PowerPoint presentatie van de stakeholdersconferentie

Report
Stakeholdersconferentie 11 augustus
Programma
Tijd
Onderdeel
9.00
Opening
9.15
Inleiding
9.30
Uw feedback: Stellingen in drie rondes
10.30
Stand van zaken
11.00
Afsluiting
Stakeholdersconferentie 11 augustus
Achtergrond vernieuwing
Verminderen van uitval
Terugdringen aantal zittenblijvers
Verbeteren niveau
Soepele overgang KO-GLO-VOJ
Verlengen leerplicht
Nieuw curriculum
Een stevige basis
Curriculumraamwerk
Leerlijnen
Vormingsgebieden
Gebaseerd op:
SEP / SPO
Ik geloof in jou
BLSE
Early childhood education
Curriculumraamwerk
De volgende stap…
Jaar
Invoering
Oktober 2011 Kleuter A en B
Oktober 2012 Leerjaar 3 (huidig GLO 1)
Nu leerjaar 3…
Doorgaande lijn vanuit kleuteronderwijs
Integratie van vormingsgebieden en leergebieden
Integratie van lezen, schrijven, luisteren, vertellen
Versterking van rekenonderwijs
Meer aandacht voor cultuur
Vernieuwing en herkenning
Stakeholdersconferentie 11 augustus
Stellingen: Ronde 1
Groepjes van 6
Stellingenblad
Stemblad
Voorzitter leest stellingen voor
Snel kiezen, geen discussie
Vz noteert per stelling aantal eens/oneens/weet niet
Stellingen: ronde 2
Bekijk stellingen met sterke tegengestelde reacties
Kies de 3 meest interessante stellingen
Noteer argumenten voor of tegen
Noteer de conclusie van de discussie per stelling
Noteer de conclusie als tip of aanbeveling
Stellingen: Ronde 3
Plenaire conclusies
Stelling 1
• Het onderwijs moet aansluiten bij de situatie
waar kinderen naar de universiteit gaan. Dus
alles wat kinderen in de stad leren moeten
kinderen in het binnenland tenminste ook
leren.
Stelling 2
• Een losbladige methode (in een map) is de
beste manier om het onderwijs up-to-date te
houden.
Stelling 3
• Het versterken van weerbaarheid van
kinderen (het leren stellen van grenzen) hoort
NIET thuis in het onderwijs
Stelling 4
• Omdat er weinig ongelukken gebeuren bij het
naar school gaan, horen verkeerslessen niet in
de onderbouw.
Stelling 5
• Er moet zo vroeg mogelijk begonnen worden
met vroege taalontwikkeling:
al op crèches en peuterscholen (bijvoorbeeld
het Amaisa-pakket).
Stelling 6
• De ontwikkeling van de woordenschat hoeft
niet getoetst te worden in de onderbouw.
Stelling 7
• De grootste fouten die leerlingen maken
leveren de beste ingangen tot leren.
Stelling 8
• Er moet een einde komen aan de
komkommertijd na de GLO-toets:
optimaal gebruik van alle 38 lesweken!
Stelling 9
• Kinderen rekenen pas met plezier als alles in
kleur wordt gedrukt.
Stelling 10
• Wekelijkse repetities brengen kinderen NIET
tot ontwikkeling.
Stelling 11
• FOUT is FOUT en blijft FOUT bij rekenen. Dat
kan maar beter duidelijk zijn voor de
leerlingen.
Stelling 12
• Een nieuw curriculum moet beginnen op de
opleidingen. Pas als iedereen goed opgeleid is,
kunnen de nieuwe methodes de school in.
Stelling 13
• Lezen en taalontwikkeling kunnen best los van
elkaar aangeboden worden.
Stelling 14
• Vanaf groep 3 moeten lezen en schrijven
direct in samenhang worden aangeboden.
Stelling 15
• Handschriftontwikkeling bevordert het lezen
en spellen NIET.
Stelling 16
• Kinderen raken in de war als ze de leesletter
moeten leren bij het lezen, maar bij schrijven
het verbonden schrift moeten gebruiken.
Stelling 17
• De nieuwe methodes voor lezen en schrijven
moeten remedial teaching overbodig maken.
Stelling 18
• Meervoudige intelligenties moeten bediend
worden door de nieuwe methodes.
Stelling 19
• Succesvolle implementatie veronderstelt
Stelling 20
• We trainen veel te veel: leerkrachten moeten
gewoon beter worden opgeleid en hun
verantwoordelijkheid nemen
Stelling 21
• In onze samenleving dienen alle 24+ talen in
het onderwijs aan bod te komen.
Stelling 22
• Om woordenschat en taalbegrip te vergroten,
dient taal in alle vakken extra aandacht te
krijgen.
Stelling 23
• We moeten zeker niet teveel tijd besteden aan
bewegingsonderwijs. Kennis is veel
belangrijker
Stelling 24
• Bij bewegingsonderwijs daag je leerlingen uit
door ze te laten ontdekken hoe de opdracht
uit te voeren.
Stelling 25
• Een handleiding moet alles tot in het kleinste
detail voorschrijven.
Stelling 26
• Met het huidig leesonderwijs is niets mis.
Stelling 27
• Kinderen in groep 3 moeten zo snel mogelijk
leren rekenen met een rekenmachine
Stelling 28
• Schoolinspecteurs dienen vakspecifieke kennis
te bezitten, zodat zij bij het controleren niet
alleen kunnen aangeven wat verkeerd gedaan
wordt.
Stelling 29
• Met 2 uur per week wordt er genoeg tijd en
aandacht besteed aan het vak KCE.
Stelling 30
• De cognitieve vakken zijn belangrijker dan KCE
als vak.
Stelling 31
• Als leerkrachten bij het verzorgen van KCE
tekort schieten, zou er een vakspecialist
aangetrokken moeten worden.
Stelling 32
• Instrumenten zoals een gitaar, keyboard of
blokfluit (en ander aidio-visueel apparatuur)
zijn onmisbaar bij KCE als vak.
Stelling 33
• Naast Nederlands als instructietaal moet de
instructie ook in de andere moedertalen
worden gegeven.
Stelling 34
• Het Nederlands is het meest geschikt als
instructietaal.
Stelling 35
• Meertaligheid is in het nieuwe curriculum
opgenomen als aparte leerlijn. Dat is een
goede ontwikkeling.
Stelling 36
• De moedertaal van de leerlingen moet als
steuntaal kunnen worden gebruikt.
Stelling 37
• Onderwijs gericht op meertaligheid dient
structureel te zijn opgenomen in het
curriculum van de lerarenopleiding en de
kweekscholen.
Stakeholdersconferentie 11 augustus
Leerjaar 3; het is niet niks
Leergebied
Aantal leeractiviteiten
Taal
470
Rekenen/wiskund 198
e
OJW
76
KCE
96
Bewegingsonderwijs
48 (24 groot, 48 klein)
Organizer
Onderscheid tussen
aanbod
ruimte
feedback
evaluatie
Niet lineair, maar recursief
Aanbod
Leerdoelen
Leerinhoud
Materialen
Ondersteuning
Instructie
Ruimte
Verwerking door leerlingen van de stof
Internaliseren
Gesloten
Gestructureerd
Open
Zonder deze stap geen leren!
Feedback
Ondersteuning
Stimulering
Consolidering
Door vragen, dialoog
Evaluatie
Heeft de leerling het begrepen?
Is er sprake van het juiste concept?
Wat moet er gebeuren om tot beter begrip te komen?
Taal als intermediair
Taal is niet alleen een vak
Het is ook een middel van belang bij andere vakken
Veel aandacht hiervoor in de organizer:
woordenschat
begrip van concepten
beroep op talige activiteiten (presenteren,
verwoorden, spelen met woorden, rapporteren)
Tot eind december…
Leeractiviteiten afronden
Organizer
Lesmateriaal
Leermateriaal
De werkbijeenkomsten zijn tegelijkertijd
On the job scholing
Kennisvergroting
Afsluiting
Vragen
Opmerkingen
[email protected]
Stakeholdersconferentie 11 augustus

similar documents