvkami
c) jaseň štíhly
- žiak musí vedieť priradiť dreviny
d) jelša lepkavá
- vzťah: drevina - les
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
ÚLOHA – F1
Napíš názov skupiny liečiv, izolovaných
z prírodných zdrojov (najčastejšie
z mikroorganizmov), ktoré sa používajú na
liečenie ochorení zapríčinených baktériami.
..............
O: antibiotiká
V: Žiak si musí vybaviť relevantné vedomostí z dlhodobej
pamäte (vymenovať, uviesť).
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
ÚLOHA – K1
Na štítku chemického prípravku je uvedené nasledujúce
upozornenie:
Pozor! Dráždi oči a pokožku. Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je
potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť
veľkým množstvom vody. Používajte len na dobre vetranom
mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
Vyber, ktoré dva výstražné symboly (piktogramy) sú na obale
prípravku zobrazené.
a) B, D
b) A, C
c) A, B
d) C, D
V: Žiak musí mať vedomosti o klasifikáciách, musí vedieť
zatriediť upozornenia na štítku chemického prípravku k
piktogramom (opísať, identifikovať).
Zapamätať si
reprodukovanie prvkov učiva
ÚLOHA – P1
Proces dokonalého horenia propánu vyjadruje rovnica:
a) C 3 H 8  2 CO 2  5C  4 H 2 O
b) 2 C 3 H 8  7 O 2  6 CO 2  8 H 2 O
c) C 3 H 8  5O 2  3CO 2  4 H 2 O
d)
2 C 3 H 8  3O 2  6 CO  8 H 2 O
O: c)
V: Žiak musí poznať proces dokonalého horenia a správne doplniť
stechiometrické koeficienty v chemickej rovnici (vedomosti o postupoch,
metódach a algoritmoch).
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií
Interpretovať – zmena jednej podoby na inú
zápis údajov, znázorniť, reprezentovať
Uviesť príklad- nájsť špecifický príklad
 ilustrovať, predložiť
Klasifikovať – označenie pozorovaného javu
triediť, kategorizovať, zaradiť, označiť, nájsť
Sumarizovať – napísať zhrnutie javu, pokusu
 zápis hlavných bodov témy
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
Usudzovať – vyvodenie pravidiel z uvedených príkladov
 odvodenie logického záveru z prezentovanej informácie
Porovnávať – zisťovať vzťahy, ktoré spolu súvisia, porovnávať
predmety a hľadať podobnosti
 rozlišovať, porovnávať, prepájať
Vysvetľovať – vytváranie modelov príčiny a následkov v
systéme
 konštruovanie modelov
FYZ
BIO
CHEM
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií
ÚLOHA
v (m/s)
v (m/s)
10
t(s)
10
t(s)
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
Na grafoch sú zakreslené pohyby, ktoré sú
v niečom podobné a v niečom odlišné. Vieš
vyjadriť ako sa mení rýchlosť týchto pohybov?
Rýchlosť pohybu, ktorý je znázornený na obr. 1 sa
počas celého pohybu ___________. Rýchlosť
pohybu, ktorý je znázornený na obr. 2 sa počas
celého pohybu ___________.
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
Bloom – K2
V tejto úlohe žiaci konštruovali porozumenie
významu na základe získaných informácií
a grafického vyjadrenia. Zisťovali vzťahy, ktoré
spolu súvisia, porovnávali a hľadali podobnosť a
odlišnosť. Takže v Bloomovej taxonómii to bola
úloha K2, ak K vyjadruje koncept a 2 porozumenie.
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
Úloha – K2
Počas vedeckého bádania došlo k objavu nového
živočícha. Po detailnom skúmaní morfologickej
stavby živočícha sa vedcom podarilo zhromaždiť
nasledovné informácie:
• dlhé telo (niekedy až 20 metrov)
• telo zložené z hlavičky a článkov
• články sa zväčšujú a na konci tela sa môžu
oddeľovať
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
• živočích je obligátny hermafrodit
• na hlavičke sú prísavky a háčiky slúžiace na
prichytávanie
• za hlavičkou je krčok, kde sa tvoria nové články
tela
• do
ľudského
tela
sa
môže
dostať
prostredníctvom tepelne málo upraveného mäsa
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
Napíšte skupinu (triedu), do ktorej vedci zaradili
novoobjaveného živočícha.
Odpoveď ..........................(pásomnice)
V: klasifikovať – žiak na základe získaných vedomostí vie zaradiť,
kategorizovať, zatriediť – určenie, že niečo patrí k určitej skupine,
kategórii. ( porozumieť – interpretovať, uviesť príklad, klasifikovať,
sumarizovať, usudzovať, porovnávať, vysvetľovať, schopnosť
získané vedomosti, informácie spracovať)
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
Úloha – P2
V krokoch 1 - 4 je popísaný jednoduchý pokus na dôkaz
pŕhlivých buniek nezmara.
Materiál a pomôcky: nezmar, dafnia, pipeta, podložné
sklíčko s jamkou, potreby na mikroskopovanie, kyselina
octová, filtračný papier
Zoraďte jednotlivé
správnom poradí.
kroky
pracovného
postupu
v
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
1) Na jeden koniec krycieho sklíčka dáme rozriedenú
kyselinu octovú a na druhom konci ju budeme odsávať
filtračným papierom.
2) Na podložné sklíčko s jamkou do kvapky vody vložíme
nezmara.
3) Do pipety chytíme dafniu a vytlačíme ju k ramenám
nezmara. Mikroskopom pozorujeme, ako sa nezmar
zmocňuje koristi.
4) Mikroskopom pozorujeme na ramenách nezmara
vymrštené pŕhlivé vlákna.
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné a grafické vyjadrenie
Označte správne poradie krokov pokusu.
a) 2, 3, 1, 4
b) 3, 2, 4, 1
c) 2, 3, 4, 1
d) 1, 2, 4, 3
V: vedomosti o špecifických postupoch, metódach, technikách
(procedurálne). Žiak musí nielen vedieť, v akom poradí správne
prebehne dôkaz o prítomnosti pŕhlivých buniek (postup), ale aj
akú správnu metódu treba zvoliť (ako niečo urobiť).
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné a grafické vyjadrenie
ÚLOHA – F2
Všetky predmety a telesá okolo nás sú zložené z látok.
V prírode sa chemicky čisté látky vyskytujú zriedka,
rozšírenejšie sú zmesi. Zmesi delíme do dvoch skupín
podľa toho, či ich zložky vieme alebo nevieme rozlíšiť
voľným okom prípadne mikroskopom, na rovnorodé a
rôznorodé. K uvedeným látkam priraďte zodpovedajúci
typ zmesi.
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné a grafické vyjadrenie
•
•
•
•
•
•
A pitná voda
B destilovaná voda
C žula
D mlieko
E kompót
F slzy
............................
............................
...........................
...........................
...........................
...........................
V: Žiak musí mať základné vedomosti o delení zmesí na rovnorodé a rôznorodé a
na základe istých kritérií musí vedieť zaradiť dané látky do týchto dvoch kategórií
(klasifikovať, kategorizovať).
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
ÚLOHA – K2
Určte typ danej reakcie:
2 AgNO3(aq) + BaCl2(aq)2AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq)
a) syntéza
b) substitúcia
c) Zrážacia reakcia
d) disociácia
V: Žiak musí mať vedomosti o princípoch a zovšeobecneniach pre dané typy reakcií, na
základe stavového zápisu reakcie musí rozoznať daný typ chemickej reakcie (musí
poznať vzťahy a súvislosti, usudzovať, interpretovať, rozoznať).
Porozumieť
konštruovanie významu na základe získaných
informácií, písomné, grafické vyjadrenie
ÚLOHA – P2
Vyber z nasledujúcich procesov ten, ktorý sa uplatňuje
pri úprave podzemnej a povrchovej vody na pitnú vodu:
a) usadzovanie, čírenie, filtrácia, dezinfekcia
b) vyparovanie, skvapalňovanie
c) filtrácia, destilácia, odparovanie, chlorácia
d) rozpúšťanie, zrážanie, filtrácia
V: Žiak musí mať vedomosti o špecifických postupoch, metódach a technikách,
musí vedieť nielen akú správnu metódu oddeľovania zložiek zmesí treba použiť,
ale aj v akom poradí (usudzovať, predpokladať)
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Vykonávať – aplikovať postup na známu úlohu
 Riešiť, demonštrovať, načrtnúť schému, vypočítať,
aplikovať postup pri pokuse
Zavádzať – aplikovať postup na neznámu úlohu – napr. v
ktorej situácii je vhodné použiť 2. Newtonov zákon
 Konštruovanie modelov
FYZ
BIO
CHEM
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
ÚLOHA
Peter si pohyb autíčka zakreslil grafom.
Pohyb tiež opísal slovami. Niektoré slová,
ale vynechal. Pozri si obrázok a doplň
chýbajúce slová/hodnoty tak, aby
opisovali pohyb zakreslený na obrázku .
Aplikovať
ÚLOHA
v (m/min)
12
0
2
14
t(min)
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
ÚLOHA
Autíčko sa prvé 2 minúty rozbiehalo a dosiahlo
rýchlosť ________ m/min.
Potom išlo 12 minút ________ rýchlosťou a ďalej
jeho rýchlosť klesla na hodnotu______ m/min.
Prešlo celkovú dráhu ______ m.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Bloom – K3, P3
Táto úloha si vyžaduje pri vypočítaní dráhy
použitie známych postupov a algoritmov
v danej situácii. Žiaci pri riešení museli vybrať
najvhodnejší postup na výpočet obsahu
obrazca. Napr. rozdeliť ho na dva obrazce –
trojuholník a obdĺžnik. z konceptov.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Bloom – K3, P3
Celkovú dráhu vypočítame potom ako súčet
obsahov obidvoch útvarov. Časť úlohy o dráhe
v Bloomovej taxonómii zaradíme ako P3,
aplikovať procedurálne vedomosti. V prvej
časti úlohy potrebovali žiaci len porovnávanie
vzájomných vzťahov teda vedomosti
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Úloha – K3
Príkladom poruchy zemskej kôry je zlom San
Andreas, ktorý vznikol ako dôsledok pohybu
Pacifickej a Severoamerickej litosferickej dosky
pozdĺž zlomu vo vodorovnom smere. Ktorý z
nasledovných obrázkov znázorňuje druh
poruchy zlomu San Andreas?
V: žiak vie na základe porozumenia textu ilustrovať opísanú situáciu
(v prípade testovania musí iba vybrať správnu ilustráciu)
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Označ písmeno so správnym obrázkom.
a)
b)
c)
d)
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Úloha – P3
Sledujeme poruchu farebného videnia v dvoch
rodinách. V prvej rodine je žena zdravá (v jej rode sa
táto porucha nikde nevyskytovala), ale u muža sa
prejavuje neschopnosť rozlišovať červenú a zelenú
farbu. V druhej rodine je žena postihnutá
daltonizmom, ale muž je zdravý (v jeho rode sa
taktiež táto porucha nikde nevyskytovala). V prvej
rodine majú dcéru a v druhej syna.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Vypočítajte, s akou pravdepodobnosťou by boli v
nasledujúcej generácii potomkovia detí týchto
dvoch rodín neschopní rozlišovať zelenú a červenú
farbu.
a) 75% potomstva by bolo postihnuté daltonizmom
a 25% prenášači
b) každý potomok by trpel poruchou farebného
videnia
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
c) 25% potomstva by boli prenášači, 50% by boli
zdraví a 25% potomstva by bolo postihnuté
daltonizmom
d) 25% potomstva by boli prenášači, 25% by boli
zdraví a 50% potomstva by bolo postihnuté
daltonizmom
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
ÚLOHA – F3
Na priloženom obrázku vidíme schému aniónu F-. Z údajov
v periodickej tabuľke prvkov boli zistené hodnoty pre tento
anión: A=19 a Z=9. Určte správny počet protónov,
neutrónov a elektrónov pre anión F- v uvedenom poradí.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Vyberte správne tvrdenie:
a) 9 protónov, 10 neutrónov, 10 elektrónov
b) 10 protónov, 10 neutrónov, 9 elektrónov
c) 10 protónov, 11 neutrónov, 9 elektrónov
d) 9 protónov, 10 neutrónov, 9 elektrónov
V: Žiak musí ovládať terminológiu, poznať princíp vzniku iónov, poznať význam
nukleónového (A) a protónového čísla (Z) (A = Z + N). Žiak vie použiť postup alebo
štruktúru v rôznych situáciách.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
ÚLOHA – K3
Prečítaj si text.
Ak povaríme pitnú vodu a následne ju necháme
vychladnúť, pozorujeme vznik a usadzovanie bielej tuhej
látky na dne nádoby. Pri opakovanom používaní jednej
nádoby na ohrev vody dochádza k usadzovaniu tejto bielej
látky na jej stenách v podobe vodného kameňa.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
Vyber z nasledujúcich možností najefektívnejší spôsob na
odstránenie vodného kameňa z nádoby na varenie vody:
a)
b)
c)
d)
Odstránenie pomocou roztoku kyseliny octovej.
Odstránenie pomocou prášku do pečiva.
Odstránenie pomocou saponátu na umývanie riadu.
Odstránenie pomocou prášku na umývanie riadu.
V: Žiak musí vedieť použiť získané vedomosti, princípy, pravidlá a zovšeobecnenia v
rôznych situáciách (experimentovať, vykonávať). Žiak musí poznať princíp odstraňovania
vodného kameňa a vedieť opísať jeho realizáciu.
Aplikovať
použitie postupov, pravidiel, algoritmov
v rôznych situáciách
ÚLOHA – P3
Reakciou medi so zriedenou kyselinou dusičnou sa v reakcii spotrebovalo 500 g
10 % kyseliny dusičnej, pričom reakcia prebehla podľa rovnice:
3 Cu + 8 HNO3 -----------------> 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
Vypočítajte hmotnosť zreagovanej medi. Výsledok vyjadrite v gramoch
zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.
Ar(H) = 1
Ar(N) = 14
Ar(O) = 16
Ar(Cu) = 63,5
O: 18,9 g
V: Žiak musí mať vedomosti o špecifických algoritmoch a postupoch, na základe
ktorých vyrieši daný problém (vypočítať, riešiť). Najprv musí žiak vedieť vypočítať
hmotnosť kyseliny dusičnej, potom jej látkové množstvo. Následne na základe
látkového množstva a zápisu chemickej rovnice reakcie – stechiometrických
koeficientov vypočíta látkové množstvo medi a potom hmotnosť zreagovanej medi.
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Rozlišovať – podstatných a nepodstatných častí
 nájsť princípy usporiadania, zistiť podstatu riešenia problému
Usporiadať – určiť fungovanie prvkov v štruktúre, na základe
opisu identifikovať systém
 vytváranie schém, hľadať súvislosti, integrovať
Prisudzovať – určiť stanovisko, nájsť hodnotu alebo zámer v
informácii
 odhaľovať, urobiť rozbor, špecifikovať, demonštrovať
FYZ
BIO
CHEM
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Oresme nepopisoval pohyb telesa, hovoril
o pohybe niečoho. Popísal a vyriešil takýto
problém. Ak sa niečo pohybuje prvý deň
rýchlosťou v a druhý deň dvakrát pomalšie ako
prvý deň a tretí deň dvakrát pomalšie ako
druhý deň a štvrtý deň dvakrát pomalšie ako
predchádzajúci deň a tak ten pohyb pokračuje
ďalej až do nekonečna.
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Položil si otázku či vieme vyjadriť dráhu takto
opísaného pohybu, ktorú niečo prejde. Na
riešenie tejto úlohy použil Oresme „svoj
postup“. Geometrickou metódou znázornil
pohyb niečoho a pomocou dôvtipnej
konštrukcie vypočítal dráhu niečoho. Jeho
úvahy sú znázornené na obrázku.
Analyzovať
v (km/deň)
t(deň)
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Peťovi sa táto úloha veľmi páčila, ale nič
nevedel vymyslieť a tak zavolal troch
svojich kamarátov a vymýšľali spolu.
Trochu sa radili aj s Peťovým ockom a on
im poradil, aby každý z nich napísal
pravdepodobný postup riešenia úlohy.
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Peťo napísal: Ak si napr. poviem, že niečo
sa pohybovalo rýchlosťou 10km/deň, tak
viem
vypočítať
obsah
všetkých
zakreslených útvarov na obrázku. Ale
niektoré obdĺžniky nie sú zakreslené, ani
ich neviem zakresliť, pretože to ide
donekonečna a tak Oresme túto úlohu
nemohol vypočítať.
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Paľko napísal: Najskôr určím
obsah
prvého štvorca. Viem, že obsah druhého
bude o polovicu menší ako obsah prvého
štvorca a pre každý ďalší to platí tiež.
Všetky menšie útvary som dostal z 1.
štvorca (lebo z neho vznikli) a tak viem
presne spočítať súčet obsahov všetkých
útvarov.
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
Martin napísal: Neviem presne aká je
veľká rýchlosť a neviem ako sa dlho
niečo pohybuje, pretože sa pohybuje do
nekonečna a tak nemôžem vypočítať ani
dráhu niečoho. Myslím si, že to nevedel
vypočítať ani Oresme.
Analyzovať
Juro napísal: Viem určiť dráhu, ktorú niečo
prejde 1. deň. Druhý štvorec viem vložiť do
prvého štvorca a tiež viem vypočítať jeho
obsah. Aj tretí štvorec tiež viem vložiť do 2.
štvorca a viem určiť jeho obsah. Takto keby
som každý menši vložil do väčšieho, tak môžem
pokračovať až do nekonečna. Oresme mohol
úlohu vypočítať.
Analyzovať
ÚLOHA
Napíš meno chlapca, ktorý správne
argumentoval
Bloom – P4
V tejto úlohe žiaci potrebovali aplikovať
postup na neznámu úlohu. Rozlíšiť
podstatné a nepodstatné informácie
v prezentovaných vyjadreniach chlapcov.
Analyzovať
Prisúdiť/určiť stanovisko.
Teda podľa Bloomovej taxonómie je to
úloha, v ktorej sa aplikuje procedurálna
vedomosť – P4. V tejto úlohe ešte žiaci
nemuseli oponovať, určiť klady alebo
zápory riešenia a z toho dôvodu to ešte
nie je hodnotenie.
Analyzovať
Úloha – K4
Na obrázkoch sa nachádzajú rôzne organizmy.
Analyzovať
Rozhodnite, ktorá z možností je spoločná pre všetky
organizmy.
Označte správnu odpoveď.
a) mimobunkové trávenie
b) dvojstranne súmerné telo
c) nepohlavné rozmnožovanie
d) lúčovito súmerné telo
V: analyzovať – rozlišovať, usporiadať, prisudzovať – žiak vie rozlíšiť
živočíchy na obrázku a hľadať súlad, vzájomné vzťahy medzi nimi
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
ÚLOHA – K4
Keď odpočítame hodnotu protónového čísla atómu kyslíka od
hodnoty protónového čísla vápnika, dostaneme hodnotu súčtu
protónov a elektrónov elektroneutrálneho atómu X. Určte
umiestnenie prvku v PSP, ktorý sa skladá z atómov X:
perióda: .............................
skupina: .............................
O: perióda: 2., skupina: IV.A (14.)
V: Žiak musí vedieť analyzovať text a grafické
znázornenie atómov vápnika a kyslíka. Na
základe zistených vzájomných vzťahov žiak
musí určiť číslo periódy a skupiny prvku,
ktorý sa skladá z atómov X (uhlík). Žiak
disponuje potrebnými vedomosťami o
klasifikáciách, princípoch, zovšeobecneniach
a súvislostiach (vysvetliť, porovnať).
Analyzovať
rozloženie na časti, určenie vzájomných vzťahov
ÚLOHA – P4
Skúmavky A, B, C sú naplnené tromi rôznymi
plynmi. V dvoch skúmavkách sú plyny, ktoré
negatívne pôsobia na životné prostredie.
Jeden z nich sa podieľa na skleníkovom
efekte. Ďalší, zapáchajúci plyn je príčinou
vzniku kyslých dažďov. Do ovzdušia sa
dostáva napríklad pri spracovaní ropy. V
tretej skúmavke je plyn, ktorý je jednou zo
zložiek atmosféry Zeme.
Ak vložíte tlejúcu špajľu do skúmavky B,
rozhorí sa. Horiacu špajľu následne uhasíte
v skúmavke C. Rozlíšte plyny A, B, C. Napíšte
ich chemické názvy a vzorce.
O: A: oxid siričitý, SO2; B: kyslík, O2; C: oxid uhličitý, CO2
V: Žiak musí nielen analyzovať text, ale musí mať aj
A: ......................................
vedomosti o špecifických technikách a metódach na
B: ......................................
dôkaz kyslíka a oxidu uhličitého (rozlišovať).
C: ......................................
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
Kontrolovať – zistiť rozpor vo vnútri procesu, určiť, či
vedecké závery sú v súlade s nameranými údajmi
 testovať, monitorovať, zisťovať, overiť
Kritizovať – zistiť vhodnosť procedúry pre daný problém,
posúdiť, ktorá metóda je vhodnejšia pre riešenie problému
 argumentovať, posúdiť, oponovať, uviesť klady a zápory
FYZ
BIO
CHEM
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
ÚLOHA
Označ v jednotlivých vyjadreniach chlapcov
z predchádzajúcej úlohy ich nepravdivé
argumenty.
FYZ
BIO
CHEM
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
Bloom – P5
Pri riešení tejto úlohy už žiaci museli vykonať
kontrolu poskytnutej informácie, kriticky sa
vyjadriť a posúdiť predložený materiál. Teda
vykonať hodnotenie výrokov. V Bloomovej
taxonómii je to úloha na hodnotenie
procedurálnych vedomostí.
FYZ
BIO
CHEM
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
Úloha – K5
Kontaminácia vody spôsobená priesakom dusíkatých
hnojív z poľnohospodárskej pôdy môže vážne ohroziť
kvalitu života vodného spoločenstva a viesť
k premnoženiu mikroorganizmov, siníc a rias. Niektoré
druhy siníc uvoľňujú do prostredia toxické látky
spôsobujúce kŕče svalstva, nekoordinované pohyby,
dusenie a následnú smrť. Najčastejšie tieto otravy
pozorujeme u dobytka a divožijúcich zvierat.
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
Označte, ktorá metóda je ekologicky najvýhodnejšia
pri odstraňovaní premnožených siníc v stojatých
vodách (nádržiach, rybníkoch a pod.)
• zber siníc pomocou sieťok
• nasadenie bylinožravých rýb
• nasadenie chemických látok, ktoré dokážu odstrániť
sinice
• odstránenie kyslíka z vody
V: žiak vie posúdiť situáciu podľa daných kritérii (zisťovať, monitorovať)
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
ÚLOHA – K5
Na laboratórnom cvičení robili žiaci pokus s látkou, ktorá
bola bielej farby, tuhého skupenstva, dobre sa
rozpúšťala vo vode, pri zahrievaní sa roztápala, hnedla
a príjemne voňala.
Uveď názov skúmanej látky a vzniknutej látky.
O: Skúmaná látka: cukor, vzniknutá látka: karamel
V: Žiak má vedomosti o princípoch, zovšeobecneniach, zákonitostiach a
súvislostiach, vie posúdiť situáciu podľa daných kritérií (zisťovať,
monitorovať).
Hodnotiť
posúdenie podľa daných kritérií a štandardov
ÚLOHA – P5
Koľko uhlíkov obsahuje v svojej molekule najjednoduchší acyklický
nasýtený alkán obsahujúci jeden chirálny uhlík?
O: 7
V: Žiak má vedomosti o špecifických postupoch a algoritmoch. Na
základe údajov o alkáne a posúdenia daných kritérií vie vyriešiť
problém (vyvodiť, usúdiť, posudzovať).
Tvoriť
vytvárať nové súdržné celky z jednotlivých prvkov
Vytvárať – vytvorenie hypotézy na základe daných
kritérií, určených podmienok pri pozorovaní javu,
experimentu
 vyrábať, objavovať,
Plánovať – navrhnúť procedúru pre uskutočnenie
určitého experimentu, navrhnúť model
 navrhovať, konštruovať
CHEM
Tvoriť
vytvárať nové súdržné celky z jednotlivých prvkov
ÚLOHA
Niektoré úvahy chlapcov ti môžu pomôcť pri
riešení tejto úvahy. Zhodnoť ich postupy
a navrhni si vlastne riešenie úlohy, ak vieš, že
niečo prešlo za 1. deň 1 km.
Dráha, ktorú niečo prešlo keď sa pohybovalo
nekonečne dlho je __________ km.
Tvoriť
vytvárať nové súdržné celky z jednotlivých prvkov
Modifikácia tejto úlohy by mohla byť aj s
nasledovným zadaním:
Úloha
Vieš, že dráha, ktorú niečo prešlo prvý deň je
1km, a druhý deň niečo prešlo dráhu 0,5km.
Koľko km niečo prešlo 5. deň?
Tvoriť
vytvárať nové súdržné celky z jednotlivých prvkov
Blom – P6
V tejto úlohe vyžadujeme od žiakov, aby
vytvorili z jednotlivých prvkov nový celok,
zreorganizovali prvky do novej štruktúry,
formulovali hypotézu, pomocou ktorej vedeli
úlohu vyriešiť. V Bloomovej taxonómii je to
v dimenzii kognitívnych procesov úroveň
tvorenia
a
v
dimenzii
vedomostí
procedurálna vedomosť.
Tvoriť
vytvárať nové súdržné celky z jednotlivých prvkov
ÚLOHA – P6
Uhlík je v organických zlúčeninách štvorväzbový. S touto
vlastnosťou súvisí schopnosť atómov uhlíka vytvárať reťazce.
Napíš aspoň 3 názvy uhľovodíkov s uzavretým reťazcom, ktorý by
si vytvoril z 5 atómov uhlíka tak, aby bola zachovaná jeho
štvorväzbovosť.
Odpoveď: ........................
O: cyklopentán, cyklopentén, cyklopentín, metylcyklobután, etylcyklopropán
V: Žiak má vedomosti o postupoch a algoritmoch, na základe vedomosti dokáže
vytvoriť niekoľko príkladov rôznych uhľovodíkov s uzavretým reťazcom a
rovnakým počtom uhlíkov (vytvoriť, navrhovať, konštruovať).
Tvoriť
vytvárať nové súdržné celky z jednotlivých prvkov
ÚLOHA – P6
Papier je chemická látka s určitými vlastnosťami.
Navrhni, ako by si z neho získal novú látku s inými
vlastnosťami.
Odpoveď: ...............................
O: zapálením, horením, podpálením, vznietením
V: Žiak má vedomosti o kritériách určujúcich, kedy použiť vhodnú procedúru
(navrhnúť, plánovať).
Ďakujeme za pozornosť
RNDr. Mária Berová
Mgr. Stanislava Horváthová, PhD.
RNDr. Daniela Švrhovná

similar documents