Structuur van Seneca - Expertisecentrum Maatschappijleer

Report



Hoe kun je leerlingen met hun ouders laten
meepraten over politiek?
Hoe kun je ervoor zorgen dat ze over 30 jaar nog
mee kunnen praten over de samenleving?
Hoe komen leerlingen tot hogere
denkvaardigheden?
Doel Seneca voor Maatschappijleer
leerlingen opvoeden tot democratische burgers
door hen maatschappelijke problemen te leren
analyseren
aan de hand van het maatschappelijke / politieke
debat.
maatschappelijk probleem
actor
belang
waarde
basiswaarden (gelukkige samenleving)
Verschillende soorten problemen
Wiskundig
probleem: één
oplossing
Historisch
probleem:
experts
geven
meerdere
oorzaken
Maatschappelijk
probleem:
structurele
onzekerheid over
de oorzaak en
oplossing; elke
actor heeft een
eigen voorkeur
(ideologie)
→ maatschappelijke problemen zijn
complexer dan andersoortige problemen
→ daarom dilemma’s
Analyseschema (AWBi-schema)
A(ctor)
A
W(aarde)
W
B(elang)
B
I(deologie)
I
Politiek ervaren middels simulatiespel
Europese
Unie
Verenigde
Staten
Verenigde
Naties
Chinese
Volksrepubliek
Afrikaanse
Unie
conclusie: politiek debat lijkt
chaotisch



Hoe kun je leerlingen met hun ouders laten
meepraten over politiek?
Hoe kun je ervoor zorgen dat ze over 30 jaar nog
mee kunnen praten over de samenleving?
Hoe komen leerlingen tot hogere
denkvaardigheden?


In Veertig Keer Maatschappijleer, p.11:
“Uit onderwijskundige theorie en uit kennis over
de werking van het geheugen blijkt dat leren beter
gaat in een spiraalvormig curriculum dan bij het
leren van losse thema’s. Begrippen en
vaardigheden komen dan steeds opnieuw langs en
kunnen op die manier geleidelijk op een hoger
niveau worden begrepen en toegepast.”
…en waarbij
gaandeweg diepgang,
detail en verbreding
wordt toegevoegd.
…waarin de
leerling eerst
basisbegrippen en
–vaardigheden
leert…
Seneca
kent een
spiraalsgewijze
opbouw…
Orde in de chaos aanbrengen
Eerste Orde: actoren (h. 2)
• Actoren zijn in te delen in groepen.
• De ideologische visie van de actor maakt waarden van een
actor voorspelbaar.
Tweede Orde: samenlevingsdilemma’s (h. 3)
• Maatschappelijke problemen zijn te ordenen.
• Elke samenleving kent vergelijkbare dilemma’s.
• Dilemma’s hangen samen.
Derde Orde: domeinen/eindtermen (h 5 - 9)
• Nederlandse antwoorden op de dilemma’s.
• Welke regels, wetten en instituties gelden er?
• Welke debatten worden er gevoerd?
Twee keer spiraalsgewijze opbouw
Naar politieke
partij
Naar ideologie
Naar
mensbeeld
Van groepen mensen
Twee keer spiraalsgewijze opbouw
Naar domeinen
(eindtermen)
Naar samenlevingsdilemma’s
Naar dilemma’s
(AWB-schema)
Van maatschappelijk
probleem


Er zijn geen 16,5 miljoen verschillende meningen
want mensen groeperen zich o.a. in
Cultuurgroepen
• Dominante cultuur
• Subcultuur
• Tegencultuur
Groepen van het
maatschappelijk
middenveld
Ideologische
groepen
• Belangengroepen
zoals:
• ANWB
• GreenPeace
• Links en Rechts
mensbeeld
• Ideologie
• Politieke partij
Debat of strijd?
extreem links:
strijd over het algemeen
belang (gelijkheid)
centrum:
debat over waarden en
belangen (rationaliteit)
Strijd met beperkte
middelen (stakingen,
demonstraties)
extreem rechts: strijd over
vaste waarden (één
waarheid)
Mensbeelden
Links
Rechts
Mens van
nature goed
en sociaal
Mens van
nature uit op
eigenbelang
De één kan
ongeveer
evenveel als
een ander
De één kan
meer dan een
ander
Mensbeelden en achterliggende waarden
Links
Rechts
Ethische vrijheid
Gelijkheid
Eigen verantwoordelijkheid
Economisch
vrijheid
Manifesto Research Group (MRG):
links-rechts verklaart het meest
Nationaal KiezersOnderzoek (NKO):
links-rechts positie kiezers en partijen
SP
GL
PvdA
D66
CU
SGP
CDA
VVD
N
PVV
Mean
Left-right rating of SP (11 point scale)
2126
2,63
Left-right rating of GroenLinks (11 point scale)
2131
2,74
Left-right rating of PvdA (11 point scale)
2167
3,59
Left-right rating of D66 (11 point scale)
1973
4,88
Left-right rating of ChristenUnie (11 point scale)
1899
5,77
Left-right rating of SGP (11 point scale)
1669
6,29
Left-right rating of CDA (11 point scale)
2165
6,75
Left-right rating of LPF (11 point scale)
1809
6,83
Left-right rating of EenNL (11 point scale)
1451
7,13
Left-right rating of VVD (11 point scale)
2134
7,19
Left-right rating of Partij vd Vrijheid (11 point scale)
1975
7,54
Valid N (listwise)
1112
Actoren zijn steeds meer in detail op te splitsen
(NCPN) SP
PvdA
VVD
(NVU)
PVV
SociaalExtreemExtreem
Midden
ExtreemExtreem
Extreem-Commu- GL
CentrumExtreemAnarchSocia- CentrumLiberaConserD66
demoFascisme
Nazisme
Links
Rechts
Rechts
isme
nisme
lisme
lisme
vatisme
PvdDLinks
links
links
rechts
rechts
cratie
SGP
(strijd)
Links
(debat)
Rechts
(strijd)
CU
CDA
(Trots op NL)
• Strijd versus debat
• Links versus rechts
• Meer detail links/rechts
• Ideologieën (AnCoSoSoLiCoFaNa)
• Politieke partijen
Elke samenleving kent diverse
dilemma’s waar een antwoord op
gegeven moet worden:
samenlevingsdilemma’s.
Vrijheid
Orde
Samenlevingsdilemma’s:
Machtsdilemma: hoe moet de politieke macht
verdeeld worden in een land?
Mensenrechtendilemma: hoeveel rechten moeten
mensen hebben ten opzichte van de staat?
Welzijnsdilemma: hoe moet de samenleving
zorgen voor het welzijn van de inwoners?
Cultuurdilemma: hoe moet de samenleving
omgaan met de verschillende culturen,
levensbeschouwingen en levensstijlen in een land?
Samenlevingsdilemma
Machtsdilemma
Mensenrechtendilemma
Welzijnsdilemma
Cultuurdilemma
Samenlevingsdilemma
Linkse
waarde
Midden
waarde
Rechtse
waarde
Machtsdilemma
Inspraak
Kiesrecht
Daadkracht
Mensenrechtendilemma
Orde (en
stabiliteit)
Vrijheid (en
mensenrechten)
Orde (en
veiligheid)
Welzijnsdilemma
Bestaanszekerheid
Solidariteit
Eigen verantwoordelijkheid
Cultuurdilemma
Diversiteit
Pluriformiteit
Eenheid
Een ideologie is een combinatie van mensbeelden en
antwoorden op de dilemma’s
Anarchisme
Communisme
Linkse waarde
Inspraak
Orde
(en stabiliteit)
Bestaanszekerheid
Diversiteit
Socialisme
Sociaaldemocratie
Liberalisme
Midden waarde
Kiesrecht
Vrijheid
(en mensenrechten)
Solidariteit
Pluriformiteit
Conservatisme
Fascism
e
Nazisme
Rechtse waarde
Daadkracht
Orde
(en veiligheid)
Eigen
verantwoordelijkheid
Eenheid
Een politieke partij heeft een ideologie
(NCPN)
Linkse waarde
Inspraak
Orde
(en stabiliteit)
Bestaanszekerheid
Diversiteit
SP
GL
PvdD
PvdA
D66
VVD
CU
CDA
PVV
(NVU)
(Trots op NL)
Midden waarde
Kiesrecht
Vrijheid
(en mensenrechten)
Solidariteit
Pluriformiteit
SGP
Rechtse waarde
Daadkracht
Orde
(en veiligheid)
Eigen
verantwoordelijkheid
Eenheid
Dus kunnen we standpunten van een politieke partij
voorspellen
(NCPN)
Linkse waarde
Inspraak
Orde
(en stabiliteit)
Bestaanszekerheid
Diversiteit
SP
GL
PvdD
PvdA
D66
VVD
PVV
(Trots)
CU
CDA
SGP
Midden waarde
Kiesrecht
Vrijheid
(en mensenrechten)
Solidariteit
Pluriformiteit
(NVU)
Rechtse waarde
Daadkracht
Orde
(en veiligheid)
Eigen
verantwoordelijkheid
Eenheid
De PvdA heeft een centrum-linkse ideologie (sociaal-democratie), dus achter
de standpunten staat een mengeling van waarden uit het midden en van
links.
Kanttekening: standpunten v.e. partij liggen niet
muurvast. Voorbeeld 1: PVV verkiezingen 2010
(NCPN)
Linkse waarde
Inspraak
Orde
(en stabiliteit)
Bestaanszekerheid
Diversiteit
SP
GL
PvdD
PvdA
D66
VVD
PVV
(Trots)
CU
CDA
SGP
Midden waarde
Kiesrecht
Vrijheid
(en mensenrechten)
Solidariteit
Pluriformiteit
(NVU)
Rechtse waarde
Daadkracht
Orde
(en veiligheid)
Eigen
verantwoordelijkheid
Eenheid
De PVV is duidelijk rechts, dus rechtse waarden. Maar kende in de laatste
verkiezingen ook de waarde solidariteit (pensioenleeftijd). Denk aan de kritiek op het
Kieskompas.
Kanttekening: standpunten v.e. partij liggen niet
muurvast. Voorbeeld 2: de spagaat van GL
(NCPN)
Linkse waarde
Inspraak
Orde
(en stabiliteit)
Bestaanszekerheid
SP
GL
PvdD
PvdA
D66
VVD
PVV
(Trots)
CU
CDA
SGP
Midden waarde
Kiesrecht
Vrijheid
(en mensenrechten)
Solidariteit
(NVU)
Rechtse waarde
Daadkracht
Orde
(en veiligheid)
Eigen
verantwoordelijkheid
Diversiteit
Pluriformiteit
Eenheid
Oud-senator Leo Platvoet zei: „Femke zit in een spagaat, want ze leeft met twee zielen in haar
borst. Eén is hyperindividualistisch. De ander wil de overheid gebruiken als instrument voor
een betere wereld.” (NRC, 17-12-2010)
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
Stap 1: welk samenlevingsdilemma?
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
Stap 1: welk samenlevingsdilemma?
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
Stap 1: welk samenlevingsdilemma?
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
1. Integratie is een rampdossier en nog steeds een bodemloze put. Het kabinet
investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de
inburgeringsklassen leeg zijn.
2. Nog steeds worden homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders
achtergesteld, gediscrimineerd en onheus bejegend. Wij kiezen voor
tolerantie en voor gelijke rechten. En dat doen we samen met andere groepen
die achtergesteld worden.
3. Kinderen zouden al rond de leeftijd van 10 jaar moeten zijn voorgelicht.
Daarnaast moet seksuele voorlichting dringend worden verbreed naar
‘omgaan met seksualiteit’, waarbij het niet alleen gaat om de biologische kant
van de zaak, maar juist om de respectvolle manier van omgaan met elkaars
lichamelijke integriteit.
Respectvol = pluriformiteit = midden
Citaat 1 is van de PVV
 Citaat 2 is van
 Citaat 3 is van de

(NCPN)
SP
GL
PvdD
PvdA
D66
VVD
Inspraak
Orde
(en stabiliteit)
Bestaanszekerheid
Diversiteit
(NVU)
CDA
CU
Linkse waarde
PVV
(Trots)
Midden waarde
Kiesrecht
Vrijheid
(en mensenrechten)
Solidariteit
Pluriformiteit
SGP
Rechtse waarde
Daadkracht
Orde
(en veiligheid)
Eigen
verantwoordelijkheid
Eenheid
“De enige die een politieke samenwerking met GroenLinks en mogelijk ook met
de PvdA in de weg staat is D66-leider Alexander Pechtold. Nu het CDA is
opgeschoven naar rechts ziet hij duidelijk mogelijkheden voor zijn partij om het
openliggende politieke midden te veroveren. Daarbij kan hij samenwerking met
linkse partijen missen als kiespijn.” (Trouw, 21-12-2010)
Sociale processen
De Nederlandse antwoorden op de
samenlevingsdilemma’s zijn:
• parlementaire democratie
• rechtsstaat
• verzorgingsstaat en
• pluriforme samenleving
Sociale processen
Nederlandse antwoorden op grondvragen zijn er niet
zo maar. Er zijn ontwikkelingen in eeuwen van strijd
en debat die hebben geleid tot nieuwe instituties.
Ontwikkelingen
Botsing
Nieuwe instituties
Nieuwe inrichting van de
samenleving
(voorlopige oplossing)
Ontwikkelingen
Sociale processen
- processen in samenleving beoordelen m.b.v.
basiswaarden:
- vrijheid
(vs. onderdrukking);
- gelijkheid
(vs. ongelijkheid);
- cohesie
(vs. ontbinding / oorlog);
- welvaart
(vs. armoede).
Domeinen: antwoord NL op sml.dilemma
Welzijnsdilemma: verzorgingstaat
- geschiedenis en ontwikkelingen vz-staat
- artikelen Grondwet over vz-staat:
- bestaanszekerheid en spreiding welvaart (art. 20)
- werkgelegenheid (art.19)
- milieu,gezondheid, cultuur en onderwijs (art.21-23)
- toekomst vz-staat: gevolgen individualisering en
globalisering voor solidariteit
Domeinen: antwoord NL op sml.dilemma
Cultuurdilemma: pluriforme samenleving
- geschiedenis en ontwikkelingen pluriforme samenleving
- botsende artikelen Grondwet (art. 1, 6 en 7)
- onderdelen uit samenlevingsvraag:
- culturen;
- levensbeschouwingen;
- Levensstijlen.
- toekomst pluriforme samenleving op internationaal
niveau: Turkije bij de EU?
Domein: antwoord NL op sml.dilemma
Machtsdilemma: parlementaire
democratie
- geschiedenis en ontwikkelingen parlementaire democratie
- artikelen uit Grondwet over politieke rechten
- uitleg verschillende actoren met macht:
1. wetgevende macht;
2. uitvoerende macht;
3. rechterlijke macht;
4. ambtenaren;
5. massamedia;
6. lobbygroepen.
- toekomst parlementaire democratie: kloof burger en politiek
- het proces van rationalisering: steeds meer instituties
Domein: antwoord NL op sml.dilemma
Mensenrechtendilemma: rechtsstaat
- geschiedenis en ontwikkelingen rechtsstaat
- artikelen uit Grondwet over grondrechten
- uitleg a.d.h.v. onderdelen definitie rechtsstaat:
1. legaliteitsbeginsel;
2. gelijkheidsbeginsel;
3. wetten ook voor overheid;
- toekomst rechtsstaat: bestrijden terrorisme
Europa
- dilemma van samenwerken
maximale
lokale macht
- geschiedenis en
ontwikkeling EU
- EU ‘in basiswaarden’
(koppeling met hoofdstuk 7)
macht afstaan
aan
overkoepeling
Unieke elementen Seneca
1. taalgebruik is begrijpelijk, zowel voor havo- als vwoleerlingen;
2. samenhangende theorie van politiek en maatschappij
wordt staps- en spiraalsgewijs aangeboden, zodat
leerlingen politiek en maatschappij beter begrijpen;
3. de leerling leert zijn eigen mening en standpunten te
onderbouwen door persoonlijke waardenontwikkeling
door opdrachten door de hele methode heen;
4. uitgebreide docentenhandleiding.
5. gratis ondersteuning voor docenten.
6. korte lijnen met de auteurs.
Anderen over Seneca
Prof. Dr. A. Hoogerwerf: ‘Dit boek houdt zich onder meer
bezig met politieke dilemma’s, anders gezegd met lastige,
maar spannende keuzen. (…) Bij het bestuderen van dit goed
leesbare boek wens ik je veel plezier toe.’
Docent maatschappijleer Christie Sluiter: ‘Leerlingen waren
goed over Seneca te spreken: “Seneca legt het allemaal wat
beter uit dan [andere methode]”. Ik herkende me daar wel
in: er worden echt duidelijke denkstapjes en Seneca is zo
opgebouwd dat leerlingen zelf leren denken en politiek
maatschappelijke processen leren doorzien.’
Anderen over Seneca
Felix van Vugt (recensie in vakblad): 'De methode slaagt in haar
opzet leerlingen een instrumentarium te bieden om met behulp
van een helder begrippenapparaat orde in de chaos te
scheppen. De leerling zal hiermee niet alleen de wereld om
hem heen beter begrijpen, maar ook zichzelf en zijn keuzen.
Het is een degelijke methode die geslaagd is in haar opzet.'
Leerlingen na ‘een jaar Seneca’:
'Als er nu in de familie een discussie is over de politiek kan ik
meedoen, want ik weet waar ik over praat.' (havo4)
‘Ik ben het vak gaan waarderen en me meer gaan interesseren
in de politiek en de wereld.' (vwo4)
Waardenlogboek - WLB
In een waardenlogboek (WLB) leren
leerlingen hun eigen waarden ontdekken.
Dit bestaat uit het doen van een serie
kleine opdrachten door het jaar heen.
Het kan als een portfolio-opdracht gezien
worden die meetelt in een
PraktijkOpdracht.
Voorbeelden Waardenlogboek - WLB
WLB: eigen mening leerling en
ontwikkeling ervan door schooljaar heen
WLB A
Schrijf in je waardenlogboek de vier voor jou belangrijkste waarden op.
Zet de datum en jouw motivatie er bij!
WLB B
Bedenk vier keuzes uit jouw leven, bijv. een situatie die je meegemaakt
hebt of zou kunnen meemaken. Beschrijf per keer wat de verschillende
mogelijkheden voor jou dan zijn om te doen en welke waarden en
belangen daarbij horen (geef duidelijk aan of het een waarde of belang
is). Geef daarna jouw keuze aan en motiveer die.
Waardenlogboek – antwoord WLB B
Leerling havo 4:
Ik wil graag gaan scooter rijden, maar dat is slecht voor het milieu en het
kost me veel geld. Ik sta voor de volgende keuze:
- ik
- ik
- w:- w: - milieu
- b: - scooter rijden
- b: - geld
Uitleg: ik kan kiezen of ik ga scooter rijden wat ik wel heel erg leuk vind of
ik kies voor het milieu en ik hou mijn geld omdat ik die scooter niet hoef te
kopen. Deze 2 dingen botsen met elkaar.
Keuze: ik ga wel scooter rijden, in mijn eentje schiet ik niks met dat milieu
op en het geld heb ik er wel voor over.
Waardenlogboek – antwoord WLB B
Leerling vwo 4:
Het is winter en bij jou in de buurt is een schaatsbaan. Je moet €3,- aan
entree betalen maar jij weet een plek waar je onder het hek door kunt
kruipen. Wat doe je, betaal jij het geld en voel je je eerlijk tegenover de
beheerder of kruip jij onder het hek door om voor die €3,- later op de dag
chocolademelk en een patatje te kopen?
A-ik
A- ik
W-eerlijkheid
W- x
B- x
B- geld
Uitleg: Ik zou betalen en eerlijk zijn tegenover de beheerder van de
ijsbaan. Ik zou me niet op mijn gemak voelen als ik niet betaald zou
hebben. Deze 2 dingen botsen dus met elkaar.
Keuze: ik verkies de waarde eerlijkheid boven het belang geld.
Vragen of meer info?
website
contact
[email protected]
[email protected]

similar documents